ODDZIAŁY TERENOWE

Oddział w Warszawie Oddziały i sekcje  

Oddział w Warszawie


Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka

Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017-2019

1. Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie obejmuje okres pracy Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka 2017-2019

2. Władze Towarzystwa w kadencji 2017-2019

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka powołało w dniu 31 marca 2017 roku – zgodnie ze Statutem Towarzystwa: Rozdział IV, § 28 – władze Towarzystwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, w następujących składach osobowych:

1. Zarząd Główny (18 członków, 4 zastępców członków)

Członkowie:

Zastępcy członków:

2. Główna Komisja Rewizyjna:

3. Główny Sąd Koleżeński:

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje prac Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Zarządu Głównego nie nastąpiły żadne zmiany.

W pracach prezydium – na zaproszenie prezesa ZG – brała udział pani dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba – członek Zarządu Głównego.

2. Prace Zarządu Głównego

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny Towarzystwa realizował następujące zadania statutowe (Rozdział IV, §§ 29-31):

 1. Powołał na posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 roku 7-osobowe prezydium w składzie:

2. Odbył 3 posiedzenia:

 

3. Prace prezydium Zarządu Głównego

Prezydium Zarządu Głównego odbyło swoje posiedzenia w następujących terminach: 31.03.2017; 23.02.2018; 15.06.2018 ; 16.11.2018; 29.03.2019; 8.10.2019.

Ponadto członkowie prezydium konsultowali ze sobą bieżące sprawy Towarzystwa – za pomocą internetu i telefonicznie.

Najważniejsze prace prezydium:

 1. Przygotowanie wniosków grantowych:
  • Narodowe Centrum Kultury – program Ojczysty – dodaj do ulubionych: 2017; 2018; 2019; Wnioski przygotowała prof. Elzbieta Wierzbicka-Piotrowska – kierownik projektów; Projekt uzyskał dofinansowanie i był realizowany;
  • Narodowe Centrum Nauki – Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Wniosek o dofinasowanie wydawania „Poradnika Językowego” przygotował prof. Józef Porayski-Pomsta. Decyzja pozytywna MNiSW – „Poradnik Językowy” uzyskał dofinansowanie na lata 2019 i 2020.
  • Narodowy Instytut Wolności – PROO 01: Wniosek o wsparcie finansowe Towarzystwa (głównie chodziło o dotację na dofinasowanie zatrudnienia sekretarki i księgowej, zakupu sprzętu do pracy biurowej oraz zapewnienia środków własnych potrzebnych do starania się dotacje grantowe). Wniosek przygotował prof. Józef Porayski-Pomsta. W pierwszym etapie wniosek został przyjęty, w drugim – odrzucony z ogólnym uzasadnieniem: z powodów merytorycznych;
  • Narodowe Centrum Nauki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Wniosek pn.: Tradycja ludowa i gwary na przełomie XX i XXI wieku – przygotowany przez prof. Józefa Porayskiego-Pomstę – nie uzyskał dofinansowania, mimo wysokiej oceny merytorycznej.
 2. Obsługa formalna i merytoryczna działalności Towarzystwa Kultury Języka:
  • Ocena wniosków grantowych przygotowywanych w TKJ oraz ocena realizacji poszczególnych projektów;
  • Ocena publikacji przygotowywanych i wydawanych w ramach serii TKJ: Z Prac Towarzystwa Kultury Języka;
  • Przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań redaktora naczelnego „Poradnika Językowego” z prac kolegium redakcyjnego;
  • Przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań prezesów oddziałów i sekcji Towarzystwa.
  • Opracowanie pism do urzędów i instytucji:
   • do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie liczby punktów przyznanej „Poradnikowi Językowemu”;
   • do Rady Języka Polskiego – w sprawie jw.
   • do Komitetu Językoznawstwa PAN – w sprawie jw.
 3. Obsługa administracyjna działalności Towarzystwa Kultury Języka:
  • Obsługa administracyjno-finansowa działalności bieżącej (załatwianie spraw w urzędach i bankach, prowadzenie korespondencji, rozliczanie delegacji itp.);
  • Obsługa administracyjno-finansowa przyznanych grantów (zakładanie i likwidacja subkont bankowych, przygotowywanie i rozliczanie umów z wykonawcami, rozliczanie formalne i merytoryczne grantów z właściwymi instytucjami.
 4.  Udział prezydium w organizacji imprez naukowych i popularnonaukowych organizowanych lub współorganizowanych w ramach przyznanych grantów oraz przez poszczególne oddziały Towarzystwa:
  • organizacyjny i merytoryczny w konferencjach i obozach gwaroznawczych dla młodzieży organizowanych w ramach projektu Dialog Pokoleń;
  • udział merytoryczny w seminarium prowadzonym przez prof. Henrykę Sędziak w  Oddziale w Łomży;
  • udział w promocji publikacji: Jerzy Białomyzy, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, „Mowa prosta” mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – w Dąbrowie Bialostockiej oraz Dialog pokoleń. Podlasie – powiat sokólski, pod red. Barbary Falińskiej – w Sokółce.
 5. Współpraca z administracją samorządową (zwłaszcza w zakresie pomocy w organizacji konferencji naukowych i popularnonaukowych i obozów gwaroznawczych:
  • Starostwo Powiatowe w Grajewie
  • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  • Starostwo Powiatowe z Suwałkach
 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami naukowymi:
  • Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (dofinansowanie w latach 2017-2018  wydawania czasopisma „Poradnik Językowy” oraz innych publikacje, nieodpłatny wynajem sal)
  • Instytut Polonistyki Stosowanej (zwłaszcza dofinansowanie w 2018 r. jednego zeszytu „Poradnika Językowego” oraz pomoc w pracach administracyjno-biurowych)
  • Instytut Języka Polskiego (współudział w organizacji, w tym współfinansowanie konferencji naukowych i publikacji
  • Fundacja Języka Polskiego  (współudział w organizacji konferencji naukowych i warsztatów gwaroznawczych oraz w przygotowywaniu publikacji książkowych; dofinansowanie wydania 1 zeszytu „Poradnika Językowego”)
  • Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (stała współpraca, głównie poprzez udział poszczególnych członków Towarzystwa w pracach RJP)
  • Rada Towarzystw Naukowych PAN (tu: udział w II Kongresie Towarzystw Naukowych 14-15 września 2018 r. pt. „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w Poznaniu i przedstawienie przez prof. Józefa Porayskiego-Pomstę referatu pt. Towarzystwo Kultury Języka i jego działalność na rzecz środowisk lokalnych; publikacja spodziewana jest w 2019 roku.)  
  • Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (współudział w organizacji konferencji i warsztatów językowych w 2019 r.)      
  •  Mazowieckie Towarzystwo Kultury (współudział w organizacji konferencji naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego w 2017 r.)

