ODDZIAŁY TERENOWE

Oddział w Warszawie Oddziały i sekcje  

Oddział w Warszawie


  

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.

Dyskusje związana ze ścierającymi się stanowiskami dotyczącymi rozwoju logopedii pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule konferencji. Założeniem konferencji jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy, a także promowanie i wdrażanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb rozwiązań, korzystających z teorii i praktyki innych obszarów naukowych.

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii

Bezpośredni link do zapisów:

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii/#apply

W formie uczestnictwa trzeba wybrać uczestnictwo czynne. Po włączeniu formularza bok hasła „forma uczestnictwa” jest automatycznie wpisane uczestnictwo bierne, jednak jest to rozwijany pasek (po kliknięciu w uczestnictwo bierne lub w strzałkę obok pojawia się lista, wybiera się wtedy formę uczestnictwa - czynne warsztat, czynne referat, czynne poster). Po wybraniu opcji uczestnictwo czynne automatycznie pojawia się do uzupełniena rubryka tytuł i streszczenie.


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

MAGISTRA  Jacka Asperskiego

na temat:

„AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH  I PARAROTACYZMÓW”

Wykład odbędzie się 7 CZERWCA 2019 roku o godzinie 15.10 w Auli C

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYKŁADU, NIE TYLKO CZŁONKÓW SEKCJI LOGOPEDYCZNEJ TKJ

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 

zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka

                       00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28                                                             

 

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

P.T. CZŁONKOWIE HONOROWI, WSPOMAGAJĄCY I ZWYCZAJNI

TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA,

w imieniu prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka i własnym składam Wam życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2019.

Do siego roku!

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

prezes


Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.ZAPROSZENIE

Towarzystwo Kultury Języka

Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt.

DIALOG POKOLEŃ

SLOWA OCALONE OD ZAPOMNIENIA

który odbędzie się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego we wtorek, 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00

Wernisaż jest częścią naukowego spotkania zorganizowanego z okazji zakończenia realizacji projektu „Dialog pokoleń 5”

Program spotkania

12.00 Wernisaż wystawy pt. Dialog pokoleń. Słowa ocalone od zapomnienia połączony z wręczeniem nagród za najlepsze zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny „Dialogu pokoleń”

13.00 – Obiad w Klubie Profesorskim UW

14.00 - Spacer historyczny po kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego

15.00 – Wykład prof. dra hab. Józefa Porayskiego-Pomsty pt. Co to znaczy mówić i pisać poprawnie? – sala nr 4 w gmachu Wydziału Polonistyki

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało w 2018 roku z Narodowego Centrum Kultury dotację na realizację zadania DIALOG POKOLEŃ 5LIST INTENCYJNY

zawarty w dniu 23 września 2018 roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

Miastem Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowanym przez Jerzego Bauera - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

a

Towarzystwem Kultury Języka z siedzibą przy ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa,   reprezentowanym   przez  prof. drą hab. Józefa Porayskiego-Pomstę - Prezesa Towarzystwa Kultury Języka,

zwanych dalej Stronami.

Preambuła

1.Strony - świadome znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, budującego poczucie tożsamości, przynależności i ciągłości kulturowej - postanawiają podjąć działania w celu nawiązania współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

2.Strony włączą się w realizację zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w 2011 roku.

3.Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest rozumiane jako tradycja ustna, zwłaszcza język, postrzegany jako najważniejszy nośnik owego dziedzictwa, przekazywany z pokolenia na pokolenie i odtwarzany przez wspólnotę, zapewniający poczucie tożsamości na poziomie jednostki i grupy.

