Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 2

(projekt)

W sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków  Towarzystwa Kultury Języka dotyczącej liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu”     w wyniku oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka jednoznacznie popiera stanowisko prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka przedstawione w petycji do wicepremiera Rządu RP i Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz w pismach skierowanych do: prof. dra hab. Błażeja Skoczenia - przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN i Komitetu Językoznawstwa PAN w sprawie liczby punktów przyznanych miesięcznikowi „Poardnik Językowi” – organowi Towarzystwa Kultury Języka.

Liczba punktów przyznana „Poradnikowi Językowemu” – 20  (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów: 25639, dyscyplina językoznawstwo) jest – w ocenie uczestników Walnego Zgromadzenia Członków TKJ jest rażąco niesprawiedliwa w porównaniu z punktami przyznanymi innym czasopismom o porównywalnym profilu.

„Poradnik Językowy” jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Został założony jeszcze w okresie zaborów (1901) w Krakowie i odtąd niemal bez przerwy przez 118 lat służy nauce polskiej, polskim językoznawcom i polskiemu językoznawstwu. Czasopismo od roku 1932 jest związane z  warszawskim środowiskiem naukowym. „Poradnik Językowy” jest miesięcznikiem, jedynym wśród czasopism językoznawczych. Oto kilka istotnych informacji o naszym czasopiśmie, które świadczą – naszym zdaniem – o tym, że zasługuje ono na to, by mogło być ocenione równie wysoko jak wymienione niżej czasopisma, które uzyskały 70 punktów:

 1. 10 zeszytów rocznie (w okresie wakacyjnym ukazuje się jeden zeszyt) o łącznej objętości 70-75 arkuszy wydawniczych.
 2. 100-110 pozycji bibliograficznych rocznie, w tym:
 • 60-70 artykułów naukowych,
 • 30-40 publikacji informacyjnych, przeglądowych, eseistycznych.
 1. Autorzy (rocznie):
 • przedstawiciele 20-22 naukowych ośrodków polskich i 3-5 ośrodków zagranicznych (przykładowo: Litwa, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Włochy, Francja, Kanada);
 • 40-50 spośród autorów to samodzielni pracownicy naukowi (profesorowie, doktorzy habilitowani);
 • 40-50 spośród autorów to młodzi pracownicy naukowi (doktorzy) oraz doktoranci;
 • za ostatnie 6 lat lista autorów „Poradnika Językowego” obejmuje około 400 nazwisk.
 1. Innowacje edytorskie:
 • zeszyty tematyczne, które obejmują 4-6 zeszytów rocznie, por. np. 2015, z. 8 – badania języka polskiego poza granicami kraju; 2018, z. 8 – 100 lat rozwoju polszczyzny;
 • serie przeglądowe: słowniki języka polskiego, gramatyki języka polskiego;
 • cykl Słowa i słówka podejmujący problematykę kultury języka i polityki językowej.
 1.  „Poradnik Językowy” jest organem Towarzystwa Kultury Języka, jest to stowarzyszenie, którego celem statutowym jest popularyzowanie wiedzy o języku polskim i współudział w prowadzeniu badań naukowych.
 2. Kolegium Redakcyjne czasopisma tworzą językoznawcy, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Są wśród nich zarówno znani i cenieni badacze, jak i młodzi adepci nauki.
 3. Do Rady Redakcyjnej należą wybitni językoznawcy – poloniści i slawiści – z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą (z Francji, Rosji, Niemiec, Litwy, Słowacji).
 4. Wszystkie zeszyty są recenzowane, ukazują się regularnie co miesiąc, wyłączając miesiące wakacyjne.
 5. „Poradnik Językowy” jest notowany na listach ERIH, IC Journal Master List, Scimago Institutions Rankings:  SIR Ranking of Poland (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100218509&tip=sid&clean=0).
 6.  Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus (https://www.scopus.com/sourceid/21100218509), CEEOL, Pol-index, Scholar Google.
 7. Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa, pdf-y zeszytów dostępne są na stronie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/pelne.php.
 8. Według ocen poprzednich w tej kategorii czasopism „Poradnik Językowy” miał najwyższą punktację (15 punktów).
 9. „Poradnik Językowy” jest czasopismem o ugruntowanej pozycji naukowej, znanym i szanowanym. Swoją pozycję zawdzięcza z jednej strony autorom – wybitnym językoznawcom, z drugiej zaś staraniom o utrzymanie wysokiego poziomu kolejnych redaktorów, byli wśród nich: Witold Doroszewski, Mieczysław Szymczak, Danuta Buttler, Halina Satkiewicz, obecnie – Stanisław Dubisz.
 10. Czasopismo  znajduje się w wielu bibliotekach zagranicznych.
 11. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim pozycje z zakresu językoznawstwa polonistycznego, ale także z zakresu językoznawstwa ogólnego, slawistycznego i logopedii lingwistycznej.

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju o rzetelność oceny czasopism, której wynikiem jest  lista czasopism punktowanych MNiSzW. „Poradnik Językowy” jest przykładem tego, że punktacja ta ma wiele cech działania woluntarystycznego  i nie opiera się na rzetelnej ocenie zawartości, miejsca i roli określonego tytułu. W kontekście ocen innych czasopism o profilu językoznawstwo i podobnej randze („Język Polski”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego”, „Socjolingwistyka” po 70 pkt.) oraz informacji zamieszczonych na stronie MNiSW (https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest) przyznaną czasopismu punktację uznajemy za niesprawiedliwą i krzywdzącą.      

Będziemy zobowiązani, jeśli instytucje odpowiedzialne za ocenę merytoryczną czasopism, zwłaszcza Komisja Ewaluacji Nauki Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa  Wyższego, zechce wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie i zweryfikować przyznaną naszemu czasopismu liczbę punktów.

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...