4. Oddziały terenowe, sekcje przedmiotowe

Towarzystwo Kultury Języka działa poprzez swoje oddziały terenowe i sekcje przedmiotowe:

W kadencji 2017-2019 działały następujące oddziały terenowe i sekcje przedmiotowe:

 1. Oddziały:
  • w Białymstoku – prezes prof. dr hab. Urszula Sokólska
  • w Dąbrowie Bialostockiej – prezes mgr Jerzy Białomyzy
  • w Grajewie – prezes mgr Jarosław Konopka
  • w Łomży – prezes prof. dr hab. Henryka Sędziak
  • w Siedlcach – prezes dr hab. Violetta Machnicka
  • w Warszawie – prezes dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
  • 22 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane w tym celu przez dra Adama Rychlika w Bibliotece Miejskiej w Zduńskiej Woli (wzięło w nim udział około 30 osób. Na spotkaniu był obecny wiceprezydent Zduńskiej Woli, a wykład wygłosił prof. Józef Porayski-Pomsta. W konsekwencji w kwietniu 2019 roku wpłynął udokumentowany wniosek, podpisany przez pana dra Adama Rychlika, o reaktywację Oddziału w Zduńskiej Woli. Wniosek miał poparcie burmistrza Zduńskiej Woli. Ostatecznie jednak reaktywacja Oddziału jednak nie powiodła się, o czym poinformował pan dr Adam Rychlik.
  • 13 sierpnia 2019 roku wpłynął udokumentowany wniosek, podpisany przez panią dr Agnieszkę Grażul-Luft wniosek o utworzenie Oddziału w Płocku. Oddział będzie działał na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Uzyskał akceptację Rektora Uczelni. Wymaga formalnego powołania przez Zarząd Główny TKJ i akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sekcje:
  • Gwaroznawcza – przewodnicząca prof. dr hab. Barbara Falińska
  • Logopedyczna – przewodnicząca dr Danuta Emiluta-Rozya
  • Przyjęta na Walnym Zgromadzeniu uchwała w sprawie powołania Sekcji Kultury Słowa TKJ – jej projekt złożyła dr hab. Małgorzata Pietrzak – nie została zrealizowana; projektodawczyni wycofała się ze swojego zobowiązania, uzasadniając swoją decyzję brakiem zainteresowania wśród członków Towarzystwa.

5. Działalność naukowa i popularyzatorska Towarzystwa:

1. Projekt badawczy: Dialog pokoleń – 2017, 2018, 2019 – Oddział Warszawski i Sekcja Gwaroznawcza – w ramach projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, opiekę merytoryczną sprawuje prof. dr hab. Barbara Falińska. Realizacja projektu miała na celu ocalenie od zapomnienia dawnych zwyczajów oraz resztek gwar ludowych, które dziś są znane prawie wyłącznie najstarszym mieszkańcom wsi. W projekcie brali udział nie tylko naukowcy, ale także nauczyciele i uczniowie z kilkunastu szkół, którzy pod kierunkiem członków TKJ przeprowadzali wywiady z osobami znającymi gwarę, a póxniej na podstawie zebranego materiału wypełniali kwestionariusze, spisywali opowieści ludowe i sporządzali słowniczki gwarowe. Wielu z nich dzięki uczestnictwu w projekcie zrozumialo, że gwara ludowa nie jest gorszą odmianą języka polskiego, ale że jest wartością, którą należy szanować. Ważnym rezultatem projektu było również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia niekonwencjonalnych lekcji na temat języka w terenie i organizowania w szkołach zajęć mających na celu naukowe podejście do językowego dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu możliwe było zrealizowanie bardzo wielu działań zgodnych z założeniami programowymi Towarzystwa, m.in.:

2. Projekt: Przekraczanie granic języka. W 2017 roku Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych (WCIEiS) zaproponowało Oddziałowi Warszawskiemu TKJ wspólne przygotowanie materiałów dotyczących analizy językowej tekstów artystycznych. Miały one pomóc nauczycielom polonistom spełnić oczekiwania nowej podstawy programowej, a jednocześnie stworzyć bazę metodyczną nowoczesnych lekcji języka polskiego, na których zagadnienia językowe będą poruszane łącznie z literackimi. Projekt przewidywał zorganizowanie konferencji, a następnie wydanie tomu pokonferencyjnego z materiałami potrzebnymi nauczycielom. Wsparcie finansowe projektu zapewnił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W efekcie odbyła się konferencja naukowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i został wydany tom pokonferencyjny pt. Przekraczanie granic języka. W 2018 roku WCIEiS ponowił propozycję współpracy, czego efektem była kolejna konferencja i publikacja pokonferencyjna pt. Literacki homo loquens. Realizacją obu projektów kierowała ze strony TKJ dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.

3. Konferencje, seminaria, odczyty:

 1. Konferencje i seminaria

2. Odczyty:

1. Oddział Białostocki – prelekcje dla młodzieży:

2. Oddział Warszawski

3. Sekcja Logopedyczna

4. Publikacje:

5. Inne:

6. Członkowie Towarzystwa Kultury Języka:

Członkowie Towarzystwa to w przeważającej liczbie nauczyciele szkolni, logopedzi i nauczyciele akademiccy. W sumie Towarzystwo liczy 194 członków.

7. Podziękowania:

8. Uwaga końcowa

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią sprawozdania z pracy Oddziałów i Sekcji Towarzystwa złożone na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 8 listopada 2019 roku.

prezes Zarządu Głównego

Towarzystwa Kultury Języka

(-) Józef Porayski-Pomsta

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 roku


Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8.11. 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka odbyło się o godzinie 11:15 (II termin) 8.11.2019 w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 30 osób (zał. 1). Zwykła większość wynosiła 16 osób.

Na początku zebrania wygłoszone zostały wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie członkach TKJ. Wspomnienie o prof. Bogusławie Nowowiejskim wygłosiła prof. Urszula Sokólska, prof. Mirosława Skarżyńskiego wspominała dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.

Prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta poprosił o uczczenie zmarłych minutą ciszy.

Następnie wybrano w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, którym jednogłośnie został mgr Jarosław Konopka. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia (zał. 2).

Protokolantkami zgromadzenia zostały dr Marlena Kurowska i mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Ważność Walnego Zgromadzenia stwierdzono na podstawie zgodności z rozdz. IV §§ 23, 24 i 25 Statutu Towarzystwa Kultury Języka.

Przewodniczący zebrania przypomniał fragmenty statutu dotyczące wyboru władz Towarzystwa, a następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. W głosowaniu jawnym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały Wioletta Skwiat oraz Lucyna Bagińska. Wyboru dokonano jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym członkami Komisji Wnioskowej zostały: dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba oraz dr Agnieszka Grażul-Luft. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Następnie ustępujący prezes Zarządu Głównego Towarzystwa, prof. Józef Porayski-Pomsta, przestawił sprawozdanie Zarządu Głównego TKJ za lata 2017-19 (zał. 3). Sprawozdanie zostało przyjęte 29 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym.

