DZIAŁALNOŚĆ TKJ

Działalność Towarzystawa Aktualności Archiwum spotkań naukowych Gwary polskie - Przewodnik multimedialny  

Aktualności


©freestocks.org z Pexels


Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017-2019

1. Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie obejmuje okres pracy Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka 2017-2019

2. Władze Towarzystwa w kadencji 2017-2019

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka powołało w dniu 31 marca 2017 roku – zgodnie ze Statutem Towarzystwa: Rozdział IV, § 28 – władze Towarzystwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, w następujących składach osobowych:

1. Zarząd Główny (18 członków, 4 zastępców członków)

Członkowie:

Zastępcy członków:

2. Główna Komisja Rewizyjna:

3. Główny Sąd Koleżeński:

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje prac Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Zarządu Głównego nie nastąpiły żadne zmiany.

W pracach prezydium – na zaproszenie prezesa ZG – brała udział pani dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba – członek Zarządu Głównego.

2. Prace Zarządu Głównego

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny Towarzystwa realizował następujące zadania statutowe (Rozdział IV, §§ 29-31):

 1. Powołał na posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 roku 7-osobowe prezydium w składzie:

2. Odbył 3 posiedzenia:

 

3. Prace prezydium Zarządu Głównego

Prezydium Zarządu Głównego odbyło swoje posiedzenia w następujących terminach: 31.03.2017; 23.02.2018; 15.06.2018 ; 16.11.2018; 29.03.2019; 8.10.2019.

Ponadto członkowie prezydium konsultowali ze sobą bieżące sprawy Towarzystwa – za pomocą internetu i telefonicznie.

Najważniejsze prace prezydium:

 1. Przygotowanie wniosków grantowych:
  • Narodowe Centrum Kultury – program Ojczysty – dodaj do ulubionych: 2017; 2018; 2019; Wnioski przygotowała prof. Elzbieta Wierzbicka-Piotrowska – kierownik projektów; Projekt uzyskał dofinansowanie i był realizowany;
  • Narodowe Centrum Nauki – Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Wniosek o dofinasowanie wydawania „Poradnika Językowego” przygotował prof. Józef Porayski-Pomsta. Decyzja pozytywna MNiSW – „Poradnik Językowy” uzyskał dofinansowanie na lata 2019 i 2020.
  • Narodowy Instytut Wolności – PROO 01: Wniosek o wsparcie finansowe Towarzystwa (głównie chodziło o dotację na dofinasowanie zatrudnienia sekretarki i księgowej, zakupu sprzętu do pracy biurowej oraz zapewnienia środków własnych potrzebnych do starania się dotacje grantowe). Wniosek przygotował prof. Józef Porayski-Pomsta. W pierwszym etapie wniosek został przyjęty, w drugim – odrzucony z ogólnym uzasadnieniem: z powodów merytorycznych;
  • Narodowe Centrum Nauki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Wniosek pn.: Tradycja ludowa i gwary na przełomie XX i XXI wieku – przygotowany przez prof. Józefa Porayskiego-Pomstę – nie uzyskał dofinansowania, mimo wysokiej oceny merytorycznej.
 2. Obsługa formalna i merytoryczna działalności Towarzystwa Kultury Języka:
  • Ocena wniosków grantowych przygotowywanych w TKJ oraz ocena realizacji poszczególnych projektów;
  • Ocena publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach serii TKJ: Z Prac Towarzystwa Kultury Języka;
  • Przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” z prac kolegium redakcyjnego;
  • Przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań prezesów oddziałów i sekcji Towarzystwa.
  • Opracowanie pism do urzędów i instytucji:
   • do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie liczby punktów przyznanej „Poradnikowi Językowemu”;
   • do Rady Języka Polskiego – w sprawie jw.
   • do Komitetu Językoznawstwa PAN – w sprawie jw.
 3. Obsługa administracyjna działalności Towarzystwa Kultury Języka:
  • Obsługa administracyjno-finansowa działalności bieżącej (załatwianie spraw w urzędach i bankach, prowadzenie korespondencji, rozliczanie delegacji itp.);
  • Obsługa administracyjno-finansowa przyznanych grantów (zakładanie i likwidacja subkont bankowych, przygotowywanie i rozliczanie umów z wykonawcami, rozliczanie formalne i merytoryczne grantów z właściwymi instytucjami.
 4.  Udział prezydium w organizacji imprez naukowych i popularnonaukowych organizowanych lub współorganizowanych w ramach przyznanych grantów oraz przez poszczególne oddziały Towarzystwa:
  • organizacyjny i merytoryczny w konferencjach i obozach gwaroznawczych dla młodzieży organizowanych w ramach projektu Dialog Pokoleń;
  • udział merytoryczny w seminarium prowadzonym przez prof. Henrykę Sędziak w  Oddziale w Łomży;
  • udział w promocji publikacji: Jerzy Białomyzy, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, „Mowa prosta” mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – w Dąbrowie Bialostockiej oraz Dialog pokoleń. Podlasie – powiat sokólski, pod red. Barbary Falińskiej – w Sokółce.
 5. Współpraca z administracją samorządową (zwłaszcza w zakresie pomocy w organizacji konferencji naukowych i popularnonaukowych i obozów gwaroznawczych:
  • Starostwo Powiatowe w Grajewie
  • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  • Starostwo Powiatowe z Suwałkach
 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami naukowymi:
  • Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (dofinansowanie w latach 2017-2018  wydawania czasopisma „Poradnik Językowy” oraz innych publikacje, nieodpłatny wynajem sal)
  • Instytut Polonistyki Stosowanej (zwłaszcza dofinansowanie w 2018 r. jednego zeszytu „Poradnika Językowego” oraz pomoc w pracach administracyjno-biurowych)
  • Instytut Języka Polskiego (współudział w organizacji, w tym współfinansowanie konferencji naukowych i publikacji
  • Fundacja Języka Polskiego  (współudział w organizacji konferencji naukowych i warsztatów gwaroznawczych oraz w przygotowywaniu publikacji książkowych; dofinansowanie wydania 1 zeszytu „Poradnika Językowego”)
  • Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (stała współpraca, głównie poprzez udział poszczególnych członków Towarzystwa w pracach RJP)
  • Rada Towarzystw Naukowych PAN (tu: udział w II Kongresie Towarzystw Naukowych 14-15 września 2018 r. pt. „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w Poznaniu i przedstawienie przez prof. Józefa Porayskiego-Pomstę referatu pt. Towarzystwo Kultury Języka i jego działalność na rzecz środowisk lokalnych; publikacja spodziewana jest w 2019 roku.)  
  • Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (współudział w organizacji konferencji i warsztatów językowych w 2019 r.)      
  •  Mazowieckie Towarzystwo Kultury (współudział w organizacji konferencji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego w 2017 r.)

4. Oddziały terenowe, sekcje przedmiotowe

Towarzystwo Kultury Języka działa poprzez swoje oddziały terenowe i sekcje przedmiotowe:

W kadencji 2017-2019 działały następujące oddziały terenowe i sekcje przedmiotowe:

 1. Oddziały:
  • w Białymstoku – prezes prof. dr hab. Urszula Sokólska
  • w Dąbrowie Bialostockiej – prezes mgr Jerzy Białomyzy
  • w Grajewie – prezes mgr Jarosław Konopka
  • w Łomży – prezes prof. dr hab. Henryka Sędziak
  • w Siedlcach – prezes dr hab. Violetta Machnicka
  • w Warszawie – prezes dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
  • 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane w tym celu przez dra Adama Rychlika w Bibliotece Miejskiej w Zduńskiej Woli (wzięło w nim udział około 30 osób. Na spotkaniu był obecny wiceprezydent Zduńskiej Woli, a wykład wygłosił prof. Józef Porayski-Pomsta. W konsekwencji w kwietniu 2019 roku wpłynął udokumentowany wniosek, podpisany przez pana dra Adama Rychlika, o reaktywację Oddziału w Zduńskiej Woli. Wniosek miał poparcie burmistrza Zduńskiej Woli. Ostatecznie jednak reaktywacja Oddziału jednak nie powiodła się, o czym poinformował pan dr Adam Rychlik.
  • 13 sierpnia 2019 roku wpłynął udokumentowany wniosek, podpisany przez panią dr Agnieszkę Grażul-Luft wniosek o utworzenie Oddziału w Płocku. Oddział będzie działał na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Uzyskał akceptację Rektora Uczelni. Wymaga formalnego powołania przez Zarząd Główny TKJ i akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sekcje:
  • Gwaroznawcza – przewodnicząca prof. dr hab. Barbara Falińska
  • Logopedyczna – przewodnicząca dr Danuta Emiluta-Rozya
  • Przyjęta na Walnym Zgromadzeniu uchwała w sprawie powołania Sekcji Kultury Słowa TKJ – jej projekt złożyła dr hab. Małgorzata Pietrzak – nie została zrealizowana; projektodawczyni wycofała się ze swojego zobowiązania, uzasadniając swoją decyzję brakiem zainteresowania wśród członków Towarzystwa.

5. Działalność naukowa i popularyzatorska Towarzystwa:

1. Projekt badawczy: Dialog pokoleń – 2017, 2018, 2019 – Oddział Warszawski i Sekcja Gwaroznawcza – w ramach projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, opiekę merytoryczną sprawuje prof. dr hab. Barbara Falińska. Realizacja projektu miała na celu ocalenie od zapomnienia dawnych zwyczajów oraz resztek gwar ludowych, które dziś są znane prawie wyłącznie najstarszym mieszkańcom wsi. W projekcie brali udział nie tylko naukowcy, ale także nauczyciele i uczniowie z kilkunastu szkół, którzy pod kierunkiem członków TKJ przeprowadzali wywiady z osobami znającymi gwarę, a póxniej na podstawie zebranego materiału wypełniali kwestionariusze, spisywali opowieści ludowe i sporządzali słowniczki gwarowe. Wielu z nich dzięki uczestnictwu w projekcie zrozumialo, że gwara ludowa nie jest gorszą odmianą języka polskiego, ale że jest wartością, którą należy szanować. Ważnym rezultatem projektu było również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia niekonwencjonalnych lekcji na temat języka w terenie i organizowania w szkołach zajęć mających na celu naukowe podejście do językowego dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu możliwe było zrealizowanie bardzo wielu działań zgodnych z założeniami programowymi Towarzystwa, m.in.:

2. Projekt: Przekraczanie granic języka. W 2017 roku Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych (WCIEiS) zaproponowało Oddziałowi Warszawskiemu TKJ wspólne przygotowanie materiałów dotyczących analizy językowej tekstów artystycznych. Miały one pomóc nauczycielom polonistom spełnić oczekiwania nowej podstawy programowej, a jednocześnie stworzyć bazę metodyczną nowoczesnych lekcji języka polskiego, na których zagadnienia językowe będą poruszane łącznie z literackimi. Projekt przewidywał zorganizowanie konferencji, a następnie wydanie tomu pokonferencyjnego z materiałami potrzebnymi nauczycielom. Wsparcie finansowe projektu zapewnił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W efekcie odbyła się konferencja naukowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i został wydany tom pokonferencyjny pt. Przekraczanie granic języka. W 2018 roku WCIEiS ponowił propozycję współpracy, czego efektem była kolejna konferencja i publikacja pokonferencyjna pt. Literacki homo loquens. Realizacją obu projektów kierowała ze strony TKJ dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.

3. Konferencje, seminaria, odczyty:

 1. Konferencje i seminaria

2. Odczyty:

1. Oddział Białostocki – prelekcje dla młodzieży:

2. Oddział Warszawski

3. Sekcja Logopedyczna

4. Publikacje:

5. Inne:

6. Członkowie Towarzystwa Kultury Języka:

Członkowie Towarzystwa to w przeważającej liczbie nauczyciele szkolni, logopedzi i nauczyciele akademiccy. W sumie Towarzystwo liczy 194 członków.

7. Podziękowania:

8. Uwaga końcowa

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią sprawozdania z pracy Oddziałów i Sekcji Towarzystwa złożone na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 8 listopada 2019 roku.

prezes Zarządu Głównego

Towarzystwa Kultury Języka

(-) Józef Porayski-Pomsta

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 roku


Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8.11. 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka odbyło się o godzinie 11:15 (II termin) 8.11.2019 w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 30 osób (zał. 1). Zwykła większość wynosiła 16 osób.

