Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków TKJ (26 III 2022 r.)

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Kultury Języka

w dniu 26 marca 2022 r.

            Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 r. przyjęło dwa terminy rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenie Członków Towarzystwa: I termin – 26 marca 2022 r. godz. 12.30, II termin – 26 marca 2022 r. godz. 12.45.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka rozpoczęło się – zgodnie z informacją zawartą w pismach o Walnym Zgromadzeniu, skierowanych do prezesów oddziałów terenowych i przewodniczących sekcji z dnia 4 stycznia 2022 r. i 16 marca 2022 r. (załącznik nr 1) – 26 marca 2022 r. w Warszawie formie hybrydowej w II terminie, tj. o godzinie 12:45. W zebraniu uczestniczyło 33 osoby (w tym: 17 stacjonarnie, 15 zdalnie – zgodnie z listą obecności; załącznik nr 2), co w myśl rozdz. IV §19 i §23  Statutu Towarzystwa Kultury Języka stanowi podstawę, aby uchwały władz Towarzystwa mogły być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

Zwykła większość wynosiła 17 osób.

Obrady otworzył prezes ZG TKJ, prof. Józef Porayski-Pomsta, który stwierdził, powołując się na rozdz. IV §§ 21–24 Statutu Towarzystwa Kultury Języka, ważność Walnego Zgromadzenia i zaproponował zebranym wybór przewodniczącego i sekretarza WZ, zgłaszając swoją kandydaturę na przewodniczącego i kandydaturę dr Joanny Zawadki na sekretarza. Zebrani zaakceptowali obie kandydatury i w głosowaniu jawnym, przez aklamację, dokonali wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podziękowawszy za wybór, poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci:

 • Prof. Barbary Falińskiej – członka założyciela i Członka Honorowego Towarzystwa, przewodniczącej Sekcji Gwaroznawczej
 • Dr Krystyny Długosz-Kurczab – Członka Honorowego, wieloletniego skarbnika Zarządu Głównego i wieloletniej prezes Oddziału Warszawskiego
 • Mgr Teresy Iglikowskiej – Członka Honorowego Towarzystwa

oraz wszystkich członków Towarzystwa, którzy zmarli w czasie kadencji 2019-2022.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił WZ przyjętą uprzednio przez ZG następującą propozycję porządku obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TKJ
 2. Stwierdzenie ważności  Zgromadzenia
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Wybór Komisji:
 • Statutowej
 • Wyborczej
 • Wnioskowej
 1. Sprawozdanie Zarządu Głównego TKJ
 2. Sprawozdanie Skarbnika ZG – dr hab. Natalii Siudzińskiej
 3. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 5. Sprawozdanie Redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” – prof. Stanisława Dubisza
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem ZG
 7. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 8. Wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję 2022-2025
 1. Zarządu Głównego TKJ
 2. Głównej Komisji Rewizyjnej TKJ
 3. Głównego Sądu Koleżeńskiego
 1. Wybór Redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” na kadencję 2022-2025
 2. Posiedzenie nowo wybranych władz Towarzystwa. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz:
 1. Zarządu Głównego
 2. Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. Głównego Sądu Koleżeńskiego
 1. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia
 2. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Porządek ten został przyjęty w jawnym głosowaniu bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W związku z tym przystąpiono do jego realizacji.

            Następnie Walne Zgromadzenie przeszło do wyboru komisji WZ: statutowej, wyborczej i wnioskowej. Przewodniczący zapytał zebranych, czy przewidują zmiany w Statucie Towarzystwa, i w związku z negatywną odpowiedzią zebranych zaproponował, aby zrezygnować z wyboru komisji statutowej, na co wszyscy zebrani wyrazili zgodę.

Z kolei przystąpiono do wyboru komisji wyborczej. W głosowaniu jawnym wybrano en bloc członków trzyosobowej komisji wyborczej:

 • dr Martę Piasecką,
 • dr hab. Jolantę Chojak, prof. UW
 • dr Ewelinę Kwapień.