Sprawozdanie finansowe (zał. 4) w imieniu skarbnika ZG Towarzystwa, dr hab. prof. UW Zofii Zaron, przedstawiła dr hab. Natalia Siudzińska. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności „Poradnika Językowego” za lata 2017-19 (zał. 5)  przedstawił jego redaktor naczelny, prof. dr hab. Stanisław Dubisz. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W związku z przyznaniem „Poradnikowi Językowemu” jedynie 20 punktów w klasyfikacji czasopism naukowych MNiSW wywiązała się dyskusja na temat sposobu odwołania się od krzywdzącej, zdaniem członków, decyzji ministerstwa.  Członkowie TKJ dr Adam Rychlik, dr hab. Marzena Stępień, prof. dr hab. Urszula Sokólska wnioskowali o wystąpienie do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie powodów umieszczenia PJ w trzeciej grupie czasopism punktowanych (20 pkt) i dokonanie ponownej klasyfikacji czasopisma.

Następnie prezesi lub ich zastępcy przedstawili sprawozdania z działalności oddziałów i sekcji TKJ. Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska przedstawiła działalność Oddziału  Warszawskiego (zał. 6), prof. Barbara Falińska przypomniała historię i współczesną działalność Sekcji Gwaroznawczej, dr Agnieszka Graul-Luft poinformowała o działaniach podjętych w celu utworzenia Oddziału TKJ w Płocku, Renata Bryzek przedstawiła sprawozdanie oddziału w Siedlcach (zał. 7), prof. Urszula Sokólska poinformowała o działaniach oddziału w Białymstoku (zał. 8), prof. Henryka Sędziak złożyła sprawozdanie oddziału w Łomży (zał. 9), Jarosław Konopka przedstawił działania oddziału w Grajewie (zał. 10), dr Marlena Kurowska przedstawiła działania Sekcji Logopedycznej TKJ (zał. 11).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej dr Maria Przastek-Samokowa stwierdziła poprawne, zgodne ze statutem Towarzystwa  prowadzenie dokumentacji finansowej oraz  dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa i zgłosiła wniosek o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie (zał. 12).

Zgromadzeni jednogłośnie  przyjęli przedstawione sprawozdania.

Pod nieobecność przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdanie z jego działalności złożyła mgr Bożena Kwas-Biała – członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała ona, że w kadencji 2017-2019 do Sądu Koleżeńskiego nie została wniesiona żadna sprawa (zał. 13).

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, za głosowało 29 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W dyskusji prof. Henryka Sędziak przedstawiła historię łomżyńskiego Oddziału TKJ oraz poinformowała o planowanej w 2020 roku przez Oddział w Łomży konferencji poświęconej prof. Michałowi Jaworskiemu, wieloletniemu prezesowi TKJ. Obecny prezes TKJ, prof. Józef Porayski-Pomsta poparł inicjatywę zorganizowania konferencji poświęconej temu językoznawcy i zapewnił o osobistym wsparciu dla tego projektu.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Kultury Języka

Przedstawiono listę 19 kandydatów zgłoszonych na członków  Zarządu Głównego TKJ:

 1. dr Renata Bryzek
 2. dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
 3. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 4. prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 5. dr Danuta Emiluta-Rozya
 6. prof. dr hab. Barbara Falińska
 7. dr Agnieszka Grażul-Luft
 8. prof. dr hab. Halina Karaś
 9. mgr Jarosław Konopka
 10. dr Marlena Kurowska
 11. dr Ewelina Kwapień
 12. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 13. prof. dr hab. Henryka Sędziak
 14. dr Natalia Siudzińska
 15. dr hab. Katarzyna Sobolewska
 16. prof. dr hab. Urszula Sokólska
 17. dr hab. Marzena Stępień
 18. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW
 19. dr Aneta Strawińska

oraz 4 kandydatów na zastępców członków Zarządu Głównego

 1. mgr Jerzy Białomyzy
 2. dr Dorota Czyż
 3. dr Adam Rychlik
 4. dr Joanna Zawadka

W głosowaniu jawnym wszystkie wymienione powyżej osoby zostały jednogłośnie wybrane do Zarządu Głównego TKJ.

Następnie zgłoszono kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. dr hab. Maria Przastek-Samokowa
 2. mgr Lucyna Bagińska
 3. mgr Wioletta Skwiot
 4. dr Marta Piasecka
 5. mgr Sylwester Zychowicz

W głosowaniu jawnym wyżej wymienione osoby wybrane zostały jednomyślnie i weszły w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dalszej kolejności dokonano wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ. Zgłoszone zostały:

 1. mgr Bożena Kwas-Biała
 2. mgr Anna Walczyna
 3. dr Małgorzata Frąckiewicz

W głosowaniu jawnym wymienione osoby zostały jednomyślnie wybrane do Głównego Sądu Koleżeńskiego TKJ.

Prof. Stanisław Dubisz wystąpił z wnioskiem o jawną procedurę ukonstytuowania się władz Towarzystwa. Wniosek został zaakceptowany jednomyślnie.

W trybie jawnym nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego oraz pozostałych władz Towarzystwa Kultury Języka.

Zarząd Główny TKJ wybrał spośród siebie prezydium w następującym składzie:

prezes – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

zastępca prezesa – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

zastępca prezesa – dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba

sekretarz – dr Joanna Zawadka

skarbnik – dr hab. Natalia Siudzińska

członkowie – prof. dr hab. Halina Karaś

 dr Marlena Kurowska,

 dr hab. Katarzyna Sobolewska

 

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

przewodnicząca – dr Maria Przastek-Samokowa

zastępczyni przewodniczącej – mgr Lucyna Bagińska

zastępczyni przewodniczącej – mgr Wioletta Skwiat

członek– dr Marta Piasecka

członek – mgr Sylwester Zychowicz

 

Główny Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco:

przewodnicząca – mgr Bożena Kwas-Biała

sekretarz – mgr Anna Walczyna

członek –  dr Małgorzata Frąckiewicz

 

Następnie zostały przedstawione i poddane pod głosowanie projekty uchwał WZ TKJ

 

 1. Uchwała nr 1 (zał. 14) w sprawie powołania Oddziału TKJ w Płocku. Zarząd Główny TKJ pozytywnie zaopiniował powołanie nowego oddziału.
  Uchwała została zaaprobowana jednogłośnie.

  Kolejnym punktem zebrania było wskazanie kandydatów do tytułu członka honorowego TKJ. Prof. Henryka Sędziak zaproponowała kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz (historyk, przybliżająca historię regionu na zebraniach oddziału TKJ w Łomży)  oraz mgr Ireny Janczewskiej (wieloletni członek TKJ, prowadzi kronikę Oddziału TKJ w Łomży). Prof. Józef Porayski-Pomsta zgłosił kandydaturę prof. Zofii Zaron (wieloletni skarbnik Zarządu Głównego TKJ, osoba, która wiele wniosła do prac TKJ). Wszystkie kandydatury zostały zaaprobowane.
   