Na początku zebrania wygłoszone zostały wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie członkach TKJ. Wspomnienie o prof. Bogusławie Nowowiejskim wygłosiła prof. Urszula Sokólska, prof. Mirosława Skarżyńskiego wspominała dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.

Prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta poprosił o uczczenie zmarłych minutą ciszy.

Następnie wybrano w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, którym jednogłośnie został mgr Jarosław Konopka. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia (zał. 2).

Protokolantkami zgromadzenia zostały dr Marlena Kurowska i mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdzono na podstawie zgodności z rozdz. IV §§ 23, 24 i 25 Statutu Towarzystwa Kultury Języka.

Przewodniczący zebrania przypomniał fragmenty statutu dotyczące wyboru władz Towarzystwa, a następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. W głosowaniu jawnym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały Wioletta Skwiat oraz Lucyna Bagińska. Wyboru dokonano jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym członkami Komisji Wnioskowej zostały: dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba oraz dr Agnieszka Grażul-Luft. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Następnie ustępujący prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, prof. Józef Porayski-Pomsta, przestawił sprawozdanie Zarządu Głównego TKJ za lata 2017-19 (zał. 3). Sprawozdanie zostało przyjęte 29 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym.

Sprawozdanie finansowe (zał. 4) w imieniu skarbnika ZG Towarzystwa, dr hab. prof. UW Zofii Zaron, przedstawiła dr hab. Natalia Siudzińska. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności „Poradnika Językowego” za lata 2017-19 (zał. 5)  przedstawił jego redaktor naczelny, prof. dr hab. Stanisław Dubisz. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W związku z przyznaniem „Poradnikowi Językowemu” jedynie 20 punktów w klasyfikacji czasopism naukowych MNiSW wywiązała się dyskusja na temat sposobu odwołania się od krzywdzącej, zdaniem członków, decyzji ministerstwa.  Członkowie TKJ dr Adam Rychlik, dr hab. Marzena Stępień, prof. dr hab. Urszula Sokólska wnioskowali o wystąpienie do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie powodów umieszczenia PJ w trzeciej grupie czasopism punktowanych (20 pkt) i dokonanie ponownej klasyfikacji czasopisma.

Następnie prezesi lub ich zastępcy przedstawili sprawozdania z działalności oddziałów i sekcji TKJ. Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska przedstawiła działalność Oddziału  Warszawskiego (zał. 6), prof. Barbara Falińska przypomniała historię i współczesną działalność Sekcji Gwaroznawczej, dr Agnieszka Graul-Luft poinformowała o działaniach podjętych w celu utworzenia Oddziału TKJ w Płocku, Renata Bryzek przedstawiła sprawozdanie oddziału w Siedlcach (zał. 7), prof. Urszula Sokólska poinformowała o działaniach oddziału w Białymstoku (zał. 8), prof. Henryka Sędziak złożyła sprawozdanie oddziału w Łomży (zał. 9), Jarosław Konopka przedstawił działania oddziału w Grajewie (zał. 10), dr Marlena Kurowska przedstawiła działania Sekcji Logopedycznej TKJ (zał. 11).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej dr Maria Przastek-Samokowa stwierdziła poprawne, zgodne ze statutem Towarzystwa  prowadzenie dokumentacji finansowej oraz  dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa i zgłosiła wniosek o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie (zał. 12).

Zgromadzeni jednogłośnie  przyjęli przedstawione sprawozdania.

Pod nieobecność przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdanie z jego działalności złożyła mgr Bożena Kwas-Biała – członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała ona, że w kadencji 2017-2019 do Sądu Koleżeńskiego nie została wniesiona żadna sprawa (zał. 13).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, za głosowało 29 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W dyskusji prof. Henryka Sędziak przedstawiła historię łomżyńskiego Oddziału TKJ oraz poinformowała o planowanej w 2020 roku przez Oddział w Łomży konferencji poświęconej prof. Michałowi Jaworskiemu, wieloletniemu prezesowi TKJ. Obecny prezes TKJ, prof. Józef Porayski-Pomsta poparł inicjatywę zorganizowania konferencji poświęconej temu językoznawcy i zapewnił o osobistym wsparciu dla tego projektu.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Kultury Języka

Przedstawiono listę 19 kandydatów zgłoszonych na członków  Zarządu Głównego TKJ:

 1. dr Renata Bryzek
 2. dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
 3. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 4. prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 5. dr Danuta Emiluta-Rozya
 6. prof. dr hab. Barbara Falińska
 7. dr Agnieszka Grażul-Luft
 8. prof. dr hab. Halina Karaś
 9. mgr Jarosław Konopka
 10. dr Marlena Kurowska
 11. dr Ewelina Kwapień
 12. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 13. prof. dr hab. Henryka Sędziak
 14. dr Natalia Siudzińska
 15. dr hab. Katarzyna Sobolewska
 16. prof. dr hab. Urszula Sokólska
 17. dr hab. Marzena Stępień
 18. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW
 19. dr Aneta Strawińska

oraz 4 kandydatów na zastępców członków Zarządu Głównego

 1. mgr Jerzy Białomyzy
 2. dr Dorota Czyż
 3. dr Adam Rychlik
 4. dr Joanna Zawadka

W głosowaniu jawnym wszystkie wymienione powyżej osoby zostały jednogłośnie wybrane do Zarządu Głównego TKJ.

Następnie zgłoszono kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. dr hab. Maria Przastek-Samokowa
 2. mgr Lucyna Bagińska
 3. mgr Wioletta Skwiot
 4. dr Marta Piasecka
 5. mgr Sylwester Zychowicz

W głosowaniu jawnym wyżej wymienione osoby wybrane zostały jednomyślnie i weszły w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dalszej kolejności dokonano wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ. Zgłoszone zostały:

 1. mgr Bożena Kwas-Biała
 2. mgr Anna Walczyna
 3. dr Małgorzata Frąckiewicz

W głosowaniu jawnym wymienione osoby zostały jednomyślnie wybrane do Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ.

Prof. Stanisław Dubisz wystąpił z wnioskiem o jawną procedurę ukonstytuowania się władz Towarzystwa. Wniosek został zaakceptowany jednomyślnie.

W trybie jawnym nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego oraz pozostałych władz Towarzystwa Kultury Języka.

Zarząd Główny TKJ wybrał spośród siebie prezydium w następującym składzie:

prezes – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

zastępca prezesa – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

zastępca prezesa – dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba

sekretarz – dr Joanna Zawadka

skarbnik – dr hab. Natalia Siudzińska

członkowie – prof. dr hab. Halina Karaś

 dr Marlena Kurowska,

 dr hab. Katarzyna Sobolewska

 

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

przewodnicząca – dr Maria Przastek-Samokowa

zastępczyni przewodniczącej – mgr Lucyna Bagińska

zastępczyni przewodniczącej – mgr Wioletta Skwiat

członek– dr Marta Piasecka

członek – mgr Sylwester Zychowicz

 

Główny Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco:

przewodnicząca – mgr Bożena Kwas-Biała

sekretarz – mgr Anna Walczyna

członek –  dr Małgorzata Frąckiewicz

 

Następnie zostały przedstawione i poddane pod głosowanie projekty uchwał WZ TKJ

 

 1. Uchwała nr 1 (zał. 14) w sprawie powołania Oddziału TKJ w Płocku. Zarząd Główny TKJ pozytywnie zaopiniował powołanie nowego oddziału.
  Uchwała została zaaprobowana jednogłośnie.

  Kolejnym punktem zebrania było wskazanie kandydatów do tytułu członka honorowego TKJ. Prof. Henryka Sędziak zaproponowała kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz (historyk, przybliżająca historię regionu na zebraniach oddziału TKJ w Łomży)  oraz mgr Ireny Janczewskiej (wieloletni członek TKJ, prowadzi kronikę Oddziału TKJ w Łomży). Prof. Józef Porayski-Pomsta zgłosił kandydaturę prof. Zofii Zaron (wieloletni skarbnik Zarządu Głównego TKJ, osoba, która wiele wniosła do prac TKJ). Wszystkie kandydatury zostały zaaprobowane.
   
 2. Uchwała (zał. 15) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ prof. dr hab. Małgorzacie Dajnowicz.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała (zał. 16) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ mgr Irenie Janczewskiej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała (zał. 17) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ dr hab. Zofii Zaron.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała (zał. 18) dotycząca stanowiska WZ TKJ w sprawie liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu” w wyniku oceny czasopism naukowych przez MNiSW..
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 6. Uchwała (zał. 19) w sprawie zobowiązania prezesa TKJ do podejmowania wszelkich działań w sprawie liczby punktów przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismu „Poradnik Językowy”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała (zał. 20) w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez TKJ pod nazwą „Dialog Pokoleń”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała (zał. 21) w sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego” z Interdyscyplinarnym Centrum Modelownia Matematycznego i Komputerowego UW. Współpraca dotyczy umieszczenia artykułów publikowanych w „Poradniku Językowym” na platformie internetowej ICM (w trybie otwartego dostępu). Dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba podkreśliła, że działanie to może pozytywnie wpłynąć na  liczbę cytowań i rozpowszechnienie wyników prezentowanych w „Poradniku Językowym” badań.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka stwierdził, że na tym został wyczerpany przyjęty porządek  i na zakończenie udzielił głosu nowo wybranemu prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka. Prof. Józef Porayski-Pomsta, podziękował w imieniu własnym oraz nowo wybranych władz Towarzystwa za wybór oraz za przybycie i aktywny udział w obradach.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków TKJ zamknął obrady.

Protokołowała:                                              Przewodniczący Walnego Zgromadzenia TKJ:                                           

dr Marlena Kurowska                                   mgr Jarosław Konopka

mgr Beata Ciecierska-Zajdel                      

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 roku


Walne Zgromadzenie Członków  Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 1

W sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka</p>

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka przyznaje – na podstawie rekomendacji ustępującego Zarządu Głównego (kadencja 2017-2019) -  niżej wymienionym członkom zwyczajnym naszego Towarzystwa za popularyzację kultury języka polskiego i  zasługi dla Towarzystwa Kultury Języka  tytuł Członka Honorowego:

1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

2. mgr Janinie Janczewskiej

3. dr hab. Zofii Zaron

Członek Honorowy towarzystwa zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 2

(projekt)

W sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków  Towarzystwa Kultury Języka dotyczącej liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu”     w wyniku oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka jednoznacznie popiera stanowisko prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka przedstawione w petycji do wicepremiera Rządu RP i Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz w pismach skierowanych do: prof. dra hab. Błażeja Skoczenia - przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN i Komitetu Językoznawstwa PAN w sprawie liczby punktów przyznanych miesięcznikowi „Poardnik Językowi” – organowi Towarzystwa Kultury Języka.

Liczba punktów przyznana „Poradnikowi Językowemu” – 20  (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów: 25639, dyscyplina językoznawstwo) jest – w ocenie uczestników Walnego Zgromadzenia Członków TKJ jest rażąco niesprawiedliwa w porównaniu z punktami przyznanymi innym czasopismom o porównywalnym profilu.