§1

W ramach inicjowanej współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego intencją Stron jest podjęcie następujących działań:

1) kształtowanie pożądanych postaw użytkowników polszczyzny: szacunku, dbałości, staranności, wobec kultury niematerialnej Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego, w tym zwłaszcza wobec polszczyzny ogólnej i regionalnej oraz gwar regionu;

2) popularyzowanie wiedzy o języku polskim w jego odmianach ogólnej, regionalnej i gwarowej;

3) udział w prowadzeniu badań naukowych w zakresie języka regionu, jego tradycji i historii;

4) organizowanie poradnictwa językowego;

5) podejmowanie działań edukacyjnych kształtujących świadomość językową i kulturową związaną ze sferą społeczną i indywidualną;

6) udzielanie wsparcia środowiskom oraz osobom zainteresowanym ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

7) podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

§2

Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli Stron do podjęcia współpracy i nie tworzy zobowiązań finansowych Stron.

§3

W celu realizacji Listu intencyjnego Strony podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim zamierzeń.

§4

Szczegółowe zasady współpracy będą regulowane w odrębnych umowach, zawieranych pomiędzy Stronami.

§5

1. Niniejszy List intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Postanowienia niniejszego Listu wchodzą w życie z dniem podpisania.Prezes Towarzystwa Kultury Języka

prof. Józef Porayski-Pomsta

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Jerzy Bauer
DIALOG POKOLEŃ 5

W 2018 roku Towarzystwo Kultury Języka otrzymało po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 5” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej z pomocą uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy, mających kontakt z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy używają jeszcze słów gwarowych i pamiętają dawne zwyczaje związane z pracą, życiem rodzinnym i obchodzeniem świąt.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:  https://dialogpokolen.uw.edu.pl/


Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW, Fundacja Języka polskiego oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej

„Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”

która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu.

Tematem konferencji są zjawiska językowe charakterystyczne dla przedstawicieli określonego pokolenia użytkowników polszczyzny. Przedmiotem dyskusji będzie słownictwo gwarowe i środowiskowe, ale także to należące do języka ogólnego, które znika wraz ze światem, którego dotyczyło, i ludźmi, dla których było kiedyś ważne, oraz to, które do języka wchodzi, wypełniając luki w systemie dostosowującym się do nowych potrzeb komunikacyjnych.  

Pobierz program konferencji [PDF]


WARSZTATY GWAROZNAWCZE  W SOKÓŁCE „DIALOG POKOLEŃ 5”

Pobierz program warsztatów [PDF]


Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

na temat:

„Diagnoza i terapia osób z dyzartrią – zasady postępowania i autorskie metody kompleksowej terapii logopedycznej”

Wykład odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00 w sali nr 4 w  budynku głównym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

 

przewodnicząca sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE Z WYBITNYM AKTOREM,

REKTOREM AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

PANEM PROF. WOJCIECHEM MALAJKATEM,

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT. „PAUZA W TEATRZE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2018 R. O GODZ. 18.00

W BUDYNKU WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

SALA 37 (II P.)

WSTĘP WOLNY

 

W imieniu organizatorów

Józef Porayski-Pomsta

prezes Zarządu GłównegoOddział Warszawski Towarzystwa Kultury Języka
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego
serdecznie zapraszają na konferencję:

„PRZEKRACZANIE GRANIC JĘZYKA”

która odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program

Piątek, 22 września
14.00 – 14.20 Uroczyste otwarcie konferencji

ANALIZA JĘZYKOWA TEKSTÓW POETYCKICH

14.20 – 14.40 Teresa Dobrzyńska – Apologia światła – pochwała istnienia w wierszu
Tomasza Różyckiego z cyklu „Kampania zimowa”
14.40 – 15.00 Anna Pajdzińska – Świat ku światłu przechylony
15.00 – 15.20 Magdalena Danielewiczowa – Jak czytać "Sur le pont d'Avignon" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Tekst i jego konteksty.
15.20 – 15.40 Dyskusja
15.40 – 16.00 Przerwa na kawę

JĘZYK KLUCZEM DO INTERPRETACJI RÓŻNYCH TYPÓW DYSKURSU

16.00 – 16.20 Elżbieta Brandeburska – ”Szybują mi te słowa ponad regułami”. Komunikacyjne
gry w wybranych listach Wisławy Szymborskiej
16.20 – 16.40 Jolanta Chojak – Mirona Białoszewskiego wypadki w interpunkcji
16.40 – 17.00 Monika Kresa – „Kraina Lodu” i „Delfin Plum” na warsztacie polonisty? - analiza
nieliterackich odmian polszczyzny w wybranych filmach animowanych"
17.00 – 17.20 Kamila Wincewicz – Językowy obraz ojczyzny zrekonstruowany na podstawie
metafor zawartych w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi.
17.20 – 17.40 Dyskusja


