Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8.11. 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka odbyło się o godzinie 11:15 (II termin) 8.11.2019 w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 30 osób (zał. 1). Zwykła większość wynosiła 16 osób.

Na początku zebrania wygłoszone zostały wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie członkach TKJ. Wspomnienie o prof. Bogusławie Nowowiejskim wygłosiła prof. Urszula Sokólska, prof. Mirosława Skarżyńskiego wspominała dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.

Prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta poprosił o uczczenie zmarłych minutą ciszy.

Następnie wybrano w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, którym jednogłośnie został mgr Jarosław Konopka. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia (zał. 2).

Protokolantkami zgromadzenia zostały dr Marlena Kurowska i mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdzono na podstawie zgodności z rozdz. IV §§ 23, 24 i 25 Statutu Towarzystwa Kultury Języka.

Przewodniczący zebrania przypomniał fragmenty statutu dotyczące wyboru władz Towarzystwa, a następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. W głosowaniu jawnym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały Wioletta Skwiat oraz Lucyna Bagińska. Wyboru dokonano jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym członkami Komisji Wnioskowej zostały: dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba oraz dr Agnieszka Grażul-Luft. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Następnie ustępujący prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, prof. Józef Porayski-Pomsta, przestawił sprawozdanie Zarządu Głównego TKJ za lata 2017-19 (zał. 3). Sprawozdanie zostało przyjęte 29 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym.

Sprawozdanie finansowe (zał. 4) w imieniu skarbnika ZG Towarzystwa, dr hab. prof. UW Zofii Zaron, przedstawiła dr hab. Natalia Siudzińska. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności „Poradnika Językowego” za lata 2017-19 (zał. 5)  przedstawił jego redaktor naczelny, prof. dr hab. Stanisław Dubisz. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W związku z przyznaniem „Poradnikowi Językowemu” jedynie 20 punktów w klasyfikacji czasopism naukowych MNiSW wywiązała się dyskusja na temat sposobu odwołania się od krzywdzącej, zdaniem członków, decyzji ministerstwa.  Członkowie TKJ dr Adam Rychlik, dr hab. Marzena Stępień, prof. dr hab. Urszula Sokólska wnioskowali o wystąpienie do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie powodów umieszczenia PJ w trzeciej grupie czasopism punktowanych (20 pkt) i dokonanie ponownej klasyfikacji czasopisma.

Następnie prezesi lub ich zastępcy przedstawili sprawozdania z działalności oddziałów i sekcji TKJ. Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska przedstawiła działalność Oddziału  Warszawskiego (zał. 6), prof. Barbara Falińska przypomniała historię i współczesną działalność Sekcji Gwaroznawczej, dr Agnieszka Graul-Luft poinformowała o działaniach podjętych w celu utworzenia Oddziału TKJ w Płocku, Renata Bryzek przedstawiła sprawozdanie oddziału w Siedlcach (zał. 7), prof. Urszula Sokólska poinformowała o działaniach oddziału w Białymstoku (zał. 8), prof. Henryka Sędziak złożyła sprawozdanie oddziału w Łomży (zał. 9), Jarosław Konopka przedstawił działania oddziału w Grajewie (zał. 10), dr Marlena Kurowska przedstawiła działania Sekcji Logopedycznej TKJ (zał. 11).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej dr Maria Przastek-Samokowa stwierdziła poprawne, zgodne ze statutem Towarzystwa  prowadzenie dokumentacji finansowej oraz  dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa i zgłosiła wniosek o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie (zał. 12).

Zgromadzeni jednogłośnie  przyjęli przedstawione sprawozdania.

Pod nieobecność przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdanie z jego działalności złożyła mgr Bożena Kwas-Biała – członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała ona, że w kadencji 2017-2019 do Sądu Koleżeńskiego nie została wniesiona żadna sprawa (zał. 13).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, za głosowało 29 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W dyskusji prof. Henryka Sędziak przedstawiła historię łomżyńskiego Oddziału TKJ oraz poinformowała o planowanej w 2020 roku przez Oddział w Łomży konferencji poświęconej prof. Michałowi Jaworskiemu, wieloletniemu prezesowi TKJ. Obecny prezes TKJ, prof. Józef Porayski-Pomsta poparł inicjatywę zorganizowania konferencji poświęconej temu językoznawcy i zapewnił o osobistym wsparciu dla tego projektu.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Kultury Języka

Przedstawiono listę 19 kandydatów zgłoszonych na członków  Zarządu Głównego TKJ:

 1. dr Renata Bryzek
 2. dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
 3. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 4. prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 5. dr Danuta Emiluta-Rozya
 6. prof. dr hab. Barbara Falińska
 7. dr Agnieszka Grażul-Luft
 8. prof. dr hab. Halina Karaś
 9. mgr Jarosław Konopka
 10. dr Marlena Kurowska
 11. dr Ewelina Kwapień
 12. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 13. prof. dr hab. Henryka Sędziak
 14. dr Natalia Siudzińska
 15. dr hab. Katarzyna Sobolewska
 16. prof. dr hab. Urszula Sokólska
 17. dr hab. Marzena Stępień
 18. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW
 19. dr Aneta Strawińska

oraz 4 kandydatów na zastępców członków Zarządu Głównego

 1. mgr Jerzy Białomyzy
 2. dr Dorota Czyż
 3. dr Adam Rychlik
 4. dr Joanna Zawadka

W głosowaniu jawnym wszystkie wymienione powyżej osoby zostały jednogłośnie wybrane do Zarządu Głównego TKJ.