„Poradnik Językowy” jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Został założony jeszcze w okresie zaborów (1901) w Krakowie i odtąd niemal bez przerwy przez 118 lat służy nauce polskiej, polskim językoznawcom i polskiemu językoznawstwu. Czasopismo od roku 1932 jest związane z  warszawskim środowiskiem naukowym. „Poradnik Językowy” jest miesięcznikiem, jedynym wśród czasopism językoznawczych. Oto kilka istotnych informacji o naszym czasopiśmie, które świadczą – naszym zdaniem – o tym, że zasługuje ono na to, by mogło być ocenione równie wysoko jak wymienione niżej czasopisma, które uzyskały 70 punktów:

 1. 10 zeszytów rocznie (w okresie wakacyjnym ukazuje się jeden zeszyt) o łącznej objętości 70-75 arkuszy wydawniczych.
 2. 100-110 pozycji bibliograficznych rocznie, w tym:
 1. Autorzy (rocznie):
 1. Innowacje edytorskie:
 1.  „Poradnik Językowy” jest organem Towarzystwa Kultury Języka, jest to stowarzyszenie, którego celem statutowym jest popularyzowanie wiedzy o języku polskim i współudział w prowadzeniu badań naukowych.
 2. Kolegium Redakcyjne czasopisma tworzą językoznawcy, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Są wśród nich zarówno znani i cenieni badacze, jak i młodzi adepci nauki.
 3. Do Rady Redakcyjnej należą wybitni językoznawcy – poloniści i slawiści – z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą (z Francji, Rosji, Niemiec, Litwy, Słowacji).
 4. Wszystkie zeszyty są recenzowane, ukazują się regularnie co miesiąc, wyłączając miesiące wakacyjne.
 5. „Poradnik Językowy” jest notowany na listach ERIH, IC Journal Master List, Scimago Institutions Rankings:  SIR Ranking of Poland (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100218509&tip=sid&clean=0).
 6.  Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus (https://www.scopus.com/sourceid/21100218509), CEEOL, Pol-index, Scholar Google.
 7. Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa, pdf-y zeszytów dostępne są na stronie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/pelne.php.
 8. Według ocen poprzednich w tej kategorii czasopism „Poradnik Językowy” miał najwyższą punktację (15 punktów).
 9. „Poradnik Językowy” jest czasopismem o ugruntowanej pozycji naukowej, znanym i szanowanym. Swoją pozycję zawdzięcza z jednej strony autorom – wybitnym językoznawcom, z drugiej zaś staraniom o utrzymanie wysokiego poziomu kolejnych redaktorów, byli wśród nich: Witold Doroszewski, Mieczysław Szymczak, Danuta Buttler, Halina Satkiewicz, obecnie – Stanisław Dubisz.
 10. Czasopismo  znajduje się w wielu bibliotekach zagranicznych.
 11. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim pozycje z zakresu językoznawstwa polonistycznego, ale także z zakresu językoznawstwa ogólnego, slawistycznego i logopedii lingwistycznej.

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju o rzetelność oceny czasopism, której wynikiem jest  lista czasopism punktowanych MNiSzW. „Poradnik Językowy” jest przykładem tego, że punktacja ta ma wiele cech działania woluntarystycznego  i nie opiera się na rzetelnej ocenie zawartości, miejsca i roli określonego tytułu. W kontekście ocen innych czasopism o profilu językoznawstwo i podobnej randze („Język Polski”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego”, „Socjolingwistyka” po 70 pkt.) oraz informacji zamieszczonych na stronie MNiSW (https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest) przyznaną czasopismu punktację uznajemy za niesprawiedliwą i krzywdzącą.      

Będziemy zobowiązani, jeśli instytucje odpowiedzialne za ocenę merytoryczną czasopism, zwłaszcza Komisja Ewaluacji Nauki Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa  Wyższego, zechce wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie i zweryfikować przyznaną naszemu czasopismu liczbę punktów.

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

 


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 3

w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka  pod nazwą Dialog Pokoleń

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża uznanie projektodawcom i głównym wykonawcom projektu Dialog Pokoleń, realizowanemu od 2014 roku w ramach ogólnego projektu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – paniom dr hab. prof. UW Elżbiecie Piotrowskiej-Wierzbickiej i prof. dr hab. Barbarze Falińskiej

Realizacja projektu ma duże znaczenie  dla badania polszczyzny w Polsce północno-wschodniej (gwary północno-wschodniego Mazowsza, gwary Podlasia i Suwalszczyzny), a także dla zainteresowania młodego pokolenia tradycją, historią i kulturą tych ziem.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie około 20 szkół ponadpodstawowych, tj. około 200 uczniów i około 40 nauczycieli. Realizację projektu wspomagały starostwa powiatowe w: Grajewie,  Ostrowi Mazowieckiej,  Suwałkach, Sejnach, Sokołowie Podlaskim, Sokółce, wspierali też burmistrzowie miast: Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Ostrowi Mazowieckiej. Efektem realizacji projektu jest opracowanie 10 tomów „Dialog Pokoleń”  i organizacja wielu konferencji z udziałem nauczycieli i uczniów.

Znaczenie realizacji projektu ma znaczenie nie tylko naukowe, ale także społeczne i kulturowe. Jego realizacja poszerzyła wiedzę młodych ludzi o regionie, jego kulturze i języku, a przede wszystkim o mieszkańcach, często o bliskich krewnych i sąsiadach, co wpłynęło na podtrzymanie, a niekiedy na nawiązanie więzi międzypokoleniowych, wzbogaciło też wiedzę o języku i jego roli w tworzeniu więzi społecznych.

Członkowie Towarzystwa Kultury Języka na swoim Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2019 roku z uznaniem ocenili realizację projektu. Z uznaniem też ocenili działalność pani dr hab. prof. UW Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej – koordynatora projektu, i pani prof. dr hab. Barbary Falińskiej – opiekuna merytorycznego projektu, a także wyrażają podziękowania  władzom samorządowym wymienionych wyżej powiatów i miast oraz dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za udział w projekcie.

 


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 4

W sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego”

z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy redakcją „Poradnika Językowego” a z Informatycznym Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie umieszczania  artykułów publikowanych na łamach „Poradnika Językowego” na platformie internetowej ICM.


DIALOG POKOLEŃ 6

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało 2019 roku po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 6” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej, zbieranie próbek mowy najstarszych mieszkańców Mazowsza i Podlasia, w których mowie pozostało jeszcze słownictwo gwarowe - opowieści o dawnych zwyczajach, o pracy, życiu rodzinnym, obchodzeniu świąt. Materiały te były  zbierane przez młodzież szkolną oraz wspierających ją nauczycieli i bibliotekarzy.


  

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.

Dyskusje związana ze ścierającymi się stanowiskami dotyczącymi rozwoju logopedii pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule konferencji. Założeniem konferencji jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy, a także promowanie i wdrażanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb rozwiązań, korzystających z teorii i praktyki innych obszarów naukowych.

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii

Bezpośredni link do zapisów:

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii/#apply

W formie uczestnictwa trzeba wybrać uczestnictwo czynne. Po włączeniu formularza bok hasła „forma uczestnictwa” jest automatycznie wpisane uczestnictwo bierne, jednak jest to rozwijany pasek (po kliknięciu w uczestnictwo bierne lub w strzałkę obok pojawia się lista, wybiera się wtedy formę uczestnictwa - czynne warsztat, czynne referat, czynne poster). Po wybraniu opcji uczestnictwo czynne automatycznie pojawia się do uzupełniena rubryka tytuł i streszczenie.


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

MAGISTRA  Jacka Asperskiego

na temat:

„AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH  I PARAROTACYZMÓW”

Wykład odbędzie się 7 CZERWCA 2019 roku o godzinie 15.10 w Auli C

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYKŁADU, NIE TYLKO CZŁONKÓW SEKCJI LOGOPEDYCZNEJ TKJ

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 

zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka

                       00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28                                                             

 

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

P.T. CZŁONKOWIE HONOROWI, WSPOMAGAJĄCY I ZWYCZAJNI

TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA,

w imieniu prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka i własnym składam Wam życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2019.

Do siego roku!

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

prezes


Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.ZAPROSZENIE

Towarzystwo Kultury Języka

Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt.

DIALOG POKOLEŃ

SLOWA OCALONE OD ZAPOMNIENIA

który odbędzie się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego we wtorek, 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00

Wernisaż jest częścią naukowego spotkania zorganizowanego z okazji zakończenia realizacji projektu „Dialog pokoleń 5”

Program spotkania

12.00 Wernisaż wystawy pt. Dialog pokoleń. Słowa ocalone od zapomnienia połączony z wręczeniem nagród za najlepsze zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny „Dialogu pokoleń”

13.00 – Obiad w Klubie Profesorskim UW

14.00 - Spacer historyczny po kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego

15.00 – Wykład prof. dra hab. Józefa Porayskiego-Pomsty pt. Co to znaczy mówić i pisać poprawnie? – sala nr 4 w gmachu Wydziału Polonistyki

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało w 2018 roku z Narodowego Centrum Kultury dotację na realizację zadania DIALOG POKOLEŃ 5LIST INTENCYJNY

zawarty w dniu 23 września 2018 roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

Miastem Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowanym przez Jerzego Bauera - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

a

Towarzystwem Kultury Języka z siedzibą przy ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa,   reprezentowanym   przez  prof. drą hab. Józefa Porayskiego-Pomstę - Prezesa Towarzystwa Kultury Języka,

zwanych dalej Stronami.

Preambuła

1.Strony - świadome znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, budującego poczucie tożsamości, przynależności i ciągłości kulturowej - postanawiają podjąć działania w celu nawiązania współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

2.Strony włączą się w realizację zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w 2011 roku.

3.Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest rozumiane jako tradycja ustna, zwłaszcza język, postrzegany jako najważniejszy nośnik owego dziedzictwa, przekazywany z pokolenia na pokolenie i odtwarzany przez wspólnotę, zapewniający poczucie tożsamości na poziomie jednostki i grupy.

§1

W ramach inicjowanej współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego intencją Stron jest podjęcie następujących działań:

1) kształtowanie pożądanych postaw użytkowników polszczyzny: szacunku, dbałości, staranności, wobec kultury niematerialnej Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego, w tym zwłaszcza wobec polszczyzny ogólnej i regionalnej oraz gwar regionu;

2) popularyzowanie wiedzy o języku polskim w jego odmianach ogólnej, regionalnej i gwarowej;

3) udział w prowadzeniu badań naukowych w zakresie języka regionu, jego tradycji i historii;

4) organizowanie poradnictwa językowego;

5) podejmowanie działań edukacyjnych kształtujących świadomość językową i kulturową związaną ze sferą społeczną i indywidualną;

6) udzielanie wsparcia środowiskom oraz osobom zainteresowanym ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

7) podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

§2

Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli Stron do podjęcia współpracy i nie tworzy zobowiązań finansowych Stron.

§3

W celu realizacji Listu intencyjnego Strony podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim zamierzeń.

§4

Szczegółowe zasady współpracy będą regulowane w odrębnych umowach, zawieranych pomiędzy Stronami.

§5

1. Niniejszy List intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Postanowienia niniejszego Listu wchodzą w życie z dniem podpisania.Prezes Towarzystwa Kultury Języka

prof. Józef Porayski-Pomsta

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Jerzy Bauer
DIALOG POKOLEŃ 5

W 2018 roku Towarzystwo Kultury Języka otrzymało po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 5” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej z pomocą uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy, mających kontakt z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy używają jeszcze słów gwarowych i pamiętają dawne zwyczaje związane z pracą, życiem rodzinnym i obchodzeniem świąt.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:  https://dialogpokolen.uw.edu.pl/


Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW, Fundacja Języka polskiego oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej

„Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”

która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu.

Tematem konferencji są zjawiska językowe charakterystyczne dla przedstawicieli określonego pokolenia użytkowników polszczyzny. Przedmiotem dyskusji będzie słownictwo gwarowe i środowiskowe, ale także to należące do języka ogólnego, które znika wraz ze światem, którego dotyczyło, i ludźmi, dla których było kiedyś ważne, oraz to, które do języka wchodzi, wypełniając luki w systemie dostosowującym się do nowych potrzeb komunikacyjnych.  

Pobierz program konferencji [PDF]


WARSZTATY GWAROZNAWCZE  W SOKÓŁCE „DIALOG POKOLEŃ 5”

Pobierz program warsztatów [PDF]


Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

na temat:

„Diagnoza i terapia osób z dyzartrią – zasady postępowania i autorskie metody kompleksowej terapii logopedycznej”

Wykład odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00 w sali nr 4 w  budynku głównym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

 

przewodnicząca sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE Z WYBITNYM AKTOREM,

REKTOREM AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

PANEM PROF. WOJCIECHEM MALAJKATEM,

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT. „PAUZA W TEATRZE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2018 R. O GODZ. 18.00

W BUDYNKU WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

SALA 37 (II P.)

WSTĘP WOLNY

 

W imieniu organizatorów

Józef Porayski-Pomsta

prezes Zarządu Głównego


PROJEKT "DIALOG POKOLEŃ"

JUŻ PO RAZ CZWARTY REALIZOWANY PRZEZ TKJ

W 2017 roku Towarzystwo Kultury Języka realizuje projekt „Dialog pokoleń 4”, który jest częścią programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z NCK Sekcja Gwaroznawcza TKJ oraz oddziały w Warszawie, w Grajewie, w Sejnach i w Dąbrowie Białostockiej kontynuują badania gwaroznawcze, mające na celu gromadzenie tekstów i słów używanych w języku ludowym oraz ocalanie resztek dawnej kultury regionalnej. Część tych bezcennych materiałów ukazała się już drukiem. W tym roku został wydany tom pt. „Dialog pokoleń – powiat Sejny”, a w przyszłym roku TKJ planuje opublikować kolejne tomy zawierające opracowane materiały pochodzące z gminy Augustów i z gminy Dabrowa Białostocka.