Sobota, 23 września

EKSPERYMENTY JĘZYKOWE W PROZIE WSPÓŁCZESNEJ

10.00 – 10.20 Regina Nagadowska – Co ten podręcznik do fizyki robi na lekcjach polskiego? O tym, że literaturocentryczne lekcje języka polskiego w szkole średniej to zły pomysł
10.20 – 10.40 Aleksandra Potocka-Woźniak – Analiza budowy neologizmów jako narzędzie do interpretacji utworu na podstawie opowiadania Kongres futurologiczny Stanisława Lema
10.40 – 11.00 Joanna Wenek – „Więcej mnie nie trzeba” – o przekraczaniu granic języka w pisarstwie Sylwii Chutnik
11.00 – 11.20 Magdalena Wanot-Miśtura – Słowotwórczość Wojciecha Kuczoka (na wybranych przykładach)
11.20 – 11.40 Dyskusja
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę

OPISU POETYCKICH ZMAGAŃ ZE SŁOWEM ciąg dalszy

12.00 – 12.20 Tomasz Wójcik – Czysta negatywność. Róże poetów minionego wieku (Leśmian, Rilke, Różewicz, Celan)
12.20 – 12.40 Agnieszka Marcinkiewicz – Ta kłopotliwa miłość, czyli jak czytać poezję erotyczną na lekcjach języka polskiego
12.40 – 13.00 Dorota Kasperowicz – Językowy obraz sakralizacji kobiety w wierszu "Karuzela z madonnami" Mirona Białoszewskiego
13.00 – 13.20 Tomasz Korpysz – Jaka miłość? O "Nocy" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa

WOKÓŁ GRAMATYKI POEZJI

14.30 – 14.50 Dorota Gołaszewska – Mów wszystko i nie domów – ogród jako rama tekstu poetyckiego
14.50 – 15.10 Lucyna Bagińska – Zmagania z językiem w ekfrazie poetyckiej jako przekładzie intersemiotycznym na podstawie wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Cezanne”
15.10 – 15.30 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – „O gramatyce poezji na marginesie interpretacji wiersza „Język, to dzikie mięso” Ryszarda Krynickiego
15.30 – 15 50 Dyskusja
15.50 – 16.00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji


Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,

Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

 

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

 

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

 

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna

 

Kierownik

Kierownik

Prezes

Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APS

Centrum Logopedycznego IPS UW

Zarządu Głównego TKJ

Dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS

Dr hab. Marzena Stępień

Dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW


ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszam wszystkich naszych członków i sympatyków 
na spotkanie mikołąjkowe, na którym w części naukowej

mgr Maciej Czeszewski i mgr Jan Burzyński

wygłoszą referat pt.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego 2.0, czyli jak współcześnie badać neologizmy


Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia o godz. 17.00 w sali 37 
na II piętrze gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego TKJ
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
na seminarium naukowe pt.

Profesor Halina Mierzejewska w pracach oraz we wspomnieniach współpracowników - uczniów - przyjaciół w 10. rocznicę śmierci

Seminarium odbędzie się w budynku polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (sala 4, parter) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (w godz. 15.00-19.00).