 2. Uchwała (zał. 15) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ prof. dr hab. Małgorzacie Dajnowicz.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała (zał. 16) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ mgr Irenie Janczewskiej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała (zał. 17) w sprawie nadania tytułu członka honorowego TKJ dr hab. Zofii Zaron.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 5. Uchwała (zał. 18) dotycząca stanowiska WZ TKJ w sprawie liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu” w wyniku oceny czasopism naukowych przez MNiSW..
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie
 6. Uchwała (zał. 19) w sprawie zobowiązania prezesa TKJ do podejmowania wszelkich działań w sprawie liczby punktów przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismu „Poradnik Językowy”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 7. Uchwała (zał. 20) w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez TKJ pod nazwą „Dialog Pokoleń”.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 8. Uchwała (zał. 21) w sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego” z Interdyscyplinarnym Centrum Modelownia Matematycznego i Komputerowego UW. Współpraca dotyczy umieszczenia artykułów publikowanych w „Poradniku Językowym” na platformie internetowej ICM (w trybie otwartego dostępu). Dr hab. prof. UW Wanda Decyk-Zięba podkreśliła, że działanie to może pozytywnie wpłynąć na  liczbę cytowań i rozpowszechnienie wyników prezentowanych w „Poradniku Językowym” badań.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka stwierdził, że na tym został wyczerpany przyjęty porządek  i na zakończenie udzielił głosu nowo wybranemu prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka. Prof. Józef Porayski-Pomsta, podziękował w imieniu własnym oraz nowo wybranych władz Towarzystwa za wybór oraz za przybycie i aktywny udział w obradach.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków TKJ zamknął obrady.

Protokołowała:                                              Przewodniczący Walnego Zgromadzenia TKJ:                                           

dr Marlena Kurowska                                   mgr Jarosław Konopka

mgr Beata Ciecierska-Zajdel                      

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 roku


Walne Zgromadzenie Członków  Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 1

W sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka</p>

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka przyznaje – na podstawie rekomendacji ustępującego Zarządu Głównego (kadencja 2017-2019) -  niżej wymienionym członkom zwyczajnym naszego Towarzystwa za popularyzację kultury języka polskiego i  zasługi dla Towarzystwa Kultury Języka  tytuł Członka Honorowego:

1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

2. mgr Janinie Janczewskiej

3. dr hab. Zofii Zaron

Członek Honorowy towarzystwa zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 2

(projekt)

W sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków  Towarzystwa Kultury Języka dotyczącej liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu”     w wyniku oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka jednoznacznie popiera stanowisko prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka przedstawione w petycji do wicepremiera Rządu RP i Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz w pismach skierowanych do: prof. dra hab. Błażeja Skoczenia - przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN i Komitetu Językoznawstwa PAN w sprawie liczby punktów przyznanych miesięcznikowi „Poardnik Językowi” – organowi Towarzystwa Kultury Języka.

Liczba punktów przyznana „Poradnikowi Językowemu” – 20  (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów: 25639, dyscyplina językoznawstwo) jest – w ocenie uczestników Walnego Zgromadzenia Członków TKJ jest rażąco niesprawiedliwa w porównaniu z punktami przyznanymi innym czasopismom o porównywalnym profilu.

„Poradnik Językowy” jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Został założony jeszcze w okresie zaborów (1901) w Krakowie i odtąd niemal bez przerwy przez 118 lat służy nauce polskiej, polskim językoznawcom i polskiemu językoznawstwu. Czasopismo od roku 1932 jest związane z  warszawskim środowiskiem naukowym. „Poradnik Językowy” jest miesięcznikiem, jedynym wśród czasopism językoznawczych. Oto kilka istotnych informacji o naszym czasopiśmie, które świadczą – naszym zdaniem – o tym, że zasługuje ono na to, by mogło być ocenione równie wysoko jak wymienione niżej czasopisma, które uzyskały 70 punktów:

 1. 10 zeszytów rocznie (w okresie wakacyjnym ukazuje się jeden zeszyt) o łącznej objętości 70-75 arkuszy wydawniczych.
 2. 100-110 pozycji bibliograficznych rocznie, w tym:
 1. Autorzy (rocznie):
 1. Innowacje edytorskie:
 1.  „Poradnik Językowy” jest organem Towarzystwa Kultury Języka, jest to stowarzyszenie, którego celem statutowym jest popularyzowanie wiedzy o języku polskim i współudział w prowadzeniu badań naukowych.
 2. Kolegium Redakcyjne czasopisma tworzą językoznawcy, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Są wśród nich zarówno znani i cenieni badacze, jak i młodzi adepci nauki.
 3. Do Rady Redakcyjnej należą wybitni językoznawcy – poloniści i slawiści – z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą (z Francji, Rosji, Niemiec, Litwy, Słowacji).
 4. Wszystkie zeszyty są recenzowane, ukazują się regularnie co miesiąc, wyłączając miesiące wakacyjne.
 5. „Poradnik Językowy” jest notowany na listach ERIH, IC Journal Master List, Scimago Institutions Rankings:  SIR Ranking of Poland (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100218509&tip=sid&clean=0).
 6.  Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus (https://www.scopus.com/sourceid/21100218509), CEEOL, Pol-index, Scholar Google.
 7. Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa, pdf-y zeszytów dostępne są na stronie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/pelne.php.
 8. Według ocen poprzednich w tej kategorii czasopism „Poradnik Językowy” miał najwyższą punktację (15 punktów).
 9. „Poradnik Językowy” jest czasopismem o ugruntowanej pozycji naukowej, znanym i szanowanym. Swoją pozycję zawdzięcza z jednej strony autorom – wybitnym językoznawcom, z drugiej zaś staraniom o utrzymanie wysokiego poziomu kolejnych redaktorów, byli wśród nich: Witold Doroszewski, Mieczysław Szymczak, Danuta Buttler, Halina Satkiewicz, obecnie – Stanisław Dubisz.
 10. Czasopismo  znajduje się w wielu bibliotekach zagranicznych.
 11. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim pozycje z zakresu językoznawstwa polonistycznego, ale także z zakresu językoznawstwa ogólnego, slawistycznego i logopedii lingwistycznej.

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju o rzetelność oceny czasopism, której wynikiem jest  lista czasopism punktowanych MNiSzW. „Poradnik Językowy” jest przykładem tego, że punktacja ta ma wiele cech działania woluntarystycznego  i nie opiera się na rzetelnej ocenie zawartości, miejsca i roli określonego tytułu. W kontekście ocen innych czasopism o profilu językoznawstwo i podobnej randze („Język Polski”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Naukowego”, „Socjolingwistyka” po 70 pkt.) oraz informacji zamieszczonych na stronie MNiSW (https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest) przyznaną czasopismu punktację uznajemy za niesprawiedliwą i krzywdzącą.      

Będziemy zobowiązani, jeśli instytucje odpowiedzialne za ocenę merytoryczną czasopism, zwłaszcza Komisja Ewaluacji Nauki Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa  Wyższego, zechce wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie i zweryfikować przyznaną naszemu czasopismu liczbę punktów.