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

 W kolejnym głosowaniu jawnym wybrano en bloc członków trzyosobowej Komisji Wnioskowej:

 • dr Joannę Zawadkę
 • dr Agnieszkę Grażul-Luft,
 • dr hab. Katarzynę Sobolewską

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

            W dalszej kolejności ustępujący prezes Zarządu Głównego Towarzystwa – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – przedstawił sprawozdanie z prac Towarzystwa Kultury Języka w kadencji 2019–2022 (załącznik nr 3). W sprawozdaniu Prezes ZG przestawił obecną strukturę TKJ, aktualną liczbę członków, złożył podziękowania prezesom i zarządom oddziałów terenowych i oraz przewodniczącym i zarządom sekcji. Szczególne podziękowania zostały złożone prezes oddziału łomżyńskiego – prof. Henryce Sędziak za ponad pięćdziesięcioletnie kierowanie Oddziałem w Łomży, prezes oddziału płockiego – dr Agnieszce Grażul-Luft za organizację Oddziału TKJ w Płocku, oraz dr Renacie Bryzek – prezes oddziału siedleckiego za wznowienie jego działalności.

Osobne podziękowania zostały złożone sekretarz ZG – dr Joannie Zawadce za przygotowanie nowej strony internetowej TKJ i jej prowadzenie.

Prezes ZG omówił następnie działania podejmowane przez Prezydium Zarządu Głównego w upływającej kadencji, przedstawił proponowane zmiany w strukturze i działalności Towarzystwa.

Prezes ZG podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim członkom prezydium ZG oraz Pani Jolancie Niemyjskiej, która przez ponad 20 lat prowadziła sekretariat Towarzystwa.

Podsumowując 25 lat pełnienia przez siebie funkcji prezesa TKJ, prof. Józef Porayski-Pomsta poinformował zebranych, że nie będzie kandydował na tę funkcję ani na żadną inną w Towarzystwie, deklarując  jednocześnie swój dalszy udział w pracach naukowych i popularnonaukowych prowadzonych przez Towarzystwo.

            Członkowie TKJ podziękowali prof. Józefowi Porayskiemu-Pomście za wszystkie lata pracy dla Towarzystwa Kultury Języka i aktywny udział osobisty we wszystkich pracach Towarzystwa.

            W dalszej części spotkania sprawozdanie finansowe przedstawiała skarbnik ZG Towarzystwa – dr hab. Natalia Siudzińska, prof. UW (załącznik nr 4). 

Sprawozdanie finansowe zostało następnie skwitowane przez dr Martę Piasecką - p.o. przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  (w związku z rezygnacją w styczniu 2021 roku z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – dr Marii Przastek-Samokowej), która stwierdziła brak uchybień w sprawozdaniu finansowym Zarządu Głównego.

Sprawozdanie z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawiła jego przewodnicząca  mgr Bożena Kwas-Biała, informując, że   Sąd Koleżeński w sprawozdawanym okresie nie otrzymał żadnych zgłoszeń do rozpatrzenia. 

W dalszej kolejności zostało przedstawione przez redaktora naczelnego “Poradnika Językowego”,  prof. dra hab. Stanisława Dubisza, sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Poradnika Językowego” za lata 2019–2022 Dubisz (załącznik nr 5). Prof. Stanisław Dubisz przedstawił skład redakcyjny, realizację zadań wydawniczych, aktualną sytuację finansową czasopisma i działania podejmowane, by podtrzymać ciągłość publikowania „Poradnika Językowego”. Kończąc sprawozdanie, prof. Dubisz poinformował Walne Zgromadzenie, że nie będzie kandydował na funkcję redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” na kolejną kadencję.

            Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego TKJ:

Głos w dyskusji zabrały następujące osoby:

 • Prof. dr hab. Halina Karaś:           Podziękowała ustępującemu prezesowi Zarządowi Głównemu  sprawozdania oraz redaktorowi naczelnemu „Poradnika Językowego” za przedstawienie obszernych sprawozdań. W swojej wypowiedzi skupiła się na pracach redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”, prof. S. Dubisza, dziękując mu za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego, zwłaszcza zaś za pomysł zeszytów tematycznych. Poruszyła też kwestię zbyt niskiej liczbie punktów przyznanych  „Poradnikowi Językowemu” przez MEiN. Zgłosiła pomysł, aby przygotować projekt badawczy, którego celem byłoby wsparcie dla czasopism humanistycznych o długoletniej tradycji wydawniczej i będących szczególnym dobrem kulturowym, takich właśnie, jak  “Poradnik Językowy”, który jest wydawany od roku 1901. 
 • Prof. dr hab. Urszula Sokólska: Podkreśliła rolę i znaczenie „Poradnika Językowego” dla językoznawstwa polonistycznego w Polsce i zagranicą i wyraziła nadzieję na zachowanie ciągłości wydawniczej przez „Poradnik Językowy” mimo niskiej punktacji i braku finansowania. 
 • Prof. dr hab. Halina Karaś: Zgłosiła pomysł opodatkowania się członków Towarzystwa na rzecz „Poradnika Językowego”.
 • Pani Krystyna Hoffman: Zwróciła uwagę, że przyczyną niedoceniania rangi „Poradnika Językowego” może być sama nazwa czasopisma, która kojarzy się bardziej z publikacjami o charakterze popularyzatorskim (poradnik) niż stricte naukowym.
 • Józef Porayski-Pomsta: ad vocem zwrócił uwagę, że tytuł czasopisma jest historyczny (od 1901 r.), a czasopismo powinno być oceniane nie za tytuł, lecz za jego wartość merytoryczną. Jednocześnie zadeklarował złożenie (na podstawie sprawozdań PJ i głosów z bieżącej dyskusji) kolejnego pisma informacyjnego o sytuacji „Poradnika Językowego” do Mministerstwa Edukacji i Nauki.
 • dr hab. Elżbieta Piotrowska-Wierzbicka: Przedstawiła postulaty składane w imieniu Oddziału Warszawskiego przez ustępującą prezes oddziału. Postulaty te – zgodnie z propozycją prof. Stanisława Dubisza zostały przyjęte w postaci uchwały Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bez głosu sprzeciwu udzieliło ustępującym władzom Towarzystwa Kultury Języka absolutorium.