 


Konferencja

DIALOG POKOLEŃ W JĘZYKU I JĘZYKOZNAWSTWIE

PROGRAM KONFERENCJI 

8 – 9 listopada 2017, Warszawa, Pałac Tyszkiewiczów, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Sala Balowa (Ip.)

Środa, 8 listopada

9.30-9.50

Przywitanie gości przez: prof. dra hab. Zbigniewa Grenia, dziekana Wydziału Polonistyki UW, dyrekcję IJP UW i IPS UW oraz dra hab. prof. UW Józefa Porayskiego-Pomstę, prezesa Towarzystwa Kultury Języka

OBRADY PLENARNE 

  9.50-10.10

prof. dr hab. Bogdan Walczak (UAM)

Jak ewoluowała historia języka polskiego w II połowie XX wieku

 10.10-10.30

prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM)

Metodologia badań gwaroznawczych dawniej i dziś

 10.30-10.50

dr Alicja Wójcicka (UW)

Gramatyka operacyjna Andrzeja Bogusławskiego po 40 latach

 10.50-11.10

Dyskusja

 

 

11.10-11.30  PRZERWA NA KAWĘ

OBRADY PLENARNE

11.30-11.50

dr hab. Helena Grochola-Szczepanek (IJP PAN)

Badania korpusowe języka mieszkańców Spisza a czynnik pokoleniowy

11.50-12.10

mgr Julia Domitrak (UW)

Wykorzystanie korpusu tekstów w badaniach słownictwa i słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie polszczyzny brasławskiej)

12.10-12.30

dr Justyna Garczyńska (UW)

Metody fonetyczno-akustyczne w badaniach dialektologicznych - czy kobiety mówią tak samo jak mężczyźni?”

12.30-12.50

dr Błażej Osowski (UAM) 

Od roli do osobowości. Kilka uwag o zmianach w relacji 'badacz - badany' w dialektologii

12.50-13.10

Dyskusja

 

13.10-14.10  PRZERWA OBIADOWA

OBRADY PLENARNE

14.10-14.30

prof. dr hab. Barbara Falińska (UwB)

Szkolne Koła Gwaroznawcze Towarzystwa Kultury Języka

14.30-14.50

dr Anna Hryniewicka (APS)

Walka o polską szkołę u progu pierwszej wojny światowej

14.50-15.10

mgr Jarosław Konopka (UW)

Komunikacyjna inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną dawniej i dziś

15.10-15.30

Kacper Kaczmarczyk (UW)

Zagadnienia normatywne a profilowanie językowe. Rys historyczny

15.30-15.50

Dyskusja

15.50-16.10  PRZERWA NA KAWĘ

OBRADY W SEKCJACH

 

SEKCJA A

SEKCJA B

16.10-16.30

dr Justyna Kobus (UAM)

Funkcjonowanie zwyczajów, elementów tradycji i ich nazw wśród mieszkańców wsi okolic Gniezna

Magdalena Łuba (UW)

Wykładniki fonetyczne gwary podlaskiej w dialogach bohaterów serialu „Ranczo”

16.30-16.50

dr  Monika Kresa (UW)

Szczepan Twardoch contra 30 tys. użytkowników Facebooka – ocena wykorzystania śląskich elementów językowych w coverach zespołu Frele

Katarzyna Owczarek (UW)

 Stylizacja na gwarę podhalańską w serialu „Szpilki na Giewoncie” 

16.50-17.10

Katarzyna Zagłoba (UAM)

Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim.

Natalia Koszewska (UW),

Leksyka filmowego języka policyjnego (na przykładzie serialu „Kryminalni”)

 

17.10-17.30

Antanina Yarashevich (UW)   

Percepcja filmowej polszczyzny kresowej w serialu „Boża Podszewka” przez widzów pochodzących i niepochodzących z Kresów

Oliwia Kujawińska (UW)

Leksyka filmowego języka policyjnego (na przykładzie filmów Patryka Vegi „Pitbull i Pitbull” oraz „Nowe porządki”)

17.30-17.50

Dyskusja

Dyskusja

18.00 -19.00

Wieczór poetycki Dariusza Łukaszewskiego, wójta kurpiowskiej gminy Kadzidło, autora tomiku poezji pt. „Odejścia”

Występ folklorystycznego zespołu kurpiowskiego z Wachu

19.00-20.00 UROCZYSTA KOLACJA

Czwartek, 9 listopada

OBRADY PLENARNE

  9.30-9.50

dr hab. Mariola Wołk (UWM)

‘Dziwność’ a problem oceny (na przykładzie przymiotnika „dziwny”)

9.50-10.10

dr Celina Heliasz-Nowosielska (UW)

Od zawierania znajomości do sprzedaży wizerunku śladem starszych i nowszych użyć wybranych polskich czasowników

10.10-10.30

ks. prof. Krzysztof Kietliński (UKSW) 

Zróżnicowanie semantyczne pojęć ‘postęp’ i ‘rozwój’ w perspektywie moralnej

10.30-10.50

mgr Anna Dąbkowska (UW)

Czy zwierzanie się w Internecie to w dalszym ciągu zwierzanie się? O ewolucji gatunku zwierzenia

10.50-11.10

Dyskusja

 

11.10-11.30  PRZERWA NA KAWĘ

11.30-11.50

dr Marcin Zabawa (UŚ) 

Wujek Google, ciocia Wiki: o personifikacji w języku młodych komputerowców

11.50-12.10

mgr Izabella Cabaj (UW)

Tradycyjny akt życzenia a jego internetowy odpowiednik

12.10-12.30

mgr Katarzyna Osior-Szot (UW)

Jak rozwijać badania języka rozwoju osobistego? Próba ujęcia strukturalistyczno-kognitywnego

12.30-12.50

mgr Klaudia Ciesłowska (UW),

Stylizacja na polszczyznę Żydów  w powieści „Austeria” Juliana Stryjkowskiego

12.50-13.10

Dyskusja

 

13.20-14.20  PRZERWA OBIADOWA

OBRADY PLENARNE

14.20-14.40

dr hab. Kazimierz Sikora (UJ) 

Krakowska "Święta wojna" okiem językoznawcy  

14.40-15.00

mgr Justyna Groblińska (UŁ)  

Uwarunkowane pokoleniowo zmiany nieoficjalnego nazewnictwa miejskiego Łodzi

15.00-15.20

Stanisław Apriłaszwili (UW)

Nazwy dzielnic Lwowa w przedwojennych i powojennych lwowskich piosenkach

15.20-15.40

Dyskusja

 

 

15.40-16.00  PRZERWA NA KAWĘ

16.00-16.20

mgr Lucyna Bagińska (UW)

Dzieło malarskie a jego językowy obraz w ekfrazie na podstawie wybranych tekstów poetów z różnych pokoleń z perspektywy kognitywnej.

16.20-16.40

Nina Borowik (UW)

Język dziecięcych bohaterów filmów Jana Jakuba Kolskiego „Jasminum” i „Serce, Serduszko”

16.40-17.00

mgr Anna Parcheta (UW)

Paradewocjonalia w opinii różnych pokoleń.

17.00-17.20

Dyskusja

 

17.20-17.30 PODSUMOWANIE OBRAD I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 


ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszam wszystkich naszych członków i sympatyków 
na spotkanie mikołąjkowe, na którym w części naukowej

mgr Maciej Czeszewski i mgr Jan Burzyński

wygłoszą referat pt.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego 2.0, czyli jak współcześnie badać neologizmy


Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia o godz. 17.00 w sali 37 
na II piętrze gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego TKJ
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

W 2016 roku  obchodzimy jubileusz 50-lecia istnienia Towarzystwa Kultury Języka. Okazję tę chcielibyśmy uczcić dyskusją na temat roli kultury języka w dziejach polskiej nauki oraz zmianom, jakie obserwujemy w jej rozumieniu. Tematyce tej będzie poświęcony pierwszy dzień konferencji „Dialog pokoleń”, od kilku lat organizowanej przez Towarzystwo Kultury Języka wspólnie  z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu ogłoszonego przez NCK „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Zapraszamy Państwa zatem do wzięcia udziału w obradach nt.

KULTURA JĘZYKA DAWNIEJ I DZIŚ

które odbędą się w specjalnym jubileuszowym dniu konferencji "Dialog pokoleń", 8 listopada 2016r. w gmachu Biblioteki UW w Warszawie.
Prosimy o zgłaszanie referatów zarówno związanych tematycznie z jubileuszem TKJ, jak również z tematyką ogólną konferencji, dotyczącą różnic pokoleniowych w używaniu języka i wynikających z tego trudności w porozumiewaniu się osób starszych z młodymi, uczniów z nauczycielami oraz wnuków z dziadkami.
Problemy te są z jednej strony powodują zakłócenia w porozumieniu, z drugiej jednak strony są źródłem wszelkich zmian językowych, którym w dużym stopniu jest poświęcona nasza konferencja.

W czasie tegorocznej konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, będą poruszane między innymi następujące zagadnienia:

Zapraszamy Państwa do prezentacji referatów reprezentujących różne działy językoznawstwa – dialektologię, socjolingwistykę, psycholingwistykę, teorię komunikacji i tekstologię, a w dniu jubileuszowym także kulturę języka, politykę językową  etykę słowa i pragmatykę językoznawczą. Chcielibyśmy, aby nasza dyskusja nie była ograniczona ani metodologicznie, ani materiałowo.  Liczymy zatem na wystąpienia odwołujące się do Państwa zainteresowań i wyników badań.

Terminarz:

do 1 lipca 2016 – zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy)

15 września 2016 – program konferencji

do 15 października 2016 – opłaty konferencyjne (300 zł – pracownicy naukowi, 200 zł – doktoranci)

do 31 stycznia 2017 – przesłanie tekstów do tomu pokonferencyjnego

Opłata ta pokrywa koszty obiadów w dniach 8 i 9 listopada, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne oraz koszt wydania recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mon_kre@wp.pl lub d.pokolen@gmail.com.


PROJEKT "DIALOG POKOLEŃ 2"

W 2015 r. Towarzystwo Kultury Języka po raz drugi znalazło się w gronie beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Na realizację projektu "Dialog pokoleń 2" otrzymało dofinansowanie, dzięki któremu Sekcja Gwaroznawcza TKJ oraz Oddziały w Grajewie, Sejnach i Dąbrowie Białostockiej mogą kontynuować badania gwaroznawcze, mające na celu gromadzenie tekstów i słów używanych w języku ludowym oraz ocalanie resztek dawnej kultury regionalnej. W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie dziesięciu szkół z Podlasia, Suwalszczyzny, Świętokrzyskiego i Mazowsza, którzy pod kierunkiem językoznawców, etnografów i kulturoznawców przeprowadzają wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi, wypełniają kwestionariusze i opracowują słowniczki gwarowe swoich gmin.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych


Towarzystwo Kultury Języka zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję

Dialog pokoleń 2

organizowaną wspólnie z Instytutem Języka Polskiego oraz Instytutem Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury Ojczysty - dodaj do ulubionych. Jej tematyka dotyczy wpływu zmian językowych na możliwości porozumienia między przedstawicielami różnych pokoleń, globalizacji językowej, a jednocześnie powstawania nowych odmian środowiskowych polszczyzny i tendencji do ocalania od zapomnienia przeszłości językowej.

Pobierz program konferencji [PDF].


TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA

ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU

INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I TECHNIKI TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ.