P R O G R A M

15.00 - 15.30
Słowo wprowadzające Prezesa Towarzystwa Kultury Języka Józefa Porayskiego-Pomsty oraz Przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ Marii Przybysz-Piwko
15.30 - 15.45
Danuta Emiluta-Rozya
Z historii powstawania "Projektu zestawienia form zaburzeń mowy" oraz "Całościowego badania logopedycznego"
15.45 - 16.00
Jolanta Panasiuk
Model diagnozy różnicowej zaburzeń rozwoju mowy
16.00 - 16.15
Małgorzata Młynarska
Uszkodzenia "ośrodków mowy" a funkcjonalny mechanizm kompensacji w afazji
16.15 - 16.30
Maria Przybysz-Piwko
Badanie porównawcze afazji - inicjatywa czekająca na kontynuację
16.30- 17.00
Dyskusja przy kawie i herbacie
17.00 - 17.15
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Badanie kinestezji artykulacyjnej w ujęciu Profesor H. Mierzejewskiej
17.15 - 17.30
Marlena Kurowska
Alalia, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Terminologia związana z zaburzeniami rozwoju mowy
17.30 - 17.45
Barbara Wiśniewska
Od zaburzeń mowy pochodzenia korowego - alalii do centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Wpływ Profesor H. Mierzejewskiej na rozwój moich zainteresowań zawodowych
17.45 - 18.00
Paulina Atys
"Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich" D. Emiluty-Rozya, H. Mierzejewskiej, P. Atys
18.00 - 19.00
Rozmowa przy kawie i herbacie:
Profesor Mierzejewska jaką pamiętamy

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie informuję, że dobiega końca kadencja naszej działalności i w związku z tym najserdeczniej zapraszam na Walne Zgromadzenie Warszawskiego Oddziału TKJ.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres 8.11.2010 ? 16.12.2013 r.
 2. Ocena pracy Oddziału - dyskusja, absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Wybór władz (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
 4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie TKJ.
 5. Wnioski i uchwały, m.in.:
  • wnioski o przyznanie zasłużonym członkom TKJ tytułu członka honorowego;
  • lista osób, które Oddział chciałby zaprosić na Walne Zgromadzenie TKJ (17 stycznia 2014 r.);
  • plan pracy na nową kadencję.
 6. Komunikat o przygotowywanych publikacjach (m.in. praca H. Friedricha oraz Wspomnienia o warszawskich językoznawcach).

Zebranie odbędzie się 16 grudnia 2013 r., o godz. 17.00 - pierwszy termin, godz. 17.15 - drugi termin, w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 37 (II p.).

Krystyna Długosz-Kurczabowa


Uprzejmie informujemy, że spotkania Towarzystwa Kultury Języka odbywają się w godz. 17.15 - 18.45 w sali nr 37 na drugim piętrze Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2012/2013


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 27 maja w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Będziemy wspominać śp. Profesorów: Wandę Pomianowską, Jadwigę Chludzińską-Świątecką, Bożenę Wierzchowską, Irminę Judycką, Jana Tokarskiego.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja Logopedyczna TKJ zaprasza na warsztat logopedyczny nt.

Jąkanie

który poprowadzi dr Krzysztof Szamburski w dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz.17.00
Spotkanie odbędzie się w Gmachu Polonistyki na parterze sala 4 lub 8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 marca w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Naszymi wspomnieniami przywołamy postaci Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej, Bożeny Głowackiej-Wierzchowskiej, Mieczysława Szymczaka, Jana Tokarskiego, Adama Weinsberga.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 lutego w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Na życzenie Uczestników naszego zebrania listopadowego pod hasłem „Zaduszki Językoznawcze” pragniemy kontynuować rozmowy o zmarłych językoznawcach z naszego środowiska, przypomnieć, jakimi byli za życia, jakimi pozostali w naszej pamięci i co im zawdzięczamy.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
serdecznie zapraszam na spotkanie naukowe, na którym
mgr Joanna Zawadka wygłosi referat na temat:

POPRAWNOŚĆ GRAFICZNA I ORTOGRAFICZNA W PRACACH PISEMNYCH UCZNIÓW

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2013 roku w s. 37
gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 17.15 - 19.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Warsztaty logopedyczne organizowanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ

Uprzejmie informujemy, że II część warsztatów prowadzonych przez Panią mgr Marię Nowak-Czerwińską na temat jąkania

Praca z jąkającymi się wg metody Zofii Engiel

odbędzie się 11 stycznia 2013 r (piątek) o godz.17.00 a Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Medycznego budynku, w którym mieści się Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

Zapraszamy logopedów i studentów logopedii.