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

 


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 3

w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka  pod nazwą Dialog Pokoleń

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża uznanie projektodawcom i głównym wykonawcom projektu Dialog Pokoleń, realizowanemu od 2014 roku w ramach ogólnego projektu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – paniom dr hab. prof. UW Elżbiecie Piotrowskiej-Wierzbickiej i prof. dr hab. Barbarze Falińskiej

Realizacja projektu ma duże znaczenie  dla badania polszczyzny w Polsce północno-wschodniej (gwary północno-wschodniego Mazowsza, gwary Podlasia i Suwalszczyzny), a także dla zainteresowania młodego pokolenia tradycją, historią i kulturą tych ziem.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie około 20 szkół ponadpodstawowych, tj. około 200 uczniów i około 40 nauczycieli. Realizację projektu wspomagały starostwa powiatowe w: Grajewie,  Ostrowi Mazowieckiej,  Suwałkach, Sejnach, Sokołowie Podlaskim, Sokółce, wspierali też burmistrzowie miast: Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Ostrowi Mazowieckiej. Efektem realizacji projektu jest opracowanie 10 tomów „Dialog Pokoleń”  i organizacja wielu konferencji z udziałem nauczycieli i uczniów.

Znaczenie realizacji projektu ma znaczenie nie tylko naukowe, ale także społeczne i kulturowe. Jego realizacja poszerzyła wiedzę młodych ludzi o regionie, jego kulturze i języku, a przede wszystkim o mieszkańcach, często o bliskich krewnych i sąsiadach, co wpłynęło na podtrzymanie, a niekiedy na nawiązanie więzi międzypokoleniowych, wzbogaciło też wiedzę o języku i jego roli w tworzeniu więzi społecznych.

Członkowie Towarzystwa Kultury Języka na swoim Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2019 roku z uznaniem ocenili realizację projektu. Z uznaniem też ocenili działalność pani dr hab. prof. UW Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej – koordynatora projektu, i pani prof. dr hab. Barbary Falińskiej – opiekuna merytorycznego projektu, a także wyrażają podziękowania  władzom samorządowym wymienionych wyżej powiatów i miast oraz dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za udział w projekcie.

 


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 4

W sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego”

z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy redakcją „Poradnika Językowego” a z Informatycznym Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie umieszczania  artykułów publikowanych na łamach „Poradnika Językowego” na platformie internetowej ICM.


DIALOG POKOLEŃ 6

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało 2019 roku po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 6” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej, zbieranie próbek mowy najstarszych mieszkańców Mazowsza i Podlasia, w których mowie pozostało jeszcze słownictwo gwarowe - opowieści o dawnych zwyczajach, o pracy, życiu rodzinnym, obchodzeniu świąt. Materiały te były  zbierane przez młodzież szkolną oraz wspierających ją nauczycieli i bibliotekarzy.


  

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.

Dyskusje związana ze ścierającymi się stanowiskami dotyczącymi rozwoju logopedii pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule konferencji. Założeniem konferencji jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy, a także promowanie i wdrażanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb rozwiązań, korzystających z teorii i praktyki innych obszarów naukowych.

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii

Bezpośredni link do zapisów:

https://konferencje.aps.edu.pl/interdyscyplinarnoscwlogopedii/#apply

W formie uczestnictwa trzeba wybrać uczestnictwo czynne. Po włączeniu formularza bok hasła „forma uczestnictwa” jest automatycznie wpisane uczestnictwo bierne, jednak jest to rozwijany pasek (po kliknięciu w uczestnictwo bierne lub w strzałkę obok pojawia się lista, wybiera się wtedy formę uczestnictwa - czynne warsztat, czynne referat, czynne poster). Po wybraniu opcji uczestnictwo czynne automatycznie pojawia się do uzupełniena rubryka tytuł i streszczenie.


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

MAGISTRA  Jacka Asperskiego

na temat:

„AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH  I PARAROTACYZMÓW”

Wykład odbędzie się 7 CZERWCA 2019 roku o godzinie 15.10 w Auli C

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYKŁADU, NIE TYLKO CZŁONKÓW SEKCJI LOGOPEDYCZNEJ TKJ

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 

zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


page1image936  Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka

                       00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28                                                             

 

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

P.T. CZŁONKOWIE HONOROWI, WSPOMAGAJĄCY I ZWYCZAJNI

TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA,

w imieniu prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka i własnym składam Wam życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2019.

Do siego roku!

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

prezes


Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.ZAPROSZENIE

Towarzystwo Kultury Języka

Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt.

DIALOG POKOLEŃ

SLOWA OCALONE OD ZAPOMNIENIA

który odbędzie się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego we wtorek, 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00

Wernisaż jest częścią naukowego spotkania zorganizowanego z okazji zakończenia realizacji projektu „Dialog pokoleń 5”

Program spotkania

12.00 Wernisaż wystawy pt. Dialog pokoleń. Słowa ocalone od zapomnienia połączony z wręczeniem nagród za najlepsze zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny „Dialogu pokoleń”

13.00 – Obiad w Klubie Profesorskim UW

14.00 - Spacer historyczny po kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego

15.00 – Wykład prof. dra hab. Józefa Porayskiego-Pomsty pt. Co to znaczy mówić i pisać poprawnie? – sala nr 4 w gmachu Wydziału Polonistyki

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało w 2018 roku z Narodowego Centrum Kultury dotację na realizację zadania DIALOG POKOLEŃ 5LIST INTENCYJNY

zawarty w dniu 23 września 2018 roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

Miastem Ostrów Mazowiecka z siedzibą przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowanym przez Jerzego Bauera - Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

a

Towarzystwem Kultury Języka z siedzibą przy ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa,   reprezentowanym   przez  prof. drą hab. Józefa Porayskiego-Pomstę - Prezesa Towarzystwa Kultury Języka,

zwanych dalej Stronami.

Preambuła

1.Strony - świadome znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, budującego poczucie tożsamości, przynależności i ciągłości kulturowej - postanawiają podjąć działania w celu nawiązania współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

2.Strony włączą się w realizację zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w 2011 roku.

3.Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest rozumiane jako tradycja ustna, zwłaszcza język, postrzegany jako najważniejszy nośnik owego dziedzictwa, przekazywany z pokolenia na pokolenie i odtwarzany przez wspólnotę, zapewniający poczucie tożsamości na poziomie jednostki i grupy.

§1

W ramach inicjowanej współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego intencją Stron jest podjęcie następujących działań:

1) kształtowanie pożądanych postaw użytkowników polszczyzny: szacunku, dbałości, staranności, wobec kultury niematerialnej Ziemi Ostrowskiej oraz pogranicza mazowiecko-podlaskiego, w tym zwłaszcza wobec polszczyzny ogólnej i regionalnej oraz gwar regionu;

2) popularyzowanie wiedzy o języku polskim w jego odmianach ogólnej, regionalnej i gwarowej;

3) udział w prowadzeniu badań naukowych w zakresie języka regionu, jego tradycji i historii;

4) organizowanie poradnictwa językowego;

5) podejmowanie działań edukacyjnych kształtujących świadomość językową i kulturową związaną ze sferą społeczną i indywidualną;

6) udzielanie wsparcia środowiskom oraz osobom zainteresowanym ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

7) podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

§2

Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli Stron do podjęcia współpracy i nie tworzy zobowiązań finansowych Stron.

