„PORADNIK JĘZYKOWY”

KOLEGIUM REDAKCYJNE RADA REDAKCYJNA HISTORIA PORADNIKA ZAWARTOŚĆ PISMA W LATACH 1901- 2000
NUMERY BIEŻĄCE INFORMACJE DLA AUTORÓW PRENUMERATA KONTAKT POWRÓT

ZAWARTOŚĆ PISMA W LATACH 1901-2000

Jerzy Treder
70 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1901-1970” Warszawa, PWN, 1972

Spis treści
Witold Doroszewski,Przedmowa
Zarys dziejów
 1. Indeks autorski
  1. Rozprawy, artykuły notatki
  2. Recenzje (z nazwiskiem recenzenta)
  3. Uwagi językowe o książkach, artykułach i czasopismach (z nazwiskiem oceniającego)
   1. o książkach i artykułach
   2. o czasopismach
  4. Teksty gwarowe
  5. Jubileusze, nekrologi i rocznice śmierci
   1. Jubileusze
   2. Nekrologi, rocznice śmierci
  6. Przeglądy bibliograficzne
  7. Sprawozdania
  8. Działy poprawnościowe
  9. Varia
 2. Indeks rzeczowy
 3. Indeks wyrazów i zwrotów
  1. wyrazy pospolite, wyrażenia lub zwroty
  2. nazwy geograficzne
  3. nazwy osobowe
 4. Indeks formantów
  1. przedrostkowych
  2. przyrostkowych
100 lat „Poradnika Językowego”. Zawartość pisma w latach 1971-2000

Opracowały Jadwiga Latusek i Hanna Prejs pod redakcją Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001

Spis treści
 1. Bibliografia według autorów
  1. Rozprawy, artykuły, studia
  2. Zagadnienia poprawnościowe
   2.1. Co piszą o języku?
   2.2. Objaśnienia wyrazów i zwrotów
   2.3. Połów perełek
  3. Teksty gwarowe
  4. Recenzje
   4.1. Odpowiedzi na recenzje
  5. Sprawozdania
  6. Przeglądy bibliograficzne
  7. Uwagi, uzupełnienia, polemiki
  8. Teksty okolicznościowe
  9. Komunikaty
 2. Bibliografia w układzie rzeczowym
  1. Historia i metodologia badań językoznawczych
  2. Językoznawstwo porównawcze
  3. Współczesny język polski
   3.1. Odmiany języka i style funkcjonalne
     3.1.1. Język pisany
       3.1.1.1. Styl artystyczny
     3.1.2. Język mówiony
       3.1.2.1. Odmiany środowiskowe
   3.2. Język mediów
   3.3. Język polityki i propagandy
   3.4. Język reklamy3.5. Fonetyka i fonologia
   3.6. System gramatyczny
   3.7. System słowotwórczy
   3.8. Leksykologia
     3.8.1. Słownictwo ogólne
     3.8.2. Terminologia specjalna
   3.9. Składnia
   3.10. Semantyka i pragmatyka
   3.11. Kultura języka polskiego i poprawność językowa
  4. Historia języka polskiego
   4.1. Zróżnicowanie regionalne polszczyzny
   4.2. Ortografia. Fonetyka i fonologia
   4.3. System gramatyczny
   4.4. System słowotwórczy
   4.5. Słownictwo
     4.5.1. Słownictwo ogólne
     4.5.2. Terminologia specjalna
   4.6. Składnia
   4.7. Semantyka i pragmatyka
  5. Język pisarzy i zabytków
  6. Kontakty międzyjęzykowe
  7. Dialektologia
  8. Leksykografia
  9. Onomastyka
   9.1. Antroponimia
   9.2. Toponimia
  10. Język polski w szkole i dydaktyka przedmiotów językoznawczych
  11. Język polski poza granicami
  12. Nauczanie języka polskiego jako obcego
  13. Polonistyka i slawistyka za granicą
  14. Mowa dziecka
  15. Zaburzenia mowy i logopedia
 3. Indeksy
  1. Indeks osobowy
  2. Indeks wyrazów i zwrotów
   2.1. Wyrazy i zwroty pospolite
   2.2. Nazwy osobowe
   2.3. Nazwy geograficzne
  3. Indeks afiksów

Bibliografia zawartości "Poradnika Językowego" za lata 1901-2014 (z wyszukiwarką): autorzy, działy czasopisma (Wanda Decyk-Zięba, Jadwiga Latusek), słowa kluczowe - wyrazy, wyrażenia i zwroty, objaśnione pod względem poprawnościowym - afiksy (1901-1939: Wanda Decyk-Zięba, 1948-1969: Józef Porayski-Pomsta, 1970-1990: Elżbieta Sękowska, 1991-2014: Jolanta Chojak).

https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/

NUMERY BIEŻĄCE INFORMACJE DLA AUTORÓW SPRZEDAŻ I PRENUMERATA KONTAKT POWRÓT