OD TEORII DO PRAKTYKI

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Celem konferencji jest prezentacja metod i technik logopedycznych wypracowanych na gruncie różnych teorii nauk podstawowych i interdyscyplinarnych dla badań nad mową i językiem. Współcześnie definiowany przedmiot logopedii jako zaburzenia komunikacji językowej (w mowie i piśmie) o różnej etiologii i patomechanizmach wymaga od logopedów – w związku z powiększającą się wiedzą w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych – ciągłej aktualizacji zarówno wiedzy odnoszącej się do zaburzeń mowy, jak i doskonalenia metod i technik pracy z pacjentami z zaburzoną komunikacją werbalną i niewerbalną. Zapraszamy specjalistów w dziedzinie m. in. logopedii, psycholingwistyki, neuropsychologii, lingwistyki, przedstawicieli ośrodków logopedycznych i placówek naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji to:

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z jednostronicowym streszczeniem projektu wystąpienia prosimy przesyłać pod adresem Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

lub poczty elektronicznej: j.niemyjska@uw.edu.pl

w terminie do 23 maja 2015 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi: 450 zł dla uczestników konferencji, 400 zł dla członków Sekcji Logopedycznej TKJ – regularnie opłacających składki, oraz  dla studentów i doktorantów logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa: 30 czerwca 2015 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Pobierz program konferencji.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej
Wydziału Polonistyki UW

Prof.dr hab. Stanisław Dubisz

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prezes Zarządu Głównego TKJ

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta


Projekt "Dialog pokoleń"

W 2014 r. Towarzystwo Kultury Języka bierze udział w programie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymał zgłoszony do konkursu projekt "Dialog pokoleń", opracowany przez sekcję gwaroznawczą TKJ, pracującą pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Falińskiej, w ocalaniu od zapomnienia ginących słów gwarowych wezmą udział uczniowie i nauczyciele z Podlasia i Świętokrzyskiego, wspierani przez naukowców z różnych ośrodków akademickich.

Zadaniem uczniów jest odwiedzanie najstarszych mieszkańców wsi i nagrywanie ich wspomnień. Zebrany w ten sposób bezcenny materiał to dokument ginącej ludowej odmiany języka. Zadaniem językoznawców dialektologów będzie opracowanie go pod względem naukowym, a zadaniem koordynatorów projektu umieszczenie ocalonych od zapomnienia słów i opowieści ludowych na stronie internetowej www.dialogpokolen.uw.edu.pl. Do jej odwiedzenia zapraszamy wszystkich, którym bliska jest gwara, kultura ludowa i pamietające dawne czasy zwyczaje, żywe jeszcze w życiu mieszkańców polskiej wsi.Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych


APEL DO AUTORÓW i WSPÓŁAUTORÓW TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W "PORADNIKU JĘZYKOWYM" (1901-2003)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Poradnik Językowy on-line" (grant MNiSW Nr 11H 13 0379 82), którego celem jest digitalizacja "Poradnika Językowego" (z lat 1901-2003) i udostępnienie tekstów w nim opublikowanych w formie elektronicznej na stronie internetowej pn. "Poradnik Językowy on-line" (adres strony: http://www.poradnik-jezykowy.uw.edu.pl), zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich autorów/współautorów tekstów opublikowanych w PJ o wyrażenie zgody na upowszechnienie w tej formie tekstów ich autorstwa. Nasz apel kierujemy też do spadkobierców majątkowych praw autorskich.

W tej sprawie prosimy kontaktować się z sekretarz Redakcji - mgr Martą Piasecką [poradnikjezykowy@uw.edu.pl].

Prezes Towarzystwa Kultury Języka
/-/ dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW

Red. naczelny "Poradnika Językowego"
/-/ prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Kierownik grantu
/-/ dr hab. Wanda Decyk-Zięba


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA w latach 2011 - 2013

SPRAWOZDANIE wiecej...
PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA W DNIU 24 STYCZNIA 2014 R. wiecej...
Władze Towarzystwa Kultury Języka w kadencji 2013-2016 wiecej...


I konferencji naukowa

Dialog pokoleń

Szanowni Państwo!
Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW serdecznie zapraszają do udziału w I konferencji naukowej pt. Dialog pokoleń, która odbędzie się 19-20 listopada 2014 roku w Warszawie. Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego Dialog pokoleń (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury nr 49691/14/A1) i będzie poświęcona zróżnicowaniu pokoleniowemu polszczyzny zarówno dawnej, jak i współczesnej.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów osoby zajmujące się:

Chcielibyśmy, aby dyskusja na temat wskazany w tytule konferencji nie była ograniczona ani metodologicznie, ani materiałowo. Liczymy zatem na referaty odwołujące się do Państwa zainteresowań i wyników badań, a przede wszystkim do przemyśleń na temat sposobów ocalania od zapomnienia tych form językowych, które mogą bezpowrotnie zniknąć po odejściu przedstawicieli najstarszego pokolenia, oraz na temat nowych zjawisk językowych, będących wynikiem zmian cywilizacyjnych, kulturowych, a także zmian świadomości językowej.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl lub j.niemyjska@uw.edu.pl w terminie do 15 października 2014 r. Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 200 zł dla pracowników i 150 zł dla doktorantów. Opłata ta pokrywa koszty obiadu 19 i 20 listopada, kawę w przerwach obrad i koszt wydania tomu pokonferencyjnego.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale chętnie pomogą w rezerwacji miejsca w hotelach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego:

Uprzejmie prosimy wszystkich, którzy zechcą skorzystać z noclegów w "Sokratesie" lub w "Herze" o przysłanie wypełnionego druku rezerwacji hotelu najpóźniej do 30 IX.

Pobierz formularz zgłoszeniowy [DOC]

Z wyrazami szacunku
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska


Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
na seminarium naukowe pt.

Profesor Halina Mierzejewska w pracach oraz we wspomnieniach współpracowników - uczniów - przyjaciół w 10. rocznicę śmierci

Seminarium odbędzie się w budynku polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (sala 4, parter) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (w godz. 15.00-19.00).

P R O G R A M

15.00 - 15.30
Słowo wprowadzające Prezesa Towarzystwa Kultury Języka Józefa Porayskiego-Pomsty oraz Przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ Marii Przybysz-Piwko
15.30 - 15.45
Danuta Emiluta-Rozya
Z historii powstawania "Projektu zestawienia form zaburzeń mowy" oraz "Całościowego badania logopedycznego"
15.45 - 16.00
Jolanta Panasiuk
Model diagnozy różnicowej zaburzeń rozwoju mowy
16.00 - 16.15
Małgorzata Młynarska
Uszkodzenia "ośrodków mowy" a funkcjonalny mechanizm kompensacji w afazji
16.15 - 16.30
Maria Przybysz-Piwko
Badanie porównawcze afazji - inicjatywa czekająca na kontynuację
16.30- 17.00
Dyskusja przy kawie i herbacie
17.00 - 17.15
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Badanie kinestezji artykulacyjnej w ujęciu Profesor H. Mierzejewskiej
17.15 - 17.30
Marlena Kurowska
Alalia, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Terminologia związana z zaburzeniami rozwoju mowy
17.30 - 17.45
Barbara Wiśniewska
Od zaburzeń mowy pochodzenia korowego - alalii do centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Wpływ Profesor H. Mierzejewskiej na rozwój moich zainteresowań zawodowych
17.45 - 18.00
Paulina Atys
"Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich" D. Emiluty-Rozya, H. Mierzejewskiej, P. Atys
18.00 - 19.00
Rozmowa przy kawie i herbacie:
Profesor Mierzejewska jaką pamiętamy

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie informuję, że dobiega końca kadencja naszej działalności i w związku z tym najserdeczniej zapraszam na Walne Zgromadzenie Warszawskiego Oddziału TKJ.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres 8.11.2010 ? 16.12.2013 r.
 2. Ocena pracy Oddziału - dyskusja, absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Wybór władz (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
 4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie TKJ.
 5. Wnioski i uchwały, m.in.:
  • wnioski o przyznanie zasłużonym członkom TKJ tytułu członka honorowego;
  • lista osób, które Oddział chciałby zaprosić na Walne Zgromadzenie TKJ (17 stycznia 2014 r.);
  • plan pracy na nową kadencję.
 6. Komunikat o przygotowywanych publikacjach (m.in. praca H. Friedricha oraz Wspomnienia o warszawskich językoznawcach).

Zebranie odbędzie się 16 grudnia 2013 r., o godz. 17.00 - pierwszy termin, godz. 17.15 - drugi termin, w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 37 (II p.).

Krystyna Długosz-Kurczabowa


Szanowni Państwo,
osoby, które przysłały zgłoszenia na konferencję METODY I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W LOGOPEDII a do tej pory za nią nie zapłaciły, proszone są
o wpłatę na konto do dnia 11 września 2013 r. Po tym terminie uznamy, że Państwo zrezygnowali z uczestnictwa.


TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA – SEKCJA LOGOPEDYCZNA
ORAZ POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE I ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU
INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

METODY I NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W LOGOPEDII

Konferencja odbędzie się w dniach 13 - 15 września 2013 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, sala nr 316 (piętro III).

Pliki do pobrania:


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 27 maja w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Będziemy wspominać śp. Profesorów: Wandę Pomianowską, Jadwigę Chludzińską-Świątecką, Bożenę Wierzchowską, Irminę Judycką, Jana Tokarskiego.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja Logopedyczna TKJ zaprasza na warsztat logopedyczny nt.

Jąkanie

który poprowadzi dr Krzysztof Szamburski w dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz.17.00
Spotkanie odbędzie się w Gmachu Polonistyki na parterze sala 4 lub 8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 marca w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Naszymi wspomnieniami przywołamy postaci Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej, Bożeny Głowackiej-Wierzchowskiej, Mieczysława Szymczaka, Jana Tokarskiego, Adama Weinsberga.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 lutego w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Na życzenie Uczestników naszego zebrania listopadowego pod hasłem „Zaduszki Językoznawcze” pragniemy kontynuować rozmowy o zmarłych językoznawcach z naszego środowiska, przypomnieć, jakimi byli za życia, jakimi pozostali w naszej pamięci i co im zawdzięczamy.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
serdecznie zapraszam na spotkanie naukowe, na którym
mgr Joanna Zawadka wygłosi referat na temat:

POPRAWNOŚĆ GRAFICZNA I ORTOGRAFICZNA W PRACACH PISEMNYCH UCZNIÓW

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2013 roku w s. 37
gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 17.15 - 19.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Warsztaty logopedyczne organizowanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ

Uprzejmie informujemy, że II część warsztatów prowadzonych przez Panią mgr Marię Nowak-Czerwińską na temat jąkania

Praca z jąkającymi się wg metody Zofii Engiel

odbędzie się 11 stycznia 2013 r (piątek) o godz.17.00 a Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Medycznego budynku, w którym mieści się Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

Zapraszamy logopedów i studentów logopedii.

Doc. dr Maria Przybysz-Piwko
Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

10 XII 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta wygłosi referat pt.

Zapożyczenia z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Z głębokim żalem żegnamy

Ś†P
prof. dr hab. Alojzę Halinę Satkiewicz
urodzoną 22 lipca 1928 roku w Grodnie
profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego
wielką znawczynię współczesnej polszczyzny i wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń językoznawców, dziennikarzy i nauczycieli języka polskiego
członka-założyciela i Członka Honorowego
Towarzystwa Kultury Języka
sekretarza Zarządu Głównego TKJ - w latach 1972-1988
redaktora naczelnego - w latach 1991-2008, i przewodniczącą Rady Redakcyjnej - od 1991 r., miesięcznika „Poradnik Językowy” - organu Towarzystwa Kultury Języka

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Prezes i Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Języka
Redaktor naczelny i Kolegium Redakcyjne
miesięcznika „Poradnik Językowy”
W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
najserdeczniej zapraszam na nasze nadzwyczajne spotkanie listopadowe

na temat:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

poświęcone pamięci zmarłych językoznawców warszawskich.
Uczestnicy będą mogli podzielić się wspomnieniami o swoich
śp. Przyjaciołach, Kolegach, Nauczycielach, Mistrzach.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada br.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie - dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja logopedyczna TKJ zaprasza na wykład

Pani mgr Marii Nowak-Czerwińskiej

nt.

Jąkający się - terapia dzieci wg metody Zofii Engiel

Wykład odbędzie się 23 listopada 2012 r o godz. 17.00 w Gmachu Polonistyki sala 17 Ip.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2012 r.

o godz. 17.15
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa wygłosi referat pt.