§3

W celu realizacji Listu intencyjnego Strony podejmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim zamierzeń.

§4

Szczegółowe zasady współpracy będą regulowane w odrębnych umowach, zawieranych pomiędzy Stronami.

§5

1. Niniejszy List intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Postanowienia niniejszego Listu wchodzą w życie z dniem podpisania.Prezes Towarzystwa Kultury Języka

prof. Józef Porayski-Pomsta

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Jerzy Bauer
DIALOG POKOLEŃ 5

W 2018 roku Towarzystwo Kultury Języka otrzymało po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 5” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej z pomocą uczniów, nauczycieli oraz bibliotekarzy, mających kontakt z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy używają jeszcze słów gwarowych i pamiętają dawne zwyczaje związane z pracą, życiem rodzinnym i obchodzeniem świąt.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:  https://dialogpokolen.uw.edu.pl/


Towarzystwo Kultury Języka, Instytut Języka Polskiego UW, Fundacja Języka polskiego oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej

„Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”

która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu.

Tematem konferencji są zjawiska językowe charakterystyczne dla przedstawicieli określonego pokolenia użytkowników polszczyzny. Przedmiotem dyskusji będzie słownictwo gwarowe i środowiskowe, ale także to należące do języka ogólnego, które znika wraz ze światem, którego dotyczyło, i ludźmi, dla których było kiedyś ważne, oraz to, które do języka wchodzi, wypełniając luki w systemie dostosowującym się do nowych potrzeb komunikacyjnych.  

Pobierz program konferencji [PDF]


WARSZTATY GWAROZNAWCZE  W SOKÓŁCE „DIALOG POKOLEŃ 5”

Pobierz program warsztatów [PDF]


Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

na temat:

„Diagnoza i terapia osób z dyzartrią – zasady postępowania i autorskie metody kompleksowej terapii logopedycznej”

Wykład odbędzie się 12 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00 w sali nr 4 w  budynku głównym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

 

przewodnicząca sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya


TOWARZYSTWO KULTURY JĘZYKA

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE Z WYBITNYM AKTOREM,

REKTOREM AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

PANEM PROF. WOJCIECHEM MALAJKATEM,

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT. „PAUZA W TEATRZE”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2018 R. O GODZ. 18.00

W BUDYNKU WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W WARSZAWIE, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

SALA 37 (II P.)

WSTĘP WOLNY

 

W imieniu organizatorów

Józef Porayski-Pomsta

prezes Zarządu GłównegoOddział Warszawski Towarzystwa Kultury Języka
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego
serdecznie zapraszają na konferencję:

„PRZEKRACZANIE GRANIC JĘZYKA”

która odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program

Piątek, 22 września
14.00 – 14.20 Uroczyste otwarcie konferencji

ANALIZA JĘZYKOWA TEKSTÓW POETYCKICH

14.20 – 14.40 Teresa Dobrzyńska – Apologia światła – pochwała istnienia w wierszu
Tomasza Różyckiego z cyklu „Kampania zimowa”
14.40 – 15.00 Anna Pajdzińska – Świat ku światłu przechylony
15.00 – 15.20 Magdalena Danielewiczowa – Jak czytać "Sur le pont d'Avignon" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Tekst i jego konteksty.
15.20 – 15.40 Dyskusja
15.40 – 16.00 Przerwa na kawę

JĘZYK KLUCZEM DO INTERPRETACJI RÓŻNYCH TYPÓW DYSKURSU

16.00 – 16.20 Elżbieta Brandeburska – ”Szybują mi te słowa ponad regułami”. Komunikacyjne
gry w wybranych listach Wisławy Szymborskiej
16.20 – 16.40 Jolanta Chojak – Mirona Białoszewskiego wypadki w interpunkcji
16.40 – 17.00 Monika Kresa – „Kraina Lodu” i „Delfin Plum” na warsztacie polonisty? - analiza
nieliterackich odmian polszczyzny w wybranych filmach animowanych"
17.00 – 17.20 Kamila Wincewicz – Językowy obraz ojczyzny zrekonstruowany na podstawie
metafor zawartych w „Kazaniach sejmowych” Piotra Skargi.
17.20 – 17.40 Dyskusja


Sobota, 23 września

EKSPERYMENTY JĘZYKOWE W PROZIE WSPÓŁCZESNEJ

10.00 – 10.20 Regina Nagadowska – Co ten podręcznik do fizyki robi na lekcjach polskiego? O tym, że literaturocentryczne lekcje języka polskiego w szkole średniej to zły pomysł
10.20 – 10.40 Aleksandra Potocka-Woźniak – Analiza budowy neologizmów jako narzędzie do interpretacji utworu na podstawie opowiadania Kongres futurologiczny Stanisława Lema
10.40 – 11.00 Joanna Wenek – „Więcej mnie nie trzeba” – o przekraczaniu granic języka w pisarstwie Sylwii Chutnik
11.00 – 11.20 Magdalena Wanot-Miśtura – Słowotwórczość Wojciecha Kuczoka (na wybranych przykładach)
11.20 – 11.40 Dyskusja
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę

OPISU POETYCKICH ZMAGAŃ ZE SŁOWEM ciąg dalszy

12.00 – 12.20 Tomasz Wójcik – Czysta negatywność. Róże poetów minionego wieku (Leśmian, Rilke, Różewicz, Celan)
12.20 – 12.40 Agnieszka Marcinkiewicz – Ta kłopotliwa miłość, czyli jak czytać poezję erotyczną na lekcjach języka polskiego
12.40 – 13.00 Dorota Kasperowicz – Językowy obraz sakralizacji kobiety w wierszu "Karuzela z madonnami" Mirona Białoszewskiego
13.00 – 13.20 Tomasz Korpysz – Jaka miłość? O "Nocy" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
13.20 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa

WOKÓŁ GRAMATYKI POEZJI

14.30 – 14.50 Dorota Gołaszewska – Mów wszystko i nie domów – ogród jako rama tekstu poetyckiego
14.50 – 15.10 Lucyna Bagińska – Zmagania z językiem w ekfrazie poetyckiej jako przekładzie intersemiotycznym na podstawie wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Cezanne”
15.10 – 15.30 Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – „O gramatyce poezji na marginesie interpretacji wiersza „Język, to dzikie mięso” Ryszarda Krynickiego
15.30 – 15 50 Dyskusja
15.50 – 16.00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji


Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,

Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

 

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

 

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

 

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna

 

Kierownik

Kierownik

Prezes

Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APS

Centrum Logopedycznego IPS UW

Zarządu Głównego TKJ

Dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS

Dr hab. Marzena Stępień

Dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW


ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszam wszystkich naszych członków i sympatyków 
na spotkanie mikołąjkowe, na którym w części naukowej

mgr Maciej Czeszewski i mgr Jan Burzyński

wygłoszą referat pt.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego 2.0, czyli jak współcześnie badać neologizmy


Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia o godz. 17.00 w sali 37 
na II piętrze gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego TKJ
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
na seminarium naukowe pt.