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Wybory władz Towarzystwa Kultury Języka na kadencję 2022-2025

 1. Powołując się na treść rozdz. IV §§ 28, 32 oraz 33 Statutu Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczący zebrania przedstawił listy kandydatów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Główny Sąd Koleżeński na kadencję 2022-2025, proponowanych przez ustępujący Zarząd Główny Towarzystwa. Poinformował jednocześnie, że listy te mają charakter otwarty a osoby występujące na listach wyraziły zgodę na kandydowanie.
 1. Lista kandydatów zgłoszonych do Zarządu Głównego:
 • dr Renata Bryzek
 • dr Ewa Chludzińska
 • prof. UW dr hab. Jolanta Chojak
 • prof. UW dr hab. Wanda Decyk-Zięba,
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • dr Danuta Emiluta-Rozya
 • dr Agnieszka Grażul-Luft
 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • mgr Jarosław Konopka
 • dr Ewelina Kwapień
 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • prof. dr hab. Henryka Sędziak
 • prof. UW dr hab. Natalia Siudzińska
 • dr hab. Katarzyna Sobolewska
 • prof. dr hab. Urszula Sokólska
 • prof. UW dr hab. Marzena Stępień
 • dr Aneta Strawińska
 • prof. UW dr hab. Magdalena Trysińska
 • dr Magdalena Wanot-Miśtura
 • prof. UW dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
 • dr Joanna Zawadka
 1. Lista kandydatów zgłoszonych do Głównej Komisji Rewizyjnej:
 • dr Monika Jabłońska
 • dr Marta Piasecka
 • prof. APS dr hab. Sławomir Śniatkowski
 1. Lista kandydatów zgłoszonych do Głównego Sądu Koleżeńskiego:
 • mgr Lucyna Bagińska
 • dr Marlena Kurowska
 • mgr Bożena Kwas-Biała

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie rozdz. IV § 18 Statutu Towarzystwa wybory zostały przeprowadzone w sposób jawny kolejno na wyżej przedstawione listy en bloc. W wyniku głosowania wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani do władz Towarzystwa.

5. Wybór redaktora naczelnego “Poradnika Językowego” na kadencję 2022-2025

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” naw kadencję 2022-2025. Profesor Stanisław Dubisz - ustępujący redaktor naczelny „PorJ” – wysunął na tę funkcję kandydaturę dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW, uzasadniając kandydaturę prof. W. Decyk-Zięby tym, że od kilku kandecji prof. Decyk-Zięba pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego i bardzo dobrze zna się na pracach redakcyjnych.

W jawnym głosowaniu bez głosu sprzeciwu przyjęto proponowaną kandydaturę.

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Z kolei, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do głosowań w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka: 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego TKJ z dnia 26 marca 2022 roku przedstawiono członkom Walnego Zgromadzenia kandydatów do tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka. Są to następujący członkowie zwyczajni:

 • mgr Paulina Atys – za wieloletnią pracę organizacyjną, zwłaszcza organizację wielu konferencji logopedycznych organizowanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ;
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz – za kierowanie od 2008 do 2022 roku  Kolegium Redakcyjnym „Poradnika Językowego” i  wysoki poziom merytoryczny czasopisma;
 • p. Ewa Kamińska – za wieloletnią pracę organizacyjną na rzecz Oddziału w Łomży;
 • prof. Józef Porayski-Pomsta – za 25 lat kierowania Towarzystwem Kultury Języka;

oraz

 • p. Jolanta Niemyjska – niebędąca członkiem, ale dzięki swojej pracy jako sekretarka Zarządu Głównego zasłużona dla Towarzystwa Kultury Języka

Walne Zgromadzenie w glosowaniu jawnym podjęło decyzję o głosowaniu en bloc na przedstawionych do tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka. Wszystkim zgłoszonym kandydatom został przyznany tytuł Czlonka Honorowego.

