„PORADNIK JĘZYKOWY”

KOLEGIUM REDAKCYJNE RADA REDAKCYJNA HISTORIA PORADNIKA ZAWARTOŚĆ PISMA W LATACH 1901- 2000
NUMERY BIEŻĄCE INFORMACJE DLA AUTORÓW SPRZEDAŻ I PRENUMERATA KONTAKT POWRÓT

Rok 2009, zeszyt dziesiąty

W ZESZYCIE

- Prasa i język tekstów prasowych podlegają zmianom. Zachodzi jednak pytanie, jakie jest tempo tych zmian i ich zakres. W odniesieniu do mijającego dwudziestolecia zmiany dają się zauważyć m.in. w warstwie leksykalnej, ale nie decydują one o nowej jakości języka w prasie.

- W wieku XVII i XVIII w szerokim obiegu funkcjonowała prasa rękopiśmienna, której odbiorcami byli przedstawiciele magnaterii, dostojnicy kościelni, zamożniejsza szlachta oraz reprezentanci władz miejskich. Te zróżnicowane tematycznie i językowo teksty stanowią ciekawe źródło do badań polszczyzny epoki Baroku.

- Najnowszą formę funkcjonowania prasy prezentują teksty publikowane w Internecie. Łączą one cechy języka prasy tradycyjnej z innowacjami typowymi dla języka Internetu. Jedną z nich jest modna ostatnio cząstka -gate o nieustabilizowanym jeszcze znaczeniu i formie pisowniowej.

- Jednym z gatunków wypowiedzi prasowej jest reportaż. Jest to zarazem gatunek pograniczny, mający szerszy zakres występowania w literaturze użytkowej i pięknej. Analiza pragmatyczno-stylistyczna pozwala na określenie rejestru środków językowych charakteryzujących ten gatunek.

- Wzorcom gatunkowym podlegają także, a może - przede wszystkim, teksty urzędowe. Ważny społecznie jest wzorzec aktu notarialnego, gdyż ten tekst zapewnia stronom gwarancję praworządności i materialnego bezpieczeństwa. Decydują o tym cechy strukturalne, pragmatyczne, kognitywne i stylistyczne dokumentu.

***

Prasa - język prasy - rękopiśmiennictwo - język epoki Baroku - język Internetu - innowacje językowe - gatunek wypowiedzi - wzorzec wypowiedzi - językowa norma gatunkowa - reportaż - tekst urzędowy - akt notarialny

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

SŁOWA I SŁÓWKA

BIBLIOGRAFIACONTENTS

ARTICLES AND DISSERTATIONS

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

WORDS AND PHRASES

BIBLIOGRAPHYIs the Language in the Press Changing?

Summary

Contrary to the general opinion, that the language in Polish media after the year 1989 has dramatically changed, the author of the article reckons that grammatically and lexically differences of one genre medial texts from the inter-war 2 decades, from communist Poland and the 3rd Republic are minor (though there are some). The thesis is confirmed by D. Lewandowska's comparative research results on statistic lexical structure, the so-called lexical variety and on concentration of the vocabulary of press information from the 1960s and contemporary. Similar conclusions result from a comparison of expressively and axiologically marked words in press utterances and in their headlines of various times. No significant differences are seen in a comparison of frequency lists of text vocabulary from Trybuna Ludu and Życie Warszawy from the years 1963-1967 and Rzeczpospolita from the years 2000-2001. Small differences between the lists reflect changes in the social role of designates of names which either have stopped being used or their frequency has changed, or have appeared after 1989.
Trans. M. Kołodzińska

On the Language of Handwritten Newspapers from the 17th and 18th Centuries

Summary

The source materials to this article are the collection of handwritten press from the years 1671-1772, gathered in the National Archives in Toruń. The analyzed texts are interesting due to their quantity as well as their topic and linguistic variety. The outline is an attempt to describe the most characteristic features of scripts. The analysis includes selected graphic issues, orthography, phonetics, inflection, syntax, lexis and stylistics. Linguistic facts have been illustrated by exemplification from the sources, precisely located and confirmed by information excerpted from scholarly literature. The source material, though extending beyond Baroque, is treated as a text of that epoch since it remains in the area of traditional Baroque writing.
Trans. M. Kołodzińska

Begergate, Konkubina gate, Pierścień-gate: On More and Less Serious Usage of the -gate Particle on the Polish Internet

Summary

The aim of the following work is a presentation of new compounds with the -gate particle which can be found in texts published on the Polish Internet. Articles on the subject have appeared before, however, they were mostly based on press language, significantly different from Internet language. Structures of the kind quite often occur on the Internet. Numerous compounds of -gate with surnames and first names are characteristic, as well as frequent use of the structure in order to evoke a humorous effect. In conclusion, the author reckons that the status of the particle, despite its frequent use, remains vague, as vague is its spelling (together or separate, with a hyphen or without, with capital or small letter).
Trans. M. Kołodzińska

Pragmatic-Stylistic Perspectives of a Reportage Analysis

Summary

Based on defining the meanings of terms: genre, style, text, the article presents selected aspects of analysis of texts understood as exemplification of the analyzed genre. Thus the answer is sought to the question about linguistic ways to make the reporter and the reader of the report present in the text. An analysis of selected fragments of texts by Ewa Owsiany, Ryszard Kapuściński and Piotr Pytlakowski leads to indication in the reportage stylistics such linguistic means which serve signalization and realization of intended by the author utterance functions, creation of typical of the genre qualities of the senders, recipients and their inter-relation, as well as spectacular presentation of the topic. Consequently, it allows to specify genre qualities of the reportage more precisely.
Trans. M. Kołodzińska

The Structure and Stylistics of a Notarial Deed

Summary

Genological definition of a notarial act means a multi-segmental text, whose intention is a change of extra-lingual reality. It presents a fragment of the world associated with material sphere of life and characterizes with a precise, impersonal and schematic way of verbalization. A notarial deed as an utterance genre is a collection of variants including a canon pattern (with long-term structural, pragmatic, cognitive and stylistic exponents, consolidating the genre identity), which is in the centre of the genre reference field and not too varied alternation patterns (structural transformations of the canon pattern with a shift of illocution potential, the picture of the world or stylistic means), locating itself on the peripheries of the genre field. Adaptation patterns following other genres do not occur. The specific quality of the genre is, however, the use of autonomous texts representing other official genres (agreement, last will, full powers, official record), included in the structure of the notarial deed. Like the global structure, they are formed according to patterns typical of individual genres. The structure of the whole includes a text frame and the main part (genre borrowings). Stylistic exponents of a notarial deed comprise a strict formulaic character, specialist terminology, nominal and analytic constructions, formation of the text by means of catches and points, strong signals of the beginning and the end. Utterances are explicit and precise, often impersonal and standard; characterize with strong intertextuality. There are no expressivisms or colloquialisms. The genre, having been formed through ages of notarial practice, has a normative-usual character. Due to durability and stability in all aspects of the pattern, a notarial deed guarantees citizens legal order and a sense of material safety.
Trans. M. Kołodzińska