Doc. dr Maria Przybysz-Piwko
Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

10 XII 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta wygłosi referat pt.

Zapożyczenia z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMYW imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
najserdeczniej zapraszam na nasze nadzwyczajne spotkanie listopadowe

na temat:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

poświęcone pamięci zmarłych językoznawców warszawskich.
Uczestnicy będą mogli podzielić się wspomnieniami o swoich
śp. Przyjaciołach, Kolegach, Nauczycielach, Mistrzach.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada br.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie - dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja logopedyczna TKJ zaprasza na wykład

Pani mgr Marii Nowak-Czerwińskiej

nt.

Jąkający się - terapia dzieci wg metody Zofii Engiel

Wykład odbędzie się 23 listopada 2012 r o godz. 17.00 w Gmachu Polonistyki sala 17 Ip.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2012 r.

o godz. 17.15
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa wygłosi referat pt.

Biblia w języku

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2012/2013


21 V 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat pt.

„Studniówka Tuska”. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


24 maja 2012 r. (czwartek) godz.17.15 - 18.45 w sali 4 (parter) w Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
odbędzie się spotkanie z doświadczonym logopedą,

Jackiem Asperskim

który będzie mówił o sposobach wywoływania i kształtowania głosek.
Spotkanie organizuje Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, na które zaprasza studentów i słuchaczy, także wykładowców logopedii oraz logopedów i nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


19 III 2012 r.

o godz. 17.15
mgr Adrianna Flis wygłosi referat pt.

Poprawność językowa i lektura szkolna. Kilka propozycji ćwiczeń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


20 II 2012 r..

o godz. 17.15
prof. dr hab. Mirosław Bańko wygłosi referat pt.

Słowniki języka polskiego w szkole. Prezentacja nowej edukacyjnej witryny leksykograficznej

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2009/2010


7 VI 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Elzbieta Sękowska wygłosi referat pt.

Słownictwo PRL-u w opracowaniach leksykograficznych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31 V 2010 r.

o godz. 17.15
doc. dr Maria Przybysz-Piwko wygłosi referat pt.

Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej i na późniejszych etapach nauki

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


26 IV 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Marek Łaziński wygłosi referat pt.

Wyszukiwanie zaawansowane danych językowych w dostępnych korpusach języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 III 2010 r.

o godz. 17.15
prof. Halina Karaś wygłosi referat pt.

Polskie inskrypcje nagrobne na cmentarzach Litwy

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 II 2010 r.

o godz. 17.15
mgr Marta Sobocińska wygłosi referat pt.

Przykład zastosowania multimedialnego przewodnika. Gwary polskie pod red. Haliny Karaś

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


16 VI 2009 r.

o godz. 17.15
dr Marzena Stępień wygłosi referat pt.

Mechanizmy uników językowych a odpowiedzialność za słowo. Praktyczne zastosowanie teorii językoznawczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


ZAPROSZENIE

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na spotkanie z ks. dr. Krzysztofem Kietlińskim, który wygłosi referat na temat:

Agnostycyzm w dokumentach Kościoła

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 2o kwietnia 2009 r. w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, II p., s. 37, w godz. 17.15 - 20.00


ZAPROSZENIE

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na zebranie naukowe. Gościem spotkania będzie Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr n. med. Marek Krześniak, który przedstawi poemat o bitwie maciejowickiej:

Dokąd tak spieszysz, Panie Generale ?

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 23 lutego 2009 r. w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście26/28, lIp., s. 37, wgodz. 17.15 - 20.00


W imieniu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
serdecznie zapraszam na konferencję na temat:

JĘZYK POLSKI W EDUKACJI DZIECI I DOROSŁYCH

Program konferencji [pdf]

Konferencja odbędzie się w piątek 18 kwietnia 2008 r.,
w godz. 15.00 - 18.30, w sali 17, I piętro gmachu Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Prezes Warszawskiego Oddziału
Towarzystwa Kultury Języka
Krystyna Długosz-Kurczabowa


11 II 2008 r.

o godz. 17.15
dr n. med. Marek Krześniak wygłosi referat pt.

