Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Działalność TKJ


Towarzystwo Kultury Języka

Towarzystwo Kultury Języka i jego działalność na rzecz środowisk lokalnych

Józef Porayski-Pomsta

Towarzystwo Kultury Języka jest stowarzyszeniem naukowym. Zostało założone w 1929 przez grupę profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. Adama Antoniego Kryńskiego,  Stanisława Szobera, Witolda Doroszewskiego oraz pisarza Karola Irzykowskiego, pod nazwą Towarzystwo Poprawności Języka Polskiego, którą w 1933 roku zmieniono na Towarzystwo Krzewienia Poprawności i Kultury Języka. Pod tą ostatnią nazwą Towarzystwo działało do 1939 roku.

W okresie, o którym mowa, Towarzystwo skupiało swoją uwagę na działalności komisji specjalistycznych oraz na wydawaniu przeniesionego z Krakowa do Warszawy, założonego przez Romana Zawilińskiego, czasopisma „Poradnik Językowy” a także akcją odczytową oraz poradnictwem językowym dla instytucji wydawniczych i oświatowych.

Towarzystwo prowadziło również Poradnię Językową, która udzielała porad osobom prywatnym i instytucjom, oraz zajmowało się tłumaczeniem na język polski tekstów angielskich, francuskich, włoskich, łacińskich ukraińskich, białoruskich, czeskich, słowackich i serbochorwackich.

W 1966 roku Towarzystwo odrodziło się pod nową nazwą: Towarzystwo Kultury Języka, w nieco innym kształcie i z nieco innymi zadaniami. O ile w okresie międzywojennym było organizacją bardziej elitarną, skupiającą przede wszystkim pracowników nauki i elitę inteligencji humanistycznej, którzy za jeden z głównych celów uznali dbałość o poprawność języka literackiego i szerzenie wiedzy w tym zakresie wśród użytkowników tej odmiany polszczyzny, o tyle w okresie powojennym stało się organizacją otwartą na środowiska inteligenckie w ogóle, zwłaszcza nauczycieli szkół wszystkich szczebli. Otworzyło się też na inteligencję pozawarszawską, organizując się w postaci oddziałów terenowych. Odziały te powstały głównie na terytorium Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur, ale także Dolnego Śląska i Pomorza. Poza Warszawą pierwsze oddziały powstały w Olsztynie i Płocku. Towarzystwo postawiło sobie też za cel współpracę z innymi towarzystwami, nie tylko zresztą naukowymi, spośród których, ze względu na rolę, jaką odegrały w latach sześćdziesiątych ub. wieku, należy wymienić przede wszystkim Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Płockie Towarzystwo Naukowe oraz Łomżyńskie  Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 


więcej...

 

Cele TKJ

Działalność Towarzystwa

Towarzystwo Kultury Języka (w skrócie TKJ) jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym działającym na obszarze Polski.

Opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

W ramach pracy Towarzystwa organizujemy spotkania naukowe, odczyty, dyskusje obejmujące swoją tematyką różnorodne problemy współczesnej polszczyzny. Umożliwiamy wymianę myśli i poglądów.
W czasach, gdy tak wielu narzeka na stan języka polskiego, chcielibyśmy umożliwić ludziom zainteresowanym sprawami poprawnościowymi swobodne wypowiadanie się, ale też wymianę doświadczeń i kontakt z nauką. Zachęcamy do własnych badań i dociekań.

Towarzystwo Kultury Języka prowadzi działalność wydawniczą, której celem jest krzewienie znajomości poprawnej, pięknej i twórczej polszczyzny. Wśród wielu publikacji na szczególne zainteresowanie zasługuje „Poradnik Językowy"”, miesięcznik poświęcony kulturze językowej, drukujący między innymi recenzje, porady, artykuły naukowe.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w pracach Towarzystwa.

 

Cele Towarzystwa – sformułowane przez jego założycieli – są następujące:

  1. Budzenie dbałości o poprawne i zgodne z poczuciem kultury językowej władanie polszczyzną w mowie i  piśmie,
  2. Organizowanie poradnictwa językowego dla instytucji wydawniczych, oświatowych, społecznych , zakładów pracy oraz szerokich rzesz miłośników języka ojczystego, popularyzowanie wiedzy o języku,
  3. Organizowanie zebrań, odczytów, kursów, dyskusji, pogadanek, konkursów,
  4. Współdziałanie z władzami oświatowymi w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach wszystkich typów,
  5. Przedstawianie władzom państwowym, organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym zamierzeń, postulatów i osiągnięć pracy Towarzystwa,
  6. Szerzenie znajomości języka polskiego za granicą,
  7. Wydawanie i inicjowanie prac dotyczących praktycznych zagadnień językowych,
  8. Współudział w prowadzeniu badań naukowych.
 

Archiwum spotkań naukowych

19 III 2012 r.

o godz. 17.15
mgr Adrianna Flis wygłosiła referat pt.