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

 

Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie przyjęło na podstawie jawnego głosowania jednomyślnie następujące uchwały:

 

Uchwała nr 1:

W związku z informacją prezesa Zarządu Głównego, powołującego się na pismo prezesa Oddziału w Dąbrowie Białostockiej, mgra Jerzego Białomyzego (skan oświadczenia, załącznik nr 5), Walne Zgromadzenie skreśla z listy oddziałów Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Dąbrowie Białostockiej.

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

 

Uchwała nr 2:

Walne Zgromadzenie przyjmuje na wniosek prof. Stanisława Dubisza postulaty zgłoszone przez Oddział Warszawski Towarzystwa Kultury Języka jako wytyczne do pracy Zarządu Głównego TKJ w kadencji 2022-2025.

  1. utrzymanie współpracy pomiędzy oddziałami Towarzystwa a Sekcją Gwaroznawczą, która po niedawnej śmierci prof. B. Falińskiej pozostała bez przewodniczącego;
  2. zaproszenie członków TKJ i osób spoza TKJ do współpracy w ramach programu „Dialog pokoleń”;
  3. kontynuowanie współpracy naukowej z Wydziałem Polonistyki UW i innymi instytucjami naukowymi i samorządowymi;
  4. popieranie wniosków i projektów badawczych składanych przez członków TKJ;
  5. tworzenie nowych sekcji tematycznych w obrębie Towarzystwa;
  6. zapraszanie osób nienależących do TKJ do współpracy w celu popularyzacji jego działalności;
  7. skontaktowanie się z nieaktywnymi członkami TKJ w celu uregulowania przez nich składek członkowskich;
  8. zaproszenie do udziału w obozach gwaroznawczych członków i nie-członków Towarzystwa; 9) utrzymanie formy online spotkań członków TKJ;
  9. zwiększenie wysiłków na rzecz propagowania działalności TKJ 

Uprawnionych do głosowania: 32

Głosów oddanych: 32

Głosów za: 32

Głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

 

 Ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa Kultury Języka:

W przerwie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło pierwsze posiedzenie nowo wybranych władz Towarzystwa Kultury Języka, którego przedmiotem było ukonstytuowanie się:

 • Zarządu Głównego
 • Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Głównego Sądu Koleżeńskiego

 Zarząd Główny ukonstytuował się następująco

 I. Prezydium Zarządu Główny

 • prezes: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW
 • zastępca prezesa: dr hab. Katarzyna Sobolewska  
 • zastępca prezesa: dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 • skarbnik: dr Magdalena Wanot-Miśtura
 • sekretarz: dr Joanna Zawadka 
 • członkowie prezydium:

o   prof. dr hab. Halina Karaś

o   dr hab. Magdalena Trysińska, prof. UW

II. Członkowie Zarządu Głównego

 • dr Renata Bryzek
 • dr Ewa Chludzińska
 • dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • dr Danuta Emiluta-Rozya
 • dr Agnieszka Grażul-Luft
 • mgr Jarosław Konopka
 • dr Ewelina Kwapień
 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • prof. dr hab. Henryka Sędziak
 • dr hab. Natalia Siudzińska, prof. UW
 • prof. dr hab. Urszula Sokólska
 • dr hab. Marzena Stępień, prof. UW
 • dr Aneta Strawińska

 

 Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński postanowiły ukonstytuować w terminach późniejszych.

 

Po ukonstyuowaniu się Zarządu Głównego wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący obrad pogratulował nowo wybranej prezes Zarządu Głównego - prof. Elżbiecie Wierzbickiej-Piotrowskiej i całemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu wyboru, życzył dobrego prowadzenia spraw Towarzystwa i przekazał prowadzenie obrad nowo wybranej prezes. Prof. E. Wierzbicka-Piotrowska podziękowała za wybór i zadeklarowała dołożenie starań, aby Towarzystwo Kultury Języka kontynuowało swoją misję popularyzacji wiedzy o języku wśród szerokiej publiczności i zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka.

 

Protokołowała                                                Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

dr Joanna Zawadka                                        prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...