Profesor Halina Mierzejewska w pracach oraz we wspomnieniach współpracowników - uczniów - przyjaciół w 10. rocznicę śmierci

Seminarium odbędzie się w budynku polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (sala 4, parter) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (w godz. 15.00-19.00).

P R O G R A M

15.00 - 15.30
Słowo wprowadzające Prezesa Towarzystwa Kultury Języka Józefa Porayskiego-Pomsty oraz Przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ Marii Przybysz-Piwko
15.30 - 15.45
Danuta Emiluta-Rozya
Z historii powstawania "Projektu zestawienia form zaburzeń mowy" oraz "Całościowego badania logopedycznego"
15.45 - 16.00
Jolanta Panasiuk
Model diagnozy różnicowej zaburzeń rozwoju mowy
16.00 - 16.15
Małgorzata Młynarska
Uszkodzenia "ośrodków mowy" a funkcjonalny mechanizm kompensacji w afazji
16.15 - 16.30
Maria Przybysz-Piwko
Badanie porównawcze afazji - inicjatywa czekająca na kontynuację
16.30- 17.00
Dyskusja przy kawie i herbacie
17.00 - 17.15
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Badanie kinestezji artykulacyjnej w ujęciu Profesor H. Mierzejewskiej
17.15 - 17.30
Marlena Kurowska
Alalia, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Terminologia związana z zaburzeniami rozwoju mowy
17.30 - 17.45
Barbara Wiśniewska
Od zaburzeń mowy pochodzenia korowego - alalii do centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Wpływ Profesor H. Mierzejewskiej na rozwój moich zainteresowań zawodowych
17.45 - 18.00
Paulina Atys
"Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich" D. Emiluty-Rozya, H. Mierzejewskiej, P. Atys
18.00 - 19.00
Rozmowa przy kawie i herbacie:
Profesor Mierzejewska jaką pamiętamy

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie informuję, że dobiega końca kadencja naszej działalności i w związku z tym najserdeczniej zapraszam na Walne Zgromadzenie Warszawskiego Oddziału TKJ.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres 8.11.2010 ? 16.12.2013 r.
 2. Ocena pracy Oddziału - dyskusja, absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Wybór władz (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
 4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie TKJ.
 5. Wnioski i uchwały, m.in.:
  • wnioski o przyznanie zasłużonym członkom TKJ tytułu członka honorowego;
  • lista osób, które Oddział chciałby zaprosić na Walne Zgromadzenie TKJ (17 stycznia 2014 r.);
  • plan pracy na nową kadencję.
 6. Komunikat o przygotowywanych publikacjach (m.in. praca H. Friedricha oraz Wspomnienia o warszawskich językoznawcach).

Zebranie odbędzie się 16 grudnia 2013 r., o godz. 17.00 - pierwszy termin, godz. 17.15 - drugi termin, w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 37 (II p.).

Krystyna Długosz-Kurczabowa


Uprzejmie informujemy, że spotkania Towarzystwa Kultury Języka odbywają się w godz. 17.15 - 18.45 w sali nr 37 na drugim piętrze Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2012/2013


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 27 maja w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Będziemy wspominać śp. Profesorów: Wandę Pomianowską, Jadwigę Chludzińską-Świątecką, Bożenę Wierzchowską, Irminę Judycką, Jana Tokarskiego.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja Logopedyczna TKJ zaprasza na warsztat logopedyczny nt.

Jąkanie

który poprowadzi dr Krzysztof Szamburski w dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz.17.00
Spotkanie odbędzie się w Gmachu Polonistyki na parterze sala 4 lub 8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 marca w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Naszymi wspomnieniami przywołamy postaci Jadwigi Chludzińskiej-Świąteckiej, Bożeny Głowackiej-Wierzchowskiej, Mieczysława Szymczaka, Jana Tokarskiego, Adama Weinsberga.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie z serii:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

Spotkanie odbędzie się 25 lutego w godz. 17.15 - 19.00 w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w s. 37.

Na życzenie Uczestników naszego zebrania listopadowego pod hasłem „Zaduszki Językoznawcze” pragniemy kontynuować rozmowy o zmarłych językoznawcach z naszego środowiska, przypomnieć, jakimi byli za życia, jakimi pozostali w naszej pamięci i co im zawdzięczamy.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
serdecznie zapraszam na spotkanie naukowe, na którym
mgr Joanna Zawadka wygłosi referat na temat:

POPRAWNOŚĆ GRAFICZNA I ORTOGRAFICZNA W PRACACH PISEMNYCH UCZNIÓW

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2013 roku w s. 37
gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 17.15 - 19.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Warsztaty logopedyczne organizowanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ

Uprzejmie informujemy, że II część warsztatów prowadzonych przez Panią mgr Marię Nowak-Czerwińską na temat jąkania

Praca z jąkającymi się wg metody Zofii Engiel

odbędzie się 11 stycznia 2013 r (piątek) o godz.17.00 a Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Medycznego budynku, w którym mieści się Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego), ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

Zapraszamy logopedów i studentów logopedii.

Doc. dr Maria Przybysz-Piwko
Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

10 XII 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta wygłosi referat pt.

Zapożyczenia z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMYW imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
najserdeczniej zapraszam na nasze nadzwyczajne spotkanie listopadowe

na temat:

ZADUSZKI JĘZYKOZNAWCZE

poświęcone pamięci zmarłych językoznawców warszawskich.
Uczestnicy będą mogli podzielić się wspomnieniami o swoich
śp. Przyjaciołach, Kolegach, Nauczycielach, Mistrzach.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada br.

Prezes Zarządu Oddziału TKJ w Warszawie - dr Krystyna Długosz-Kurczabowa


Sekcja logopedyczna TKJ zaprasza na wykład

Pani mgr Marii Nowak-Czerwińskiej

nt.

Jąkający się - terapia dzieci wg metody Zofii Engiel

Wykład odbędzie się 23 listopada 2012 r o godz. 17.00 w Gmachu Polonistyki sala 17 Ip.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2012 r.

o godz. 17.15
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa wygłosi referat pt.

Biblia w języku

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2012/2013


21 V 2012 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat pt.

„Studniówka Tuska”. O kontekstowym odczytywaniu znaczeń derywatów słowotwórczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


24 maja 2012 r. (czwartek) godz.17.15 - 18.45 w sali 4 (parter) w Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
odbędzie się spotkanie z doświadczonym logopedą,

Jackiem Asperskim

który będzie mówił o sposobach wywoływania i kształtowania głosek.
Spotkanie organizuje Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, na które zaprasza studentów i słuchaczy, także wykładowców logopedii oraz logopedów i nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


19 III 2012 r.

o godz. 17.15
mgr Adrianna Flis wygłosi referat pt.

