Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Ankieta potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych)

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając ankietę, podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Ankieta jest anonimowa. Czas jej wypełniania to ok. 10 min.

 Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)

Survey of the needs of speech-language therapists (SLTs) in the context of diagnosis and therapy of bilingual (and multilingual children)

The purpose of the survey is to learn the needs of speech-language therapists (SLTs) working or planning to work with bilingual (and multilingual) children. The survey is anonymous and takes around 10 min. The results of the survey will be used for scientific and didactic purposes. We will be grateful for answering every question of the survey (https://forms.gle/FQJpg9DEou1KtS4b7).

Bedarfsermittlung für Logopäden im Rahmen der Diagnose und Therapie zweisprachiger (und mehrsprachiger) Kinder

Ziel der Umfrage ist es, die Bedürfnisse von Logopäden, die mit zweisprachigen (mehrsprachigen) Kindern arbeiten oder arbeiten möchten, herauszufinden. Die Umfrage ist anonym  und sollte ca. 10 Minuten dauern. Die Umfrageergebnisse werden für Forschungs- und Lehrzwecke verwendet. Wir wären Ihnen sehr dankbar für die Beantwortung jeder Frage der Umfrage (https://forms.gle/u1NN29V4wuM3va4t7).

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...