Następnie zgłoszono kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. dr hab. Maria Przastek-Samokowa
 2. mgr Lucyna Bagińska
 3. mgr Wioletta Skwiot
 4. dr Marta Piasecka
 5. mgr Sylwester Zychowicz

W głosowaniu jawnym wyżej wymienione osoby wybrane zostały jednomyślnie i weszły w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dalszej kolejności dokonano wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ. Zgłoszone zostały:

 1. mgr Bożena Kwas-Biała
 2. mgr Anna Walczyna
 3. dr Małgorzata Frąckiewicz

W głosowaniu jawnym wymienione osoby zostały jednomyślnie wybrane do Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ.

Prof. Stanisław Dubisz wystąpił z wnioskiem o jawną procedurę ukonstytuowania się władz Towarzystwa. Wniosek został zaakceptowany jednomyślnie.

W trybie jawnym nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego oraz pozostałych władz Towarzystwa Kultury Języka.

Zarząd Główny TKJ wybrał spośród siebie prezydium w następującym składzie:

prezes – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

zastępca prezesa – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

zastępca prezesa – dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba

sekretarz – dr Joanna Zawadka

skarbnik – dr hab. Natalia Siudzińska

członkowie – prof. dr hab. Halina Karaś

 dr Marlena Kurowska,

 dr hab. Katarzyna Sobolewska

 

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

przewodnicząca – dr Maria Przastek-Samokowa

zastępczyni przewodniczącej – mgr Lucyna Bagińska

zastępczyni przewodniczącej – mgr Wioletta Skwiat

członek– dr Marta Piasecka

członek – mgr Sylwester Zychowicz

 

Główny Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco:

przewodnicząca – mgr Bożena Kwas-Biała

sekretarz – mgr Anna Walczyna

członek –  dr Małgorzata Frąckiewicz

 

Następnie zostały przedstawione i poddane pod głosowanie projekty uchwał WZ TKJ

 

 1. Uchwała nr 1 (zał. 14) w sprawie powołania Oddziału TKJ w Płocku. Zarząd Główny TKJ pozytywnie zaopiniował powołanie nowego oddziału.
  Uchwała została zaaprobowana jednogłośnie.

  Kolejnym punktem zebrania było wskazanie kandydatów do tytułu członka honorowego TKJ. Prof. Henryka Sędziak zaproponowała kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz (historyk, przybliżająca historię regionu na zebraniach oddziału TKJ w Łomży)  oraz mgr Ireny Janczewskiej (wieloletni członek TKJ, prowadzi kronikę Oddziału TKJ w Łomży). Prof. Józef Porayski-Pomsta zgłosił kandydaturę prof. Zofii Zaron (wieloletni skarbnik Zarządu Głównego TKJ, osoba, która wiele wniosła do prac TKJ). Wszystkie kandydatury zostały zaaprobowane.
   
 2. Uchwała (zał. 15) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ prof. dr hab. Małgorzacie Dajnowicz.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała (zał. 16) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ mgr Irenie Janczewskiej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała (zał. 17) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ dr hab. Zofii Zaron.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała (zał. 18) dotycząca stanowiska WZ TKJ w sprawie liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu” w wyniku oceny czasopism naukowych przez MNiSW..
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 6. Uchwała (zał. 19) w sprawie zobowiązania prezesa TKJ do podejmowania wszelkich działań w sprawie liczby punktów przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismu „Poradnik Językowy”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała (zał. 20) w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez TKJ pod nazwą „Dialog Pokoleń”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała (zał. 21) w sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego” z Interdyscyplinarnym Centrum Modelownia Matematycznego i Komputerowego UW. Współpraca dotyczy umieszczenia artykułów publikowanych w „Poradniku Językowym” na platformie internetowej ICM (w trybie otwartego dostępu). Dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba podkreśliła, że działanie to może pozytywnie wpłynąć na  liczbę cytowań i rozpowszechnienie wyników prezentowanych w „Poradniku Językowym” badań.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka stwierdził, że na tym został wyczerpany przyjęty porządek  i na zakończenie udzielił głosu nowo wybranemu prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka. Prof. Józef Porayski-Pomsta, podziękował w imieniu własnym oraz nowo wybranych władz Towarzystwa za wybór oraz za przybycie i aktywny udział w obradach.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków TKJ zamknął obrady.

Protokołowała:                                              Przewodniczący Walnego Zgromadzenia TKJ:                                           

dr Marlena Kurowska                                   mgr Jarosław Konopka

mgr Beata Ciecierska-Zajdel                      

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 roku

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...