Poprawność językowa i lektura szkolna. Kilka propozycji ćwiczeń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


20 II 2012 r..

o godz. 17.15
prof. dr hab. Mirosław Bańko wygłosi referat pt.

Słowniki języka polskiego w szkole. Prezentacja nowej edukacyjnej witryny leksykograficznej

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Spotkania naukowe TKJ w roku ak. 2009/2010


7 VI 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Elzbieta Sękowska wygłosi referat pt.

Słownictwo PRL-u w opracowaniach leksykograficznych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31 V 2010 r.

o godz. 17.15
doc. dr Maria Przybysz-Piwko wygłosi referat pt.

Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej i na późniejszych etapach nauki

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


26 IV 2010 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Marek Łaziński wygłosi referat pt.

Wyszukiwanie zaawansowane danych językowych w dostępnych korpusach języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 III 2010 r.

o godz. 17.15
prof. Halina Karaś wygłosi referat pt.

Polskie inskrypcje nagrobne na cmentarzach Litwy

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 II 2010 r.

o godz. 17.15
mgr Marta Sobocińska wygłosi referat pt.

Przykład zastosowania multimedialnego przewodnika. Gwary polskie pod red. Haliny Karaś

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


16 VI 2009 r.

o godz. 17.15
dr Marzena Stępień wygłosi referat pt.

Mechanizmy uników językowych a odpowiedzialność za słowo. Praktyczne zastosowanie teorii językoznawczych

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


ZAPROSZENIE

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na spotkanie z ks. dr. Krzysztofem Kietlińskim, który wygłosi referat na temat:

Agnostycyzm w dokumentach Kościoła

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 2o kwietnia 2009 r. w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, II p., s. 37, w godz. 17.15 - 20.00


ZAPROSZENIE

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na zebranie naukowe. Gościem spotkania będzie Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr n. med. Marek Krześniak, który przedstawi poemat o bitwie maciejowickiej:

Dokąd tak spieszysz, Panie Generale ?

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 23 lutego 2009 r. w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście26/28, lIp., s. 37, wgodz. 17.15 - 20.00


W imieniu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka
serdecznie zapraszam na konferencję na temat:

JĘZYK POLSKI W EDUKACJI DZIECI I DOROSŁYCH

Program konferencji [pdf]

Konferencja odbędzie się w piątek 18 kwietnia 2008 r.,
w godz. 15.00 - 18.30, w sali 17, I piętro gmachu Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Prezes Warszawskiego Oddziału
Towarzystwa Kultury Języka
Krystyna Długosz-Kurczabowa


11 II 2008 r.

o godz. 17.15
dr n. med. Marek Krześniak wygłosi referat pt.

O nazwach i właściwościach roślin

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka zaprasza na konferencję na temat:

KULTURA JĘZYKA W SZKOLE

Program konferencji:

15.00 Prof. dr hab. Andrzej Markowski - „Nowe problemy kultury języka”
15.30 Dr Ewa Rudnicka - „Zagadnienia dotyczące kultury języka na olimpiadach polonistycznych i konkursach przedmiotowych”.
16.00 - 17.00 Dyskusja na temat: „Kultura języka w szkole - teoria i praktyka”.
Wprowadzenie do dyskusji przez polonistów uczących w warszawskich liceach:
- mgr Elżbietę Brandeburską, z XIII LO im. płk. Leopolda Lisa - Kuli,
- mgr Aleksandrę Podlewską - Szmidt z II LO im. Stefana Batorego,
- mgra Włodzimierza Taboryskiego z XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego.

17.00 - 17.20 Przerwa

17.20 Prezentacja wybranych podręczników do kultury języka, przydatnych w edukacji szkolnej:
a) Halina Karaś, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska - „Kultura języka”, podręcznik do klasy II liceum ogólnokształcącego z cyklu „Wśród znaków kultury”, Wydawnictwo MAC-Edukacja, 2005.
b) Agata Hącia, „Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki”, Barbara Pędzich, „Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa”, Wydawnictwo Langenscheidt.
c) Marta Sobocińska - „Język polski” - poradniki dla uczniów gimnazjum i liceum, Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.
d) Hanna Jadacka - „Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia”, Andrzej Markowski - „Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne”, Wydawnictwo PWN.

18.20 Dr Elżbieta Wierzbicka - Piotrowska - Prezentacja standardowych pytań składających się na językową część testów sprawdzających iloraz inteligencji (IQ) opracowywanych przez członków międzynarodowego stowarzyszenia MENSA

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, dnia 10 grudnia 2007 r. w godz. 15.00 - 19.00 w sali 17, I piętro gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o udziale w konferencji, wydane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka.

Współorganizatorami konferencji są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Wydawnictwo MAC - Edukacja i Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro.


22 X 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa wygłosi referat na temat:

Derywacja słowotwórcza czy semantyczna?
Wyznaczanie granic między neosemantyzmami a neologizmami słowotwórczymi

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


22 X 2007 r.

godz. 18.15 (I termin)
godz. 18.30 (II termin)

w s. 37 Gmachu Polonistyki rozpocznie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału TKJ.

W programie m. in.:
Ze względu na wagę poruszanych tematów i podejmowanych decyzji obecność na tym spotkaniu wszystkich Szanownych Członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury jest bardzo pożądana.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Krystyna Długosz-Kurczabowa
/Prezes Oddziału Warszawskiego TKJ/


11 VI 2007 r.

o godz. 17.15
ks. dr Krzysztof Kietliński wygłosi referat na temat:

Etyczne wymiary konsumpcji

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


14 V 2007 r.

o godz. 17.15
prof. dr hab. Halina Karaś i dr Justyna Garczyńska wygłoszą referat:

O projekcie multimedialnego przewodnika po gwarach polskich

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


19 II 2007 r.

o godz. 17.15
Mgr Marta Sobocińska wygłosi referat:

Problematyka gwaroznawcza w podstawie programowej i standardach maturalnych z języka polskiego oraz propozycja wykorzystania badań dialektologicznych na ustnym egzaminie z języka polskiego

(Gmach Polonistyki, s.37)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


18 XII 2006 r.

o godz. 17.15
Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań) wygłosi referat:

Regionalne słowniki gwarowe - odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalne, szansą dla nauki (na przykładzie wielkopolskim)

(Gmach Polonistyki, s.37)

20 XI 2006 r.

o godz. 17.15

50 lat współpracy warszawskich dialektologów ze szkołami

udział wezmą prof. dr hab. Barbara Falińska, zaproszeni nauczyciele i goście z Kurpiowszczyzny.
(Gmach Polonistyki, s.37)

8 V 2006 r.

o godz. 17.15
wystąpi Profesor Barbara Bartnicka z referatem:

Młodzieżowe obozy gwaroznawcze na Mazowszu i Podlasiu w ostatnim ćwierćwieczu

(Gmach Polonistyki, s.37)