Poprawność językowa i lektura szkolna. Kilka propozycji ćwiczeń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

(Gmach Polonistyki, s.37)

20 II 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Mirosław Bańko wygłosił referat pt.

Słowniki języka polskiego w szkole. Prezentacja nowej edukacyjnej witryny leksykograficznej

(Gmach Polonistyki, s.37)

24 IV 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpiła Dorota Zdunkiewicz-Jedynak z referatem:

Hip-hop - próba powrotu do zagubionej ciągłości języka ?

(Gmach Polonistyki, s.37)

27 III 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpiła Helena Synowiec z referatem:

Podstawy programowe języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

20 II 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpił Mirosław Bańko z referatem:

Najnowsze słowniki języka polskiego - przewodnik użytkownika i nabywcy

(Gmach Polonistyki, s.37)

16 I 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpiła prof. dr Barbara Falińska z referatem:

Metody kartografii lingwistycznej

(Gmach Polonistyki, s.37)

11 IV 2005 r..

o godz. 17.15
wystąpiła dr Izabela Winiarska-Górska z referatem:

Style XVI-wiecznych przekładów biblijnych

(Gmach Polonistyki, s.37)

14 III 2005 r.

o godz. 17.15
wystąpił dr Grzegorz Seroczyński z referatem:

Stylistyka kazań Prymasa Stefana Wyszyńskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

17 I 2005 r.

o godz. 17.15
wystąpiła dr Ewa Wolańska z referatem:

Stylistyka krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

25 XI 2004 r

o godz. 17.15
wystąpił dr Marek Łaziński z referatem:

O tytułach i tytułowaniu

(Gmach Polonistyki, s.37)

19.V 2004 r.

o godz. 17.15
wystąpiła mgr Alina Karaśkiewicz z referatem:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli języka polskiego w zakresie kształcenia literackiego i językowego

(ODN, ul. Solec 57, III p., s. 20a)

15.III 2004 r.

o godz. 17.15
wystąpił dr Radosław Pawelec z referatem:

Hybrydy we współczesnym języku polskim

(Gmach Polonistyki, s. 37)

16.II 2004 r.

o godz. 17.15
wystąpiła mgr Anna Osipowicz z referatem:

Tożsamość kulturowa Europy i praktyka edukacyjna Rzeczpospolitej - studium upadku wykształcenia klasycznego Polaków

(Gmach Polonistyki, s. 37)

19.I 2004 r.

o godz. 17.15
wystąpił prof. dr Janusz Bień z referatem:

Informatyka a przyszłość polszczyzny

(Gmach Polonistyki, s. 37)

15.XII 2003 r.

o godz. 17.15
wystąpiła prof. dr Małgorzata Marcjannik:

Zmiany we współczesnej etykiecie językowej

(Gmach Polonistyki, s. 37)

17 XI 2003 r.

o godz. 17.15
wystąpił prof. dr Józef Porayski-Pomsta z referatem:

Zmiany we współczesnej polszczyźnie

(ODN, ul. Solec 57, III p., s. 20a)

19 V 2003 r.

o godz. 17.15
wystąpiła mgr Helena Grzelachowska z referatem:

Z dysleksji się nie wyrasta

(Gmach Polonistyki, s. 37)

7 IV 2003 r.

o godz. 17.15
wystąpiła prof. dr Krystyna Waszakowa z referatem:

Wpływ najnowszych zapożyczeń na repertuar i funkcje środków słowotwórczych współczesnej polszczyzny

(Gmach Polonistyki, s. 37)

24 III 2003 r.

o godz. 17.15
wystąpił prof. dr Włodzimierz Gruszczyński z referatem:

O najstarszych słownikach języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s. 37)

Mowa dziecka


MOWA JAKO NARZĘDZIE DZIAŁANIA DZIECKA

Czy dzieci mają świadomość językową?

PYTANIE DOŚĆ DZIWNE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ. Ale jeżeli uświadomimy sobie niegdysiejsze poglądy uczonych na sposób nabywania przez dziecko języka (przez naśladownictwo), to może nie wyda się nam już takie.

więcej...

Mowa jako narzędzie działania dziecka

OD CZASU opublikowania prac takich autorów, jak M.A.K. Halliday i J. Bruner w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku niewielu jest badaczy mowy dziecka, którzy mają wątpliwości, że proces akwizycji mowy i jej rozwoju zależy przynajmniej w takim samym stopniu od czynników społecznych, jak i biologicznych

więcej...

O okresach rozwoju mowy dziecka

OPANOWYWANIE przez dziecko języka i mowy odbywa się stadialnie. Tezę tę sformułował na początku lat czterdziestych XX wieku wybitny językoznawca Roman Jakobson.

więcej...

O tak zwanych błędach językowych dzieci

DZIWNY TYTUŁ. Dlaczego już w tytule pojawia się sygnał, że błędy językowe, jakie pojawią się w wypowiedziach dzieci, nie są błędami stricte? Czy dzieci wobec tego mówią poprawnie, bezbłędnie?

więcej...