O nazwach i właściwościach roślin

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka zaprasza na konferencję na temat:

KULTURA JĘZYKA W SZKOLE

Program konferencji:

15.00 Prof. dr hab. Andrzej Markowski - „Nowe problemy kultury języka”
15.30 Dr Ewa Rudnicka - „Zagadnienia dotyczące kultury języka na olimpiadach polonistycznych i konkursach przedmiotowych”.
16.00 - 17.00 Dyskusja na temat: „Kultura języka w szkole - teoria i praktyka”.
Wprowadzenie do dyskusji przez polonistów uczących w warszawskich liceach:
- mgr Elżbietę Brandeburską, z XIII LO im. płk. Leopolda Lisa - Kuli,
- mgr Aleksandrę Podlewską - Szmidt z II LO im. Stefana Batorego,
- mgra Włodzimierza Taboryskiego z XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.

17.00 - 17.20 Przerwa

17.20 Prezentacja wybranych podręczników do kultury języka, przydatnych w edukacji szkolnej:
a) Halina Karaś, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska - „Kultura języka”, podręcznik do klasy II liceum ogólnokształcącego z cyklu „Wśród znaków kultury”, Wydawnictwo MAC-Edukacja, 2005.
b) Agata Hącia, „Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki”, Barbara Pędzich, „Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa”, Wydawnictwo Langenscheidt.
c) Marta Sobocińska - „Język polski” - poradniki dla uczniów gimnazjum i liceum, Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.
d) Hanna Jadacka - „Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia”, Andrzej Markowski - „Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne”, Wydawnictwo PWN.

18.20 Dr Elżbieta Wierzbicka - Piotrowska - Prezentacja standardowych pytań składających się na językową część testów sprawdzających iloraz inteligencji (IQ) opracowywanych przez członków międzynarodowego stowarzyszenia MENSA

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, dnia 10 grudnia 2007 r. w godz. 15.00 - 19.00 w sali 17, I piętro gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o udziale w konferencji, wydane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka.

Współorganizatorami konferencji są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Wydawnictwo MAC - Edukacja i Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.


22 X 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat na temat:

Derywacja słowotwórcza czy semantyczna?
Wyznaczanie granic między neosemantyzmami a neologizmami słowotwórczymi

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2007 r.

godz. 18.15 (I termin)
godz. 18.30 (II termin)

w s. 37 Gmachu Polonistyki rozpocznie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału TKJ.

W programie m. in.:
Ze względu na wagę poruszanych tematów i podejmowanych decyzji obecność na tym spotkaniu wszystkich Szanownych Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury jest bardzo pożądana.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Krystyna Długosz-Kurczabowa
/Prezes Oddziału Warszawskiego TKJ/


11 VI 2007 r.

o godz. 17.15
ks. dr Krzysztof Kietliński wygłosi referat na temat:

Etyczne wymiary konsumpcji

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


14 V 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Halina Karaś i dr Justyna Garczyńska wygłoszą referat:

O projekcie multimedialnego przewodnika po gwarach polskich

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


19 II 2007 r.

o godz. 17.15
Mgr Marta Sobocińska wygłosi referat:

Problematyka gwaroznawcza w podstawie programowej i standardach maturalnych z języka polskiego oraz propozycja wykorzystania badań dialektologicznych na ustnym egzaminie z języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


18 XII 2006 r.

o godz. 17.15
Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań) wygłosi referat:

Regionalne słowniki gwarowe - odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalne, szansą dla nauki (na przykładzie wielkopolskim)

(Gmach Polonistyki, s.37)

20 XI 2006 r.

o godz. 17.15

50 lat współpracy warszawskich dialektologów ze szkołami

udział wezmą prof. dr hab. Barbara Falińska, zaproszeni nauczyciele i goście z Kurpiowszczyzny.
(Gmach Polonistyki, s.37)

8 V 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpi Profesor Barbara Bartnicka z referatem:

Młodzieżowe obozy gwaroznawcze na Mazowszu i Podlasiu w ostatnim ćwierćwieczu

(Gmach Polonistyki, s.37)