Biblia w języku

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


21 V 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat pt.

„Studniówka Tuska”. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


24 maja 2012 r. (czwartek) godz.17.15 - 18.45 w sali 4 (parter) w Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
odbędzie się spotkanie z doświadczonym logopedą,

Jackiem Asperskim

który będzie mówił o sposobach wywoływania i kształtowania głosek.
Spotkanie organizuje Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, na które zaprasza studentów i słuchaczy, także wykładowców logopedii oraz logopedów i nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk

Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka w sprawie ochrony polskiego języka naukowego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym na terenie naszego państwa jest język polski. Status polszczyzny jako głównego środka komunikacji publicznej w Polsce znajduje również ważne odzwierciedlenie w Ustawie o języku polskim z dnia 7 października 1999 r., która nakłada obowiązek ochrony języka polskiego na wszystkie organy i instytucje publiczne w Polsce, traktując ją zarazem jako powinność wszystkich jej obywateli.

Powyższym celom podporządkowana jest działalność Towarzystwa Kultury Języka, nie może zatem być nam obojętna sytuacja, w której działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w bezpośredni sposób prowadzą do deprecjonowania polszczyzny jako języka naukowego, co wpływa na obniżenie jej rangi w komunikacji publicznej.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka wyraża stanowczy protest przeciwko proponowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego agendy zasadom oceny jednostek naukowych, czasopism naukowych i publikacji naukowych według kryterium języka, przy czym językowi polskiemu przypisuje się niższą rangę niż językowi angielskiemu (lub językom kongresowym).

Nierówne traktowanie języka polskiego jest szczególnie nieracjonalne w wypadku naukowych publikacji z zakresu nauk humanistycznych. Za absurd należy uznać sytuację, w której autorzy takich prac, kierowanych przede wszystkim do odbiorców polskojęzycznych, formułowaliby swoje teksty po angielsku. Równie absurdalne byłoby, gdyby takie czasopisma jak „Poradnik Językowy”, założony w 1901 roku dla pielęgnowania dobrej polszczyzny i przeciwstawiania się wynarodowieniu Polaków, „musiały” publikować artykuły po angielsku.

W wypadku „Poradnika Językowego”, który jest organem Towarzystwa Kultury Języka, taka sytuacja byłaby zaprzeczeniem misji czasopisma. Opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zasady oceny czasopism naukowych właśnie do takiej sytuacji zmierzają. Zuboża to formy publicznego dyskursu o języku polskim i w języku polskim, a także formy upowszechniania wiedzy o nim.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka z niepokojem, troską i zdumieniem przyjmuje te przykłady nieposzanowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rangi i roli języka polskiego jako języka nauki i języka komunikacji publicznej.

Przypominamy, że język polski jest i dobrem narodowym, i jedną z podstawowych wartości naszej kultury narodowej. Jest językiem etnicznym, jednoczącym wszystkich Polaków, i podstawowym kodem naukowym dla polonistów z całego świata.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka zwraca się z apelem do Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie prac – zgodnie z ich konstytucyjnymi obowiązkami – których celem powinna być ochrona polskiego języka naukowego i respektowanie rangi języka polskiego w komunikacji publicznej zgodnie z Ustawą o języku polskim.

Za Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Języka
Prezes

Dr hab. Józef Porayski-Pomsta
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r.


Sprawozdanie prezesa Towarzystwa Kultury Języka za rok 2011

Towarzystwo Kultury Języka jest stowarzyszeniem, którego celem jest krzewienie kultury języka polskiego, budzenie dbałości o poprawne i zgodne z poczuciem kultury językowej władanie polszczyzną oraz popularyzowanie wiedzy o języku, swoje cele statutowe realizowało poprzez działalność swoich oddziałów w: Białymstoku, Grajewie, Łomży, Siedlcach, Suwałkach, Warszawie, Wrocławiu i Zduńskiej Woli, oraz sekcji: dialektologicznej i logopedycznej.

Sprawozdania złożone przez prezesów oddziałów i przewodniczących sekcji: prof. dr hab. Urszulę Sokólską (Białystok), mgra Jarosława Konopkę (Grajewo), prof. dr hab. Henrykę Sędziak (Łomża), prof. dr hab. Krystynę Wojtczuk (Siedlce), dr Krystynę Długosz-Kurczab (Warszawa), dra Adama Rychlika (Zduńska Wola), prof. dr hab. Barbarę Falińską (sekcja dialektologiczna), doc. dr Marię Przybysz-Piwko (sekcja logopedyczna) - nie złożyli sprawozdań prezesi oddziałów w Suwałkach i we Wrocławiu - wynika, że przypomniane na początku tego sprawozdania cele statutowe, były realizowane dużym niekiedy nakładem sił zarządów oddziałów i sekcji oraz prezesów i przewodniczących.

Najbardziej popularną i najlepiej sprawdzoną formą popularyzacji wiedzy o języku są odczyty i wykłady. W sumie w poszczególnych oddziałach zorganizowano ich w 2011 r. 20: sekcja dialektologiczna - 3, sekcja logopedyczna - 1, Oddział w Białymstoku - 7. Oddział w Grajewie - 1, Oddział w Siedlcach - 2, Oddział w Warszawie - 7. Ten rodzaj działalności wymaga dobrego przygotowania prelegentów, dlatego z uznaniem trzeba przyjąć pracę tych oddziałów, które ją organizują. Jednocześnie Zarząd Główny TKJ zwraca uwagę na potrzebę organizowania odczytów w tych ośrodkach, w których istnieją oddziały TKJ, a które nie mają odpowiednio przygotowanych autorów odczytów; oddziały działające w ośrodkach akademickich: w Białymstoku, Siedlcach, Warszawie i we Wrocławiu, powinny wesprzeć merytorycznie pracę oddziałów działających w ośrodkach nieakademickich. Jest to ważne również dlatego, że w ośrodkach tych jest większe zapotrzebowanie na spotkania ze znanymi i popularnymi znawcami języka polskiego niż w miastach akademickich.

Ważną sferą działalności Towarzystwa Kultury Języka jest organizowanie lub wpółorganizowanie z innymi organizacjami naukowymi (towarzystwami naukowymi, uczelniami) konferencji i seminariów naukowych oraz warsztatów językoznawczych przygotowujących do pracy badawczej i zawodowej lub podwyższających kwalifikacje zawodowe. Ten rodzaj działalności prowadziły wszystkie oddziały i sekcje Towarzystwa. Współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, samorządowymi ośrodkami edukacyjnymi, szkołami średnimi, bibliotekami jest ważna i potrzebna ze względu na wspólnotę realizowanych celów. Na uwagę zasługuje to, że w wielu wypadkach dobrze układa się współpraca w tym zakresie z samorządami terenowymi i urzędami administracji terenowej. W sumie oddziały i sekcje zorganizowały - najczęściej we współpracy z innymi organizacjami - 17 konferencji, sympozjów, obozów językoznawczych, warsztatów:

Ponadto prezesi oddziałów Towarzystwa Kultury Języka w Grajewie, Siedlcach i Zduńskiej Woli wymieniają różne formy pracy z młodzieżą. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza praca z młodzieżą w Zduńskiej Woli, gdzie z inicjatywy dra Adama Rychlika powstało Koło Młodych Miłośników Języka Polskiego, które wydaje popularne czasopismo Roczni@k.

Innym - szczególnie ważnym obszarem pracy Towarzystwa Kultury Języka - jest działalność wydawnicza. W tym wypadku najważniejszym tytułem jest, wychodzący od 1901 roku, założony przez krakowskiego nauczyciela i społecznika - Romana Zawilińskiego, "Poradnik Językowy", który redaguje zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Stanisława Dubisza. Należy podkreślić, ze jest to jedyny miesięcznik naukowy w Polsce, a być może i na świecie. Jego niezmiennie wysoki poziom naukowy zapewnia obecnie Kolegium Redakcyjne w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, dr hab. Jolanta Chojak i dr hab. Wanda Decyk-Zięba. To, że "Poradnik Językowy" ukazywał się w 2011 roku regularnie, było możliwe również dzięki bezpośredniemu zainteresowaniu wydawcy: Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i jego dyrektora i redaktora naczelnego - Pana Ryszarda Burka, któremu Zarząd Główny Towarzystwa Kultury wyraża podziękowania i wyrazy szacunku. Wydawanie "Poradnika Językowego" było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 600/P - DUN/2011).

Z publikacji książkowych Towarzystwa Kultury Języka trzeba wymienić:

Sprawozdanie z prac Towarzystwa Kultury Języka byłoby niepełne, gdyby pominięte zostały indywidualne prace członków TKJ, takie m.in. jak: prace eksperckie (recenzje podręczników szkolnych, udział w pracach jury wielu konkursów językowych i ortograficznych), popularyzacja wiedzy o języku w prasie, radiu i telewizji (tu m.in. należy wymienić stały program w Programie III Polskiego Radia dr Katarzyny Kłosińskiej z Oddziału Warszawskiego pt. Co w języku piszczy?), udział w pracach Rady Języka Polskiego PAN i Komitetu Językoznawstwa PAN (m.in. prof. prof. Stanisław Dubisz, Andrzej Markowski, Jerzy Podracki, Katarzyna Kłosińska), udział w pracach redakcyjnych redakcji książek i czasopism. Warto też podkreślić dużą aktywność naukową i publikacyjną wielu członków Towarzystwa. Liczba wykazanych w sprawozdaniach prezesów oddziałów publikacji książkowych i artykułów wynosi około 40, ale nie jest ona z całą pewnością wyczerpująca.

W Statucie Towarzystwa Kultury Języka, który został uchwalony jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, zapisano, że praca Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. W XXI wieku ta forma pracy jest przez wielu uważana za przeżytek. Szczęśliwie ciągle jest jeszcze wśród nas wielu ludzi, którzy chcą coś robić nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Należy do nich większość naszych członków. Dlatego bardzo trzeba podkreślić wkład pracy, jaki od wielu lat wnoszą członkinie-założycielki TKJ: prof. dr hab. Barbara Falińska - niestrudzona organizatorka wielu konferencji i obozów gwaroznawczych na Mazowszu i Podlasiu, i prof. dr hab. Henryka Sędziak - prezes Zarządu Oddziału w Łomży od 40 lat i również wielce zasłużona dla badań nad językiem Mazowsza i Podlasia badaczka oraz organizatorka życia naukowego w Łomży. Praca obu Pań Profesor zasługuje na uznanie i szacunek.

Podziękowania za pracę popularnonaukową i organizacyjną należą się wszystkim prezesom i zarządom oddziałów, przewodniczącym sekcji oraz wszystkim P.T. Członkom naszego Towarzystwa.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
Prezes Towarzystwa Kultury Języka


Działalność Towarzystwa Kultury Języka w latach 2007-2010

Sprawozdanie Zarządu Głównego

1. Z historii TKJ 1

Towarzystwo Kultury Języka jest stowarzyszeniem naukowym, które zostało założone przez współpracowników i czytelników czasopisma „Poradnik Językowy” , najpierw jako Koło Przyjaciół „Poradnika Językowego”, zaś od 1929 roku jako Towarzystwo Poprawności Języka Polskiego, a od 1933 roku jako Towarzystwo Krzewienia Poprawności i Kultury Języka. Po długiej przerwie w latach 1945-1966 zostało reaktywowane pod obecną nazwą.

Za oficjalny rok powstania Towarzystwa Kultury Języka przyjmuje się rok 1929.

Kolejne zmiany nazw Towarzystwa były związane z poszerzeniem zakresu działalności oraz wyznaczeniem nowych kierunków pracy nad językiem polskim. W Towarzystwie działało kilka ważnych komisji, których kompetencje w okresie po 1950 roku - w okresie centralizacji nauki - przejął Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, a od 1996 r. Rada Języka Polskiego. Były to komisje:

Członkami i działaczami Towarzystwa w okresie międzywojennym były tak wybitne postaci środowiska intelektualnego ówczesnej Warszawy, jak Adam Antoni Kryński, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Karol Irzykowski.

Po II wojnie światowej Towarzystwo zostało reaktywowane - jak o tym była mowa - w 1966 r. z inicjatywy Prof. Witolda Doroszewskiego. W zmienionej w stosunku do okresu międzywojnia sytuacji geopolitycznej i społecznej w Polsce postawiło przed sobą jako główny cel popularyzuję wiedzy o języku polskim, jego historii i kulturze w środowisku nauczycielskim oraz współpracę ze środowiskami inteligenckimi w tzw. terenie w zakresie prowadzonych na szeroką skalę przez Prof. Witolda Doroszewskiego badań gwaroznawczych na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Zostały utworzone oddziały terenowe Towarzystwa: w Olsztynie, który w latach 1966-71 był siedzibą Zarządu Głównego, Warszawie, Łomży, Płocku, Pułtusku.

Prezesami Zarządu Głównego TKJ byli kolejno od 1966 roku: Adam Antoni Kryński (1929-1932, Stanisław Szober (1932-1938), Witold Doroszewski (1938-1939; 1966-1976), Mieczysław Szymczak (1976-1985), Stanisław Skorupka (1985-1988), Michał Jaworski (1988-1996), Józef Porayski-Pomsta (od 1996).

[1] Por. J. Porayski-Pomsta, Towarzystwo Kultury Języka, [w] „Słowo - myśl - działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi”, pod red. W. Decyk-Zięby i J. Porayskiego, Warszawa 2004.

2. Działalność Towarzystwa Kultury Języka w latach 2007-2010

W latach 2007-2010 Towarzystwo Kultury Języka liczyło 350 członków, zrzeszonych w siedmiu oddziałach terenowych: Białymstoku, Łomży, Siedlcach, Suwałkach, Warszawie, Wrocławiu oraz Zduńskiej Woli, i w dwóch sekcjach: gwaroznawczej i logopedycznej.

Prezesami poszczególnych oddziałów byli: w Białymstoku - prof. dr hab. Urszula Sokólska, w Łomży - prof. dr hab. Henryka Sędziak, w Siedlcach - prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk, w Suwałkach - mgr Anna Baranowska, w Warszawie - dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, we Wrocławiu - dr Irena Seiffert, w Zduńskiej Woli - dr Adam Rychlik. Przewodniczącymi sekcji byli: gwaroznawczej - prof. dr hab. Barbara Falińska, logopedycznej - doc. dr Maria Przybysz-Piwko.

Istotnym i znaczącym obszarem działalności Towarzystwa Kultury Języka jest działalność wydawnicza.

Organem TKJ jest założony w 1901 roku przez Romana Zawilińskiego „Poradnik Językowy”, którym od 2008 r. kieruje prof. dr hab. Stanisław Dubisz. „Poradnik Językowy” jest jednym z najważniejszych językoznawczych czasopism naukowych w Polsce. Swoje prace publikują w nim uczeni ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Ukazuje się regularnie dzięki dotacjom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. „Poradnik Językowy” jest umieszczony na listach czasopism punktowanych MNiSW i European Reference Index for the Humanities (ERIH), co potwierdza jego wysoką pozycję wśród polskich czasopism językoznawczych.

Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie pod red. prof. dr hab. Haliny Karaś GWARY POLSKIE. Przewodnik multimedialny, http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/ (wersja poszerzona i uzupełniona z dn. 30.11.2009), które zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Towarzystwo wydaje serię wydawniczą „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka” - w omawianym okresie został wydany t. VII serii: Diagnoza i terapia logopedyczna, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008.

Ponadto poszczególne oddziały Towarzystwa Kultury Języka opublikowały:

Oddział w Zduńskiej Woli wydaje własny biuletyn pt. Roczni@k, w którym publikowane są streszczenia odczytów wygłaszanych na spotkaniach naukowych Oddziału oraz kronika Oddziału.

Działalność statutowa TKJ w latach 2007-2010 obejmowała następujące obszary: działalność odczytową, której głównym celem jest popularyzacja wiedzy o języku polskim, organizację konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz innych form działalności naukowej i popularnonaukowej, opracowywanie i wydawanie prac naukowych i popularnonaukowych, poradnictwo językowe oraz działalność ekspercką poszczególnych członków Towarzystwa.

Bardzo ważną formą działalności poszczególnych oddziałów TKJ jest prowadzenie odczytów dla szerokiej publiczności. W ciągu ostatnich trzech lat działalności wygłoszono ich około 120. Jest to ważna forma pracy oddziałów: w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Warszawie, Wrocławiu i Zduńskiej Woli. Odczyty były poświęcone m.in. następującym tematom:: Etykieta językowa - czy jeszcze o niej pamiętamy? (Urszula Sokólska), Obraz mieszkańców dawnego Podlasia z perspektywy onimicznej (Lilia Citko), Najnowsze derywaty odnazewnicze (na materiale prasowym) (Elżbieta Bogdanowicz), Antroponimia Ziemi Mielnickiej w przekroju historycznym (Leonarda Dacewicz), Wspólna Europa na stulecia w euro-polskiej perspektywie językowej (Jiři Marvan), Wspomaganie języków łużyckich modelami edukacyjnymi w Górnych i Dolnych Łużycach (Jadwiga Kaulfuerstowa), Najważniejsze problemy metodologiczne współczesnej onomastyki (Robert Mrózek), Mechanizmy uników językowych a odpowiedzialność za słowo. Praktyczne zastosowanie teorii językoznawczych (Marzena Stępień), Polszczyzna - nasz język ojczysty (Krystyna Długosz-Kurczab), Z dziejów języka polskiego (Izabela Winiarska-Górska), Kultura języka dziś (Józef Porayski-Pomsta), Co z tą polszczyzną (Maciej Malinowski), Język literatury i publicystyki doby oświecenia (Barbara Wolska), Od języka naszych przodków do współczesnej polszczyzny literackiej (Barbara Falińska). Średnio udział w każdym z odczytów uczestniczyło 30 słuchaczy: nauczycieli akademickich i szkolnych, lekarzy, prawników, księży, studentów i uczniów.

W latach 2007-2010 Towarzystwo zorganizowało 36 konferencji naukowych, seminariów i obozów dialektologicznych (najczęściej wspólnie z innymi organizacjami lub placówkami naukowymi):

Ważną i szczególną formą działalności naukowej Towarzystwa stanowią towarzyszące konferencjom naukowym warsztaty. W latach 2007-2010 były to:

Inną, szczególnie wartościową, formą działalności edukacyjnej, jest praca z młodzieżą akademicką i szkolną. Tu należy przede wszystkim wymienić pracę prowadzoną w oddziałach i sekcjach:

Jeszcze inną formą jest poradnictwo językowe. Ten rodzaj działalności jest prowadzony we wszystkich oddziałach TKJ. Systematycznie i w sposób zorganizowany poradnictwem językowym zajmuje się Oddział we Wrocławiu, który prowadzi Telefoniczną i Internetową Poradnię Językową.

Ważna jest działalność ekspercka członków TKJ w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w różnych komisjach urzędów i organizacji oraz w radiu i telewizji, wydawnictwach (zwłaszcza wydających podręczniki szkolne).

Osiągnięcia Towarzystwa Kultury Języka są rezultatem aktywności naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej jego członków, którym w imieniu Zarządu Głównego TKJ serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie w pracę nad krzewieniem kultury języka. W imieniu Zarządu Głównego i własnym dziękuję też wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które w latach 2007-2010 wspierały nasze Towarzystwo i współpracowały z nim. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem władz dziekańskich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, które od wielu lat udzielają Towarzystwu gościny i wsparcia organizacyjnego.

Józef Porayski-Pomsta
Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Kultury Języka
w kadencji 2007-2010

Warszawa, dnia 20 listopada 2010 r.


Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka

Walne Zgromadzenie Delegatów TKJ odbyło się 20 listopada 2010 r. w gmachu Polonistyki UW. Jego celem było przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego oraz wybór nowych władz Towarzystwa. Delegatów powitał prof. Józef Porayski-Pomsta - prezes TKJ. Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Rewizyjnej
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom TKJ
 9. Powołanie nowego Oddziału TKJ w Grajewie
 10. Wybór nowego Zarządu TKJ
 11. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego
 12. Uchwalenie wniosków Walnego Zgromadzenia.

W części naukowej zebrania wysłuchano wykładu prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej pt. Świat języka i kultury w życiu emigracji.

Część organizacyjną poprowadzili prof. dr hab. Jerzy Podracki i mgr Marta Sobocińska. W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano członków Komisji Skrutacyjnej (mgr Martę Wieremiejewicz i mgr Iwonę Artowicz-Skowrońską) oraz Komisji Wnioskowej (dr Marlenę Kurowską, Piotra Gałczyńskiego i dr Jerzego Obarę).

Ramowe sprawozdanie z działalności TKJ w latach 2007-2010 przedstawił prezes TKJ J. Porayski-Pomsta. Następnie głos zabrali przedstawiciele Oddziałów: z Białegostoku - prof. Urszula Sokólska, z Łomży - prof. Henryka Sędziak, z Siedlec - prof. Krystyna Wojtczuk, z Warszawy - prof. Halina Karaś, z Wrocławia - dr Jerzy Obara i ze Zduńskiej Woli - dr Adam Rychlik, oraz Przewodniczący Sekcji Gwaroznawczej - prof. Barbara Falińska i Sekcji Logopedycznej - doc. Maria Piwko.

W głosowaniu jawnym (bez głosu sprzeciwu i bez głosu wstrzymującego się) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Nowe władze delegaci wybrali w głosowaniu jawnym (por. § 18 Statutu). Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wszyscy kandydaci do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego uzyskali wymaganą liczbę głosów.

Zarząd Główny TKJ, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński ukonstytuowały się samodzielnie. Nowe władze TKJ:

Zarząd Główny

Prezydium:

prezes - prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
zastępca prezesa - prof. dr hab. Stanisław Dubisz
zastępca prezesa - dr Maria Przybysz-Piwko
sekretarz - dr Wanda Decyk-Zięba
skarbnik - prof. dr hab. Zofia Zaron
członkowie prezydium

członkowie Zarządu Głównego:

dr hab. Jolanta Chojak
dr hab. Lilia Citko
dr Dorota Czyż
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa
prof. dr hab. Barbara Falińska
mgr Jarosław Konopka
dr Marlena Kurowska
prof. dr hab. Jerzy Podracki
dr Jerzy Obara
Dr Adam Rychlik
prof. dr hab. Henryka Sędziak
prof. dr hab. Urszula Sokólska
Prof. dr hab. Henryka Sędziak
Prof. dr hab. Krystyna Wojtczuk

Główna Komisja Rewizyjna

przewodnicząca - mgr Marta Sobocińska
członkowie:

Główny Sąd Koleżeński:

przewodnicząca - mgr Bożena Kwas-Biała
członkowie

Uchwała 1.

Zgodnie z § 9 Statutu Towarzystwa na wniosek ustępującego Zarządu Głównego TKJ Walne Zgromadzenie TKJ nadało tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Kultury Języka następującym rzeczywistym członkom zwyczajnym:

 1. prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej,
 2. dr Joannie Przesmyckiej-Kamińskiej,
 3. mgr Genowefie Burzymowskiej,
 4. prof. dr hab. Janinie Gardzińskiej

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 2.

Walne Zgromadzenie postanawia:

 1. Uczynić 11 lutego (Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego) Dniem Języka Polskiego - organizatorem pierwszej konferencji z tej okazji byłby Oddział w Zduńskiej Woli.
 2. Informować o wszystkich imprezach, spotkaniach i konferencjach drogą elektroniczną członków oddziałów; popularyzować inicjatywy podejmowane przez oddziały; zaktualizować stronę internetową Towarzystwa; wspierać pracę oddziałów terenowych.
 3. Przyjąć propozycję ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa, aby do dyspozycji oddziałów TKJ pozostawić 50% wpływów ze składek członkowskich.

Uchwała została zatwierdzona jednomyślnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
/prof. dr hab. Jerzy Podracki/
/mgr Marta Sobocińska/
Protokołowała
/dr Wanda Decyk/


OGOLNOPOLSKA LOGOPEDYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA

Wczesna interwencja logopedyczna

Komunikat II
 1. Osoby, które zgłosiły udział w konferencji, a jeszcze nie dokonały opłaty konferencyjnej mogą to uczynić w terminie do 5 września br. Po tym terminie zgłoszenie bez dokonanej wpłaty będzie anulowane bez możliwości wzięcia udziału w konferencji, z powodu ograniczonej liczby miejsc.
 2. Referentów, którzy z własnej inicjatywy zgłosiły referat, uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do 8 września br. Niestety, ograniczone środki finansowe przeznaczone na zorganizowanie naszej konferencji nie pozwalają organizatorom zwolnić z opłaty konferencyjnej Państwa referentów, jak to było w przeszłości.
 3. Zamieszczamy zaktualizowany program konferencji. [PDF]
Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Komunikat I

Organizatorzy konferencji - Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, Pracownia Logopedii Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Podyplomowe Studium Neurologopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zapraszają Państwa do udziału w konferencji naukowej nt. Wczesna interwencja logopedyczna. Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 12 września 2010 roku w Uniwersytecie Warszawskim, Biblioteka Uniwersytecka BUW, Warszawa ul. Dobra 55/66.

Celem konferencji jest:

Planowane są cztery sesje tematyczne:

Sesja I Wczesna interwencja logopedyczna w praktyce
Sesja II Współpraca logopedy z zespołem wielospecjalistycznym
Sesja III Interwencja logopedyczna w przypadku regresu mowy u dzieci i dorosłych
Sesja IV Wczesna interwencja logopedyczna a trudności w czytaniu i pisaniu

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z propozycja tematu i formy swojego wystąpienia (referat, plakat) oraz jego streszczeniem (na płycie CD lub DVD). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 200 słów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośrod nadesłanych zgłoszeń. Czas przeznaczony na przedstawienie referatu - 30 minut.
Termin przyjmowania zgłoszeń referatow upływa 30 maja 2010r.
Zgłoszenia biernego uczestnictwa przyjmujemy do 30 lipca 2010.
Opłata konferencyjna wynosi: 300zł.

Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty podróży, zamieszkania i wyżywienia.

Opłatę należy wnieść w terminie do 30 lipca 2010r.,
na konto TKJ ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
09 10201156 0000 7902 0006 7801
z dopiskiem: konferencja logopedyczna

Chęć udziału w konferencji (czynnego lub biernego) można zgłaszać:

Kolejne komunikaty konferencyjne będą zamieszczane na następujących stronach internetowych:

Z poważaniem

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Prezes Towarzystwa Kultury Języka,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Dr Maria Przybysz-Piwko
Uniwersytet Warszawski
Dr Danuta Emiluta-Rozya
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Elżbieta Stecko
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

7 VI 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Elzbieta Sękowska wygłosi referat pt.

Słownictwo PRL-u w opracowaniach leksykograficznych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31 V 2010 r.

o godz. 17.15
doc. dr Maria Przybysz-Piwko wygłosi referat pt.

Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej i na późniejszych etapach nauki

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


26 IV 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Marek Łaziński wygłosi referat pt.

Wyszukiwanie zaawansowane danych językowych w dostępnych korpusach języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 III 2010 r.

o godz. 17.15
prof. Halina Karaś wygłosi referat pt.

Polskie inskrypcje nagrobne na cmentarzach Litwy

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 II 2010 r.

o godz. 17.15
mgr Marta Sobocińska wygłosi referat pt.

Przykład zastosowania multimedialnego przewodnika. Gwary polskie pod red. Haliny Karaś

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


16 VI 2009 r.

o godz. 17.15
dr Marzena Stępień wygłosi referat pt.

Mechanizmy uników językowych a odpowiedzialność za słowo. Praktyczne zastosowanie teorii językoznawczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Logopedyczna konferencja naukowo-szkoleniowa

Sekcja Logopedyczna Towarzystwo Kultury Języka oraz Pracownia Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej we współpracy z Pracownią Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w logopedycznej konferencji naukowo-szkoleniowej nt.

Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna.

Konferencja odbędzie się w Warszawie dnia 12 września 2009 r.
w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40

Jest ona dedykowana pamięci Profesor Haliny Mierzejewskiej , twórczyni studiów logopedycznych w APS, w 20 rocznicę ich rozpoczęcia.

Celem konferencji jest ukazanie interdyscyplinarnego podejścia w diagnozowaniu i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy pochodzenia ośrodkowego, ścisłego powiązania teorii z praktyką w świetle dorobku naukowego Profesor H. Mierzejewskiej.
Na program konferencji złożą się wykłady oraz warsztaty logopedyczne. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji i odbytym szkoleniu.

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna :
Zapisy odbywają się drogą e-mailową na adres j.niemyjska@uw.edu.pl na druku (Formularz zgłoszeniowy), który jest do pobrania ze strony www.tkj.uw.edu.pl lub www.aps.edu.pl Wpłata na konto TKJ z dopiskiem „Sekcja Logopedyczna-konferencja 2009”

Zapisy w terminie do 15 lipca br.(opłata 100 PLN) oraz od 16 lipca do dnia rozpoczęcia konferencji opłata (120 PLN)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypożyczenie materiałów o Pani Profesor Halinie Mierzejewskiej (zdjęcia, wspomnienia itp.). Prosimy o ich przesłanie na adres: Paulina Atys, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Bohaterów Modlina 69 m 14, tel. (022) 775-21-04, 0603 98 00 75

Materiały do pobrania:


ZAPROSZENIE

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na zebranie naukowe. Gościem spotkania będzie Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr n. med. Marek Krześniak, który przedstawi poemat o bitwie maciejowickiej:

Dokąd tak spieszysz, Panie Generale ?

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 23 lutego 2009 r. w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście26/28, lIp., s. 37, wgodz. 17.15 - 20.00Towarzystwo Kultury Języka
Sekcja Logopedyczna

Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW
Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną

Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny

12-14 września 2008

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa ul. Szczęśliwicka 40

UWAGA!

Zgłoszenia na konferencję wraz z opłatą przyjmujemy jeszcze do 30 sierpnia br.

Program i formularz zgłoszeniowy

Informujemy o możliwości rezerwacji noclegów bezpośrednio w obiektach uniwersyteckich:

 1. Hotel HERA ul. Belwederska 26/30 tel (022)5531004 miejsce w pokoju dwuosobowym (WC oraz umywalka w pokoju; natrysk ogólnodostępny) 110 zł( ze śniadaniem)
 2. Dom Studenta nr.2 ul. Żwirki i Wigury 97/99 tel (022)8222407; (022)5548100 (dzwonić po 19 sierpnia) miejsce w pokoju dwuosobowym z umywalką 35 zł

11 II 2008 r.

o godz. 17.15
dr n. med. Marek Krześniak wygłosi referat pt.

O nazwach i właściwościach roślin

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA
w latach 2004 - 2007

SPRAWOZDANIE więcej...
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA TKJ więcej...


Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka zaprasza na konferencję na temat:

KULTURA JĘZYKA W SZKOLE

Program konferencji:

15.00 Prof. dr hab. Andrzej Markowski - „Nowe problemy kultury języka”
15.30 Dr Ewa Rudnicka - „Zagadnienia dotyczące kultury języka na olimpiadach polonistycznych i konkursach przedmiotowych”.
16.00 - 17.00 Dyskusja na temat: „Kultura języka w szkole - teoria i praktyka”.
Wprowadzenie do dyskusji przez polonistów uczących w warszawskich liceach:
- mgr Elżbietę Brandeburską, z XIII LO im. płk. Leopolda Lisa - Kuli,
- mgr Aleksandrę Podlewską - Szmidt z II LO im. Stefana Batorego,
- mgra Włodzimierza Taboryskiego z XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.

17.00 - 17.20 Przerwa

17.20 Prezentacja wybranych podręczników do kultury języka, przydatnych w edukacji szkolnej:
a) Halina Karaś, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska - „Kultura języka”, podręcznik do klasy II liceum ogólnokształcącego z cyklu „Wśród znaków kultury”, Wydawnictwo MAC-Edukacja, 2005.
b) Agata Hącia, „Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki”, Barbara Pędzich, „Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa”, Wydawnictwo Langenscheidt.
c) Marta Sobocińska - „Język polski” - poradniki dla uczniów gimnazjum i liceum, Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.
d) Hanna Jadacka - „Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia”, Andrzej Markowski - „Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne”, Wydawnictwo PWN.

18.20 Dr Elżbieta Wierzbicka - Piotrowska - Prezentacja standardowych pytań składających się na językową część testów sprawdzających iloraz inteligencji (IQ) opracowywanych przez członków międzynarodowego stowarzyszenia MENSA

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, dnia 10 grudnia 2007 r. w godz. 15.00 - 19.00 w sali 17, I piętro gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o udziale w konferencji, wydane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka.

Współorganizatorami konferencji są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Wydawnictwo MAC - Edukacja i Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.


22 X 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat na temat:

Derywacja słowotwórcza czy semantyczna?
Wyznaczanie granic między neosemantyzmami a neologizmami słowotwórczymi

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2007 r.

godz. 18.15 (I termin)
godz. 18.30 (II termin)

w s. 37 Gmachu Polonistyki rozpocznie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału TKJ.

W programie m. in.:
Ze względu na wagę poruszanych tematów i podejmowanych decyzji obecność na tym spotkaniu wszystkich Szanownych Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury jest bardzo pożądana.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Krystyna Długosz-Kurczabowa
/Prezes Oddziału Warszawskiego TKJ/


11 VI 2007 r.

o godz. 17.15
ks. dr Krzysztof Kietliński wygłosi referat na temat:

Etyczne wymiary konsumpcji

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


14 V 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Halina Karaś i dr Justyna Garczyńska wygłoszą referat:

O projekcie multimedialnego przewodnika po gwarach polskich

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


19 II 2007 r.

o godz. 17.15
Mgr Marta Sobocińska wygłosi referat:

Problematyka gwaroznawcza w podstawie programowej i standardach maturalnych z języka polskiego oraz propozycja wykorzystania badań dialektologicznych na ustnym egzaminie z języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

18 XII 2006 r.

o godz. 17.15
Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań) wygłosi referat:

Regionalne słowniki gwarowe - odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalne, szansą dla nauki (na przykładzie wielkopolskim)

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


20 XI 2006 r.

o godz. 17.15

50 lat współpracy warszawskich dialektologów ze szkołami

udział wezmą prof. dr hab. Barbara Falińska, zaproszeni nauczyciele i goście z Kurpiowszczyzny.
(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMYTowarzystwo Kultury Języka
Sekcja Logopedyczna

Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Zakład Fonetyki i Logopedii
Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy
Komitetu Językoznawstwa PAN

Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają na ogólnopolską konferencję:

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego

8 - 10 września 2006 roku

Program konferencji [pdf]
Program warsztatów [pdf]


8 V 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpi Profesor Barbara Bartnicka z referatem:

Młodzieżowe obozy gwaroznawcze na Mazowszu i Podlasiu w ostatnim ćwierćwieczu

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMYUWAGA! Zmiana terminu Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zmienić termin Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego".

Konferencja odbędzie się tydzień wcześniej niż zaplanowano, czyli w dniach 8 - 10 września 2006 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Maria Przybysz-Piwko


Konferencja

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej - Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Zakład Fonetyki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN uprzejmie informują, że w dniach 8-10 września 2006r. odbędzie się konferencja na temat: „Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego”.

Miejscem Konferencji będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

 1. Prognoza logopedyczna w okresie prenatalnym.
 2. Ocena, prognoza i profilaktyka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
 3. Diagnozowanie logopedyczne w okresie przedszkolnym i szkolnym.
 4. Ryzyko wystąpienia trudności w nauce czytania i pisania. Opieka specjalistyczna.
 5. Diagnozowanie logopedyczne osób dorosłych z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
 6. Komunikacja osób z różnego stopnia i rodzaju zaburzeniami mowy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie w terminie do 30 kwietnia 2006r. tematów referatów, warsztatów i plakatów wraz ze streszczeniem (objętość streszczenia - jedna znormalizowana strona komputeropisu wraz z dyskietką lub płytą CD-ROM). Czas wystąpień: referaty - 20 minut, warsztaty - 60 minut.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych zgłoszeń. Materiały zamierzamy opublikować po konferencji. Do niniejszego zgłoszenia załączamy formularz zgłoszenia uczestnictwa, który należy przesłać pod adresem:

Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
lub drogą elektroniczną e-mail: logofon@mercury.ci.uw.edu.pl i pslog.polon@uw.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200zł. Autor wystąpienia jest zwolniony z opłaty.
Opłaty należy wnosić na konto TKJ: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

dr Maria Przybysz-Piwko
Zakład Fonetyki i Logopedii Instytut Języka Polskiego
Wydział Polonistyki UW
dr Danuta Emiluta-Rozya
Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
Towarzystwo Kultury Języka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA
w latach 2001 - 2004

SPRAWOZDANIE wiecej...
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA TKJ wiecej...
WŁADZE TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA W KADENCJI 2004-2007 wiecej...
ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA wiecej...


20 listopada 2004 r.

odbyło się Zebranie Zarządu Głównego TKJ oraz zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
Sprawozdanie z tych